PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Często zastanawiamy się, jakie są wzajemne relacje pomiędzy marketingiem, reklamą a public relations (PR). Związek marketingu i reklamy zdaje się łatwy do wyjaśnienia, gdyż reklama jest jednym z narzędzi promocji, ta zaś stanowi element marketingu-mix, czyli tzw. 4P. Znacznie trudniejszym zadaniem jest próba rozgraniczenia obszarów marketingu i PR – w niedużych organizacjach często dział public relations jest nawet łączony (sic!) z działem marketingu. Philip Kotler i William Mindak (1978, ss. 13-20) wyróżniają pięć rodzajów takich połączeń: • PR i marketing są oddzielnymi dziedzinami; • niektóre obszary z obu dziedzin się pokrywają; • marketing jest dziedziną dominującą; • public relations jest dziedziną dominującą; • public relations i marketing są dziedzinami równoważnymi. Oznacza to, że niełatwo jest udzielić odpowiedzi na pytanie, która z dziedzin jest dominująca. Autorki niniejszego opracowania zajmują stanowisko, że są to dwie różne dziedziny, jednak mocno ze sobą powiązane, których część obszarów w pewnym stopniu się pokrywa ,a raczej cele, które im przyświecają, są podobne. Często zdarza się tak, że w marketingu są wykorzystywane pewne narzędzia typowe dla obszaru public relations. Wydaje się również, że znacznie istotniejsze niż sama kategoryzacja jest to, aby organizacja zachowywała spójność strategiczną i koncepcyjną działań w tych dwóch obszarach, gdyż tylko wtedy jest możliwe osiągnięcie synergii. Zatem spójność działań marketingowych i PR-owskich może przesądzić o sukcesie przedsiębiorstwa lub jego braku. Niniejsze opracowanie jest uzupełnioną i rozszerzoną wersją wcześniejszej książki Autorek pt. „Jak stworzyć pozytywny wizerunek, zyskać przychylność i spełnić oczekiwania klienta? Podstawy marketingu i public relations”. Podobnie, jak poprzedniczka, monografia ma służyć studentom oraz osobom związanym z działalnością marketingową i PR jako przewodnik po podstawach teoretycznych, ale przede wszystkim ma stanowić pewnego rodzaju praktyczny drogowskaz. Duży nacisk położono na aspekt 6 | WSGE praktyczny każdego z omawianych problemów z obszaru marketingu i public relations. Przedstawiono także szereg rozwiązań z zakresu nowoczesnych środków i narzędzi, dotyczących obu dziedzin nauki. Czytelnik znajdzie tu również wiele przykładów, a także będzie miał możliwość sprawdzenia swej wiedzy teoretycznej i praktycznej, studiując pytania kontrolne umieszczone na końcu opracowania. W celu doskonalenia swoich umiejętności, a także zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy, można będzie wykonać ćwiczenia, dotyczące większości omawianych w monografii problemów. Oddajemy zatem w ręce czytelników monografię podzieloną na dwie części, z których pierwsza poświęcona jest zagadnieniom z obszaru marketingu, z uwzględnieniem jego definicji, historii, marketingu-mix i jego czterech strategii (produktu, ceny, dystrybucji i promocji), strategii marketingowych, badań marketingowych oraz podstawowych zagadnień związanych z marketingiem usług, rozszerzonych o specyficzny obszar, jakim jest marketing w sektorze usług turystycznych, a także o podstawy marketingu międzynarodowego oraz nowoczesne koncepcje marketingowe. Osobny rozdział poświęcono reklamie jako najważniejszej składowej promocji. Część druga monografii dotyczy zagadnień związanych z public relations i prezentuje różne podejścia definicyjne, funkcje, cele i modele public relations, klasyczne oraz nowoczesne metody i narzędzia, a także strategie wykorzystywane w tej dziedzinie. Kolejne rozdziały są poświęcone zasadom tworzenia informacji, relacjom z mediami, komunikacji w sytuacji kryzysowej oraz typom wizerunku organizacji. Część ta została rozszerzona o nowoczesne metody i narzędzia public relations.
 
REFERENCJE (8)
1.
Antczak A., Komunikacja werbalna i niewerbalna a międzynarodowe public relations, [w:] T. Kanash (red.), „Społeczno-kulturowe oddziaływanie mediów w dobie społeczeństwa sieciowego”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Mińsk Mazowiecki 2009.
 
2.
Antczak B., Rola marketingu w procesie kierowania firmą, „Journal of Modern Science” 1/6/2009, WSGE 2009.
 
3.
Antczak B., „Współczesne tendencje tworzenia, dyfuzji i wykorzystania wiedzy”, [w:] Dylematy współczesnej edukacji, WSGE, Józefów 2012.
 
4.
Furman W., Public relations: zmniejszanie czy powiększanie nierówności w sferze komunikowania? (Próba odczytania publikacji miesięcznika „Press” z lat 1996-2002), „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Zeszyt Nr 5, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2004.
 
5.
Hejduk I., Perspektywy i szanse rozwoju nowoczesnych form marketing w Polsce, [w:] „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” 9/1990.
 
6.
Klimkowska R., Kulturowe uwarunkowania reklamy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 664/2004.
 
7.
Kotler P., W. Mindak, Marketing and Public Relations, „Journal of Marketing”, Vol. 42, No 4, 1978.
 
8.
Lovelock C., Classifying Services to Gain Strategic Marketing Insights, „Journal of Marketing”, Vol. 43, 1983.
 
Journals System - logo
Scroll to top