PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Social work is generally defined as human-legal profession that realizes social policy built on commonly accepted values and norms. Such values may include the right to social security and the right to a dignified life for everyone in society. From the perspective of social work is to draw attention to Article 14 of the European Social Charter (right to benefit from social welfare services). The article states the need to ensure the effective exercise of the right to social services promoting or organizing services using methods of social work to help individuals and groups in the community in their development and adjustment to the social environment, encourage the participation of individuals and voluntary or other organizations in the establishment and maintenance of such services. At the Council of Ministers of Labour, Social Affairs, Health and consumer protection (EPSCO) in Brussels was in 2012, in February the document on the impact of the crisis. There lies a recommendation to increase the number of "white occupation" (health and social services) in Slovakia, as a means of reducing high unemployment.
 
REFERENCES (97)
1.
Ageing Well Sen @ er. In: Newsletter Special Interest Group (2006). Available at: www.silvereconomy.europe.org, 15.06.2013, 17:33.
 
2.
BAKOŠOVÁ, Z. (1994). Sociálna pedagogika. Bratislava: FF UK, 1994.
 
3.
BAKOŠOVÁ, Z. (2006). Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava:LORCA, 2006.
 
4.
BAROŠOVÁ, M. (2005). Ako reálne a prakticky zaviesť zosúladenie pracovného a rodinného života do fungovania organizácie. In: Práca verzus rodina – dilema alebo súlad? Bratislava: Konzorcium Urobme TO! 2005.
 
5.
BEDNÁŘOVÁ, A. (2004). Football-related crime and its prevention. In: Éthum, Vol. 12, 2004, No. 43, pp.29-33.
 
6.
BELKOVÁ, V. (2002) Možnosti zlepšenia kvality života zdravotne ťažko postihnutých detí a mládeže v Banskej Bystrici. In: Kvalita života a ľudské práva.
 
7.
v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých. Prešov: FF PU, 2002, p.419-421.
 
8.
BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, A., JUSKO, R, HUDECOVÁ, A., VAVRINČÍKOVÁ, L. (2007). Motivation for the Study Social Work at the Pedagogical Faculty of Matej Bel University in Banská Bystrica from the Graduates' Perspective. In: The New Educational Review, Vol.13, 2007, No. 3-4,pp. 203-216.
 
9.
ČECHLOVSKÝ, J. (2006). A work with the football fans. In: SOCIALIA 2006.
 
10.
The annotations´ omnibus of the 10th International Conference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, 20-21.
 
11.
ČORNANIČOVÁ, R. (1995). Obohacovanie života starších ľudí edukatívnymi aktivitami. In: Pedagogická revue, vol. 47,1995, No. 1 -2, pp. 76-81.
 
12.
DRAGANOVÁ, H. (2006), Sociálna starostlivosť. 1. edition. Martin: Osveta, 2006.
 
13.
DUDOVÁ, I. (2002). Systém sociálnej ochrany. Bratislava: EU, 2002.
 
14.
GASSMAN, O. - KEUPP, M. (2009). Silver Market in Europe: Myth or Reality? In: Information and Communication Technologies for Active Ageing, Opportunities and Challenges for the European Union. Assistive Technology Research Series, Vol.23, 2009, pp.77-90.
 
15.
GÖPPNER, H-J. - HÄMÄLÄINEN, J. (2008). Rozprava o vede o sociálnej práci. Bratislava: Lambertus, 2009.
 
16.
HÁLA, J. (2000). Vnitropodniková sociální politika. Praha: VÚPSV, 2000.
 
17.
HALÁSKOVÁ, R. (2008). Politika zaměstnanosti. Ostrava: FFOU, 2008.
 
18.
HARSAYI, L. (2005). The Hooligans. The report about the state of the hooliganism, rasism, anti-Semitism and intolerance in Slovak football. Bratislava: People against the rasism, 2005.
 
19.
HATÁR, C. (2007). Profesijné kompetencie sociálneho pedagóga. In: Vychovávateľ, Vol. LIV, 2007, No. 5, pp.35-36.
 
20.
HAYASHI, M. (2012). Japan's Fureau Kipp Time-banking in Elderly Care: Origins, Development, and Impact Chalenges. In: International Journal of Community Currency Research, Vol.16, 2012, pp. 30-44.
 
21.
HRONCOVÁ, J. et al. (2004). Sociálna patológia a jej prevencia. Banská Bystrica: PF UMB, 2004, 220 p. ISBN 80-8055-995-3.
 
22.
HRONCOVÁ, J. (1996). Sociológia výchovy. Banská Bystrica: PF UMB, 1996.
 
23.
HRONCOVÁ, J. – HUDECOVÁ, A. – MATULAYOVÁ, T. (2001). Sociálna pedagogika a sociálna práca. Banská Bystrica: PF UMB, 2001.
 
24.
HRONCOVÁ, J. - EMMEROVÁ, I. (2004). Sociálna pedagogika. Banská Bystrica: PF UMB, 2004.
 
25.
HRONCOVÁ, J. - STANOVÁ, J. et al. (2007). Život a dielo prof. Ondreja Baláža (K otázkam sociálnej pedagogiky). Banská Bystrica: PF UMB, 2007.
 
26.
HRONEC, M. (2007). Komparácia vzťahu vzdelania a nezamestnanosti v SR a v krajinách EÚ so zreteľom na ekonomické vzdelanie. In: Mládež a spoločnosť, Vol. XII, 2007, No. l, pp.5-18.
 
27.
HUDECOVÁ, A. (2004). Sociálno-patologické javy v správaní detí a mládeže ako predmet skúmania sociálnej pedagogiky. In: Konstituování sociální pedagogiky jako vědeckého oboru. Brno: Institut mezioborových studií, 2004, pp.173-177.
 
28.
CHYTIL, D. - MUSIL, L. (2002). Minimálne štandardy vzdélávání v sociálni práci. In: wwwWsp.spse.cz <http://wwwWsp.spse.cz>, 3.9.2002,11:08.
 
29.
DZIURZYŃSKI, K. (2011). Przyczyny narkomanii u osób zarażonych wirusem HIV (w:) Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka. S. Ćmiel (ed.), Józefów: Publishing House of WSGE. ISBN: 978-83-62753-11-6. pp. 33-68. (In cooperation with Anna Miziołek).
 
30.
DZIURZYŃSKI, K. (2012). Streetwork ako priklad praktickóho ućenia sa v socialnej praci (Streetworking as an Example of the Social Work Practical Learning). In: Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencje onanej v dňoch 26.-27. apríla 2012 v Prešove. BALOGOVÁ, Beáta, KLIMENTOVÁ, Eva (editors) ISBN 978-80-555-0613-5; s. 124-133 (In ccoparation with: Monika Zawartka-Czekaj).
 
31.
JOHNSON, T. (1998). K novému obrazu. Bratislava: Nová nádej, 1998, 56 p.ISBN 80-85864-06-1.
 
32.
JUSKO, P. (2000). Cieľové skupiny sociálnej práce. In: Práca a sociálna politika, Vol. 8, 2000, No. 7-8, pp. 9-10.
 
33.
JUSKO, P. (2004). Sociálna politika pre sociálnych a misijných pracovníkov. Banská Bystrica: PF UMB, 2004.
 
34.
JUSKO, P. (2004). Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím ako súčasť aktívnych opatrení na trhu práce. In: Ozvena, Vol.XIII, 2004, No.1, pp.40-44.
 
35.
JUSKO, P. (2002). Sociálna závislosť: riziká a možnosti riešenia z pohľadu sociálnej práce. In: Práca a sociálna politika, Vol.10, 2002, No. 6, pp. 16-18.
 
36.
KELLER, J. (1995). Úvod do sociológie. Praha: SLON, 1995.
 
37.
Koncepcia transformácie sociálnej sféry Slovenskej republiky. (1996). Bratislava: MPSVaR, 1996.
 
38.
KLENOVSKÝ, L. (2006). A field social work. Bratislava: Social work civilassociation, 2006.
 
39.
Koncepcia prevencie sociálno-patologických javov a resocializácie. (2000). Bratislava: MPSVaR, 2000, s.34.
 
40.
KRAUS, B. (2000). Profesní model sociálního pedagóga. In: Súčasný stav sociálnej pedagogiky na Slovensku. Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: FF UK, 2000, pp. 43-50.
 
41.
LAAN, G. v. d. (1998). Otázky legitimace sociálni práce. Ostrava: ALBERT, 1998.
 
42.
LABÁTH, V. et al. (2001). Riziková mládež. Praha: SLON, 2001.
 
43.
MACHÁČEK, L. (1998). Dlhohodobo nezamestnaná mládež v Európe a na Slovensku. Bratislava: SÚ SAV, 1998.
 
44.
MACHÁČEK, L. (1997). Subkultúry nezamestnanej mládeže. In: Závislosť, Vol.3, 1997, No. 16, p.22.
 
45.
MARBURGER, H. (1979). Entwicklung und Konzepte der Socialpädagogik. München: Juventa Verlag, 1979.
 
46.
MAREŠ, P. (2002). Nezaměstanost jako sociální problém. Praha: SLON, 2002.
 
47.
MAREŠ, M. - SMOLÍK, J. - SUCHÁNEK, M. (2004). The footbal hooligans. Brno: The Strategy Studies Centre, 2004.
 
48.
MAROON, L, MATOUŠEK, O., PAZLÁROVÁ, H. (2007). Vzdělávání studentů sociálni práce v terénu. Praha: Karolinum, 2007.
 
49.
MARSCHALL, G. (1998). Dictionary of Sociology. Oxford: Oxford University Press, 1998, pp.712.
 
50.
MATOUŠEK, O. (1998). Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998, 335 p. ISBN 80-7178-226-2.
 
51.
MATOUŠEK, O. et al. (2003). Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003.
 
52.
Mc LAUGHIN, T.CH. (2009). Rapid changes in Social work practise in the United States. In: Sociálni práce/Sociálna práca, Vol. 9, 2009, No. 1, pp.120-133.
 
53.
MILES, K. (2004). The Fans Embassy. History, background, context, the main structure. In: Éthum, Vol. 12, 2004, No. 43, pp.65-72.
 
54.
MISTRÍK, E. et al. (1999). Kultúra a multikultúrna výchova. Bratislava : Iris: 1999, pp.347. ISBN 80-88778-81-6.
 
55.
MOJTOVÁ, M. - SEDLÁROVÁ, K. - ŠRANK, M. (2013). Health social worker. Nitra: Constantine the Philosopher University, 2013. ISBN 978-80-558-0269-5.
 
56.
MUSIL, L. (2008). Různorodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu sociálni práce. In: Sociálni práce/Sociálna práca, Vol. 8, 2008, No. 2, pp.60-79.
 
57.
MÜHLPACHR, P. (2004). The football hooliganism - several annotations. In: Éthum, Vol. 12, 2004, No. 43, pp.11-15.
 
58.
NASH, M. (2003). Social Work Education: Agencies and academic disciplines. In: International Social Work, Vol. 46, 2003, No. 1, pp.23-35.
 
59.
ONDREJKOVIČ, P. (1998). Úvod do sociológie výchovy. Bratislava: VEDA, 1998, pp.224. ISBN 80-2240445-4.
 
60.
ONDREJKOVIČ, P. et al. (2000). Sociálna patológia. Bratislava: VEDA, 2000, pp.272. ISBN 80-224-0616-3.
 
61.
ONDREJKOVIČ, P. - POLIAKOVÁ, E. et al. (1999). Protidrogová výchova. Bratislava: VEDA, 1999.
 
62.
Opis študijného odboru 3.1.14 Sociálna práca. (2008) Dostupné na www.akredkom.sk, 21.3.2011, 13:22.
 
63.
PÁLENÍK, V. et.al. (2012). Silver in the Slovak economy, European and global context. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2012. ISBN 978-807144-205-9.
 
64.
PRZEWOŽNIK, M. (2007). Wsparcie spoleczne niepełnosprawnych. Propozycje rozwiązań. In: „Niepelnosprawnošč i rehabilitacja" Vol. 7, 2007, No. 2,pp. 88-107.
 
65.
PUSKAR, B.: Residential Smart Buildings. Bratislava: Dashöfer Verlag, 2008. ISBN 1335-8634.
 
66.
REPKOVÁ, K. (2001). Verejné sociálne služby (1. volume) - vymedzenie, modely ich organizácie a financovania v krajinách EU. In: Práca a sociálna politika. Vol. 9, 2001, No. 10, p. 23, ISSN 1210-5643.
 
67.
RIEVAJOVÁ, E. et al. (2001). Teória a politika zamestnanosti. Bratislava: Ekonóm, 2001.
 
68.
ROTGERS, F. (1999). Léčba drogových závislostí. Praha: Grada, 1999.
 
69.
SCHNEIDER, T. - GABRIEL, M. (2004). An overview of possitive experience in the hooligans´ social integration process. In: Éthum, Vol. 12, 2004, No.43, pp.55-65.
 
70.
SCHILLING, J. (1999). Sociálna práca. Hlavné smery vývoja sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Trnava: FZaSP TU, 1999.
 
71.
SMOLÍK, J.: The hooliganism - not only at the football grounds. In: Psychology today, Vol. VIII, 2002, No. 7-8, pp.9-10.
 
72.
STANEK V. (2002), Sociálna politika, SPRINT, Bratislava, 2002.
 
73.
STANEK, V. et al. (2008). Sociálna politika. Bratislava: Sprint, 2008.
 
74.
ŠTEFÍKOVÁ, J. (2008). Systémy sociálnych služieb pre klientov so zdravotným postihnutím v Slovenskej a Poľskej republike. Diplomová práca. Banská Bystrica: PF UMB, 2008.
 
75.
STAUB-BERNASCONI, S. (1998). Soziale Arbeit auf der Suché nach autonomen Paradigmen. In: Soziale Professionen fúr ein Soziales Európa. Koblenz: IKO verlag, pp. 61-100.
 
76.
STRAUSS, H. (2008). Regional Perspectives: Social Work in the Nordic countries: Contemporary trends and shifts in education and policy. In: International Social Work, Vol. 51, 2008, No. 2, pp. 253-261.
 
77.
SYROVÝ, P. (1999). Alternativní kultura a sociální patologie. In: Éthum, Vol. IV, 1999, No. 23, pp.8-22.
 
78.
ŠVEŘEPA, M. (2002). The hooligans and social prevention. In: Social policy, Vol. 28, 2002, No. 6, pp.9-10.
 
79.
TAROČKOVÁ, T. (2005). Life of loss and grieving. Bratislava: Faculty of Arts, 2005. 72 s. ISBN 80-223-1931-7.
 
80.
TKÁČ, V. (2009). Ľudské práva a podniková sociálna zodpovednosť. In: Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych vzťahov. Košice: UPJŠ, 2009.
 
81.
TOKÁROVÁ, A. et al. (2003). Sociálna práca. Prešov: FF PU, 2003.
 
82.
TOMEŠ, I. (2001). Sociálni politika. Praha: Socioklub, 2001, pp.262.
 
83.
TOMEŠ, I. (2010). Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010.
 
84.
VAVRINČÍKOVÁ, L. (2004). Projekty prevenčnej práce realizované na základných a stredných školách. In: HRONCOVÁ, J. a kol.: Sociálna patológia.Banská Bystrica: PF UMB, 2004, pp.69-74.
 
85.
VIŠŇOVSKÝ, Ľ. (1998). Teória výchovy. Banská Bystrica: PF UMB, 1998, pp.121. ISBN 80-8055-135-9.
 
86.
WARD, P. (1997). Jak se připravovat na práci s mládeží. Praha: Portál, 1997, p.143. ISBN 80-7178-044-8.
 
87.
Watts, T.D. - Elliott, D. - Mayadas, N.S. (1995). International Hanbook on Social Work Education. Westport: Greenwood Press, 1995.
 
88.
WINTER, F. (1976). Seelsorge an Sterbenden und Trauernden. Berlin:.
 
89.
Evangelische Verlagsanstalt,, 1976. 179 s. ISBN 978-80-8083-579-8.
 
90.
WORDEN, J.W. (2009). Grief counseling and grief therapy: a handbook for the mental health practitioner. New York: Springer Publishing Company, 2009. ISBN 0-826-101-208-4, pp.314.
 
91.
Zákon NR SR č.279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
 
92.
Zákon NR SR č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 
93.
Zákon NR SR č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
 
94.
Zákon NR SR č.448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
 
95.
ŽILOVÁ, A. (2000). Kapitoly z teórie sociálnej práce. Žilina : Edis, 2000, pp.119.
 
96.
ŽILOVÁ, A. (2003). Kapitoly z teórie sociálnej práce. Badín: MENTOR, 2003, 107 p. ISBN 80-968932-0-3.
 
97.
ŽILOVÁ, A. (2000). Sociálna práca, alebo socioterapeutológia? In: Práca a sociálna politika, Vol.VIII, 2000, No. 6, p.8.
 
Journals System - logo
Scroll to top