PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
 
REFERENCJE (97)
1.
Ageing Well Sen @ er. In: Newsletter Special Interest Group (2006). Available at: www.silvereconomy.europe.org, 15.06.2013, 17:33.
 
2.
BAKOŠOVÁ, Z. (1994). Sociálna pedagogika. Bratislava: FF UK, 1994.
 
3.
BAKOŠOVÁ, Z. (2006). Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava:LORCA, 2006.
 
4.
BAROŠOVÁ, M. (2005). Ako reálne a prakticky zaviesť zosúladenie pracovného a rodinného života do fungovania organizácie. In: Práca verzus rodina – dilema alebo súlad? Bratislava: Konzorcium Urobme TO! 2005.
 
5.
BEDNÁŘOVÁ, A. (2004). Football-related crime and its prevention. In: Éthum, Vol. 12, 2004, No. 43, pp.29-33.
 
6.
BELKOVÁ, V. (2002) Možnosti zlepšenia kvality života zdravotne ťažko postihnutých detí a mládeže v Banskej Bystrici. In: Kvalita života a ľudské práva.
 
7.
v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých. Prešov: FF PU, 2002, p.419-421.
 
8.
BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, A., JUSKO, R, HUDECOVÁ, A., VAVRINČÍKOVÁ, L. (2007). Motivation for the Study Social Work at the Pedagogical Faculty of Matej Bel University in Banská Bystrica from the Graduates' Perspective. In: The New Educational Review, Vol.13, 2007, No. 3-4,pp. 203-216.
 
9.
ČECHLOVSKÝ, J. (2006). A work with the football fans. In: SOCIALIA 2006.
 
10.
The annotations´ omnibus of the 10th International Conference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, 20-21.
 
11.
ČORNANIČOVÁ, R. (1995). Obohacovanie života starších ľudí edukatívnymi aktivitami. In: Pedagogická revue, vol. 47,1995, No. 1 -2, pp. 76-81.
 
12.
DRAGANOVÁ, H. (2006), Sociálna starostlivosť. 1. edition. Martin: Osveta, 2006.
 
13.
DUDOVÁ, I. (2002). Systém sociálnej ochrany. Bratislava: EU, 2002.
 
14.
GASSMAN, O. - KEUPP, M. (2009). Silver Market in Europe: Myth or Reality? In: Information and Communication Technologies for Active Ageing, Opportunities and Challenges for the European Union. Assistive Technology Research Series, Vol.23, 2009, pp.77-90.
 
15.
GÖPPNER, H-J. - HÄMÄLÄINEN, J. (2008). Rozprava o vede o sociálnej práci. Bratislava: Lambertus, 2009.
 
16.
HÁLA, J. (2000). Vnitropodniková sociální politika. Praha: VÚPSV, 2000.
 
17.
HALÁSKOVÁ, R. (2008). Politika zaměstnanosti. Ostrava: FFOU, 2008.
 
18.
HARSAYI, L. (2005). The Hooligans. The report about the state of the hooliganism, rasism, anti-Semitism and intolerance in Slovak football. Bratislava: People against the rasism, 2005.
 
19.
HATÁR, C. (2007). Profesijné kompetencie sociálneho pedagóga. In: Vychovávateľ, Vol. LIV, 2007, No. 5, pp.35-36.
 
20.
HAYASHI, M. (2012). Japan's Fureau Kipp Time-banking in Elderly Care: Origins, Development, and Impact Chalenges. In: International Journal of Community Currency Research, Vol.16, 2012, pp. 30-44.
 
21.
HRONCOVÁ, J. et al. (2004). Sociálna patológia a jej prevencia. Banská Bystrica: PF UMB, 2004, 220 p. ISBN 80-8055-995-3.
 
22.
HRONCOVÁ, J. (1996). Sociológia výchovy. Banská Bystrica: PF UMB, 1996.
 
23.
HRONCOVÁ, J. – HUDECOVÁ, A. – MATULAYOVÁ, T. (2001). Sociálna pedagogika a sociálna práca. Banská Bystrica: PF UMB, 2001.
 
24.
HRONCOVÁ, J. - EMMEROVÁ, I. (2004). Sociálna pedagogika. Banská Bystrica: PF UMB, 2004.
 
25.
HRONCOVÁ, J. - STANOVÁ, J. et al. (2007). Život a dielo prof. Ondreja Baláža (K otázkam sociálnej pedagogiky). Banská Bystrica: PF UMB, 2007.
 
26.
HRONEC, M. (2007). Komparácia vzťahu vzdelania a nezamestnanosti v SR a v krajinách EÚ so zreteľom na ekonomické vzdelanie. In: Mládež a spoločnosť, Vol. XII, 2007, No. l, pp.5-18.
 
27.
HUDECOVÁ, A. (2004). Sociálno-patologické javy v správaní detí a mládeže ako predmet skúmania sociálnej pedagogiky. In: Konstituování sociální pedagogiky jako vědeckého oboru. Brno: Institut mezioborových studií, 2004, pp.173-177.
 
28.
CHYTIL, D. - MUSIL, L. (2002). Minimálne štandardy vzdélávání v sociálni práci. In: wwwWsp.spse.cz <http://wwwWsp.spse.cz>, 3.9.2002,11:08.
 
29.
DZIURZYŃSKI, K. (2011). Przyczyny narkomanii u osób zarażonych wirusem HIV (w:) Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka. S. Ćmiel (ed.), Józefów: Publishing House of WSGE. ISBN: 978-83-62753-11-6. pp. 33-68. (In cooperation with Anna Miziołek).
 
30.
DZIURZYŃSKI, K. (2012). Streetwork ako priklad praktickóho ućenia sa v socialnej praci (Streetworking as an Example of the Social Work Practical Learning). In: Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencje onanej v dňoch 26.-27. apríla 2012 v Prešove. BALOGOVÁ, Beáta, KLIMENTOVÁ, Eva (editors) ISBN 978-80-555-0613-5; s. 124-133 (In ccoparation with: Monika Zawartka-Czekaj).
 
31.
JOHNSON, T. (1998). K novému obrazu. Bratislava: Nová nádej, 1998, 56 p.ISBN 80-85864-06-1.
 
32.
JUSKO, P. (2000). Cieľové skupiny sociálnej práce. In: Práca a sociálna politika, Vol. 8, 2000, No. 7-8, pp. 9-10.
 
33.
JUSKO, P. (2004). Sociálna politika pre sociálnych a misijných pracovníkov. Banská Bystrica: PF UMB, 2004.
 
34.
JUSKO, P. (2004). Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím ako súčasť aktívnych opatrení na trhu práce. In: Ozvena, Vol.XIII, 2004, No.1, pp.40-44.
 
35.
JUSKO, P. (2002). Sociálna závislosť: riziká a možnosti riešenia z pohľadu sociálnej práce. In: Práca a sociálna politika, Vol.10, 2002, No. 6, pp. 16-18.
 
36.
KELLER, J. (1995). Úvod do sociológie. Praha: SLON, 1995.
 
37.
Koncepcia transformácie sociálnej sféry Slovenskej republiky. (1996). Bratislava: MPSVaR, 1996.
 
38.
KLENOVSKÝ, L. (2006). A field social work. Bratislava: Social work civilassociation, 2006.
 
39.
Koncepcia prevencie sociálno-patologických javov a resocializácie. (2000). Bratislava: MPSVaR, 2000, s.34.
 
40.
KRAUS, B. (2000). Profesní model sociálního pedagóga. In: Súčasný stav sociálnej pedagogiky na Slovensku. Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: FF UK, 2000, pp. 43-50.
 
41.
LAAN, G. v. d. (1998). Otázky legitimace sociálni práce. Ostrava: ALBERT, 1998.
 
42.
LABÁTH, V. et al. (2001). Riziková mládež. Praha: SLON, 2001.
 
43.
MACHÁČEK, L. (1998). Dlhohodobo nezamestnaná mládež v Európe a na Slovensku. Bratislava: SÚ SAV, 1998.
 
44.
MACHÁČEK, L. (1997). Subkultúry nezamestnanej mládeže. In: Závislosť, Vol.3, 1997, No. 16, p.22.
 
45.
MARBURGER, H. (1979). Entwicklung und Konzepte der Socialpädagogik. München: Juventa Verlag, 1979.
 
46.
MAREŠ, P. (2002). Nezaměstanost jako sociální problém. Praha: SLON, 2002.
 
47.
MAREŠ, M. - SMOLÍK, J. - SUCHÁNEK, M. (2004). The footbal hooligans. Brno: The Strategy Studies Centre, 2004.
 
48.
MAROON, L, MATOUŠEK, O., PAZLÁROVÁ, H. (2007). Vzdělávání studentů sociálni práce v terénu. Praha: Karolinum, 2007.
 
49.
MARSCHALL, G. (1998). Dictionary of Sociology. Oxford: Oxford University Press, 1998, pp.712.
 
50.
MATOUŠEK, O. (1998). Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998, 335 p. ISBN 80-7178-226-2.
 
51.
MATOUŠEK, O. et al. (2003). Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003.
 
52.
Mc LAUGHIN, T.CH. (2009). Rapid changes in Social work practise in the United States. In: Sociálni práce/Sociálna práca, Vol. 9, 2009, No. 1, pp.120-133.
 
53.
MILES, K. (2004). The Fans Embassy. History, background, context, the main structure. In: Éthum, Vol. 12, 2004, No. 43, pp.65-72.
 
54.
MISTRÍK, E. et al. (1999). Kultúra a multikultúrna výchova. Bratislava : Iris: 1999, pp.347. ISBN 80-88778-81-6.
 
55.
MOJTOVÁ, M. - SEDLÁROVÁ, K. - ŠRANK, M. (2013). Health social worker. Nitra: Constantine the Philosopher University, 2013. ISBN 978-80-558-0269-5.
 
56.
MUSIL, L. (2008). Různorodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu sociálni práce. In: Sociálni práce/Sociálna práca, Vol. 8, 2008, No. 2, pp.60-79.
 
57.
MÜHLPACHR, P. (2004). The football hooliganism - several annotations. In: Éthum, Vol. 12, 2004, No. 43, pp.11-15.
 
58.
NASH, M. (2003). Social Work Education: Agencies and academic disciplines. In: International Social Work, Vol. 46, 2003, No. 1, pp.23-35.
 
59.
ONDREJKOVIČ, P. (1998). Úvod do sociológie výchovy. Bratislava: VEDA, 1998, pp.224. ISBN 80-2240445-4.
 
60.
ONDREJKOVIČ, P. et al. (2000). Sociálna patológia. Bratislava: VEDA, 2000, pp.272. ISBN 80-224-0616-3.
 
61.
ONDREJKOVIČ, P. - POLIAKOVÁ, E. et al. (1999). Protidrogová výchova. Bratislava: VEDA, 1999.
 
62.
Opis študijného odboru 3.1.14 Sociálna práca. (2008) Dostupné na www.akredkom.sk, 21.3.2011, 13:22.
 
63.
PÁLENÍK, V. et.al. (2012). Silver in the Slovak economy, European and global context. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2012. ISBN 978-807144-205-9.
 
64.
PRZEWOŽNIK, M. (2007). Wsparcie spoleczne niepełnosprawnych. Propozycje rozwiązań. In: „Niepelnosprawnošč i rehabilitacja" Vol. 7, 2007, No. 2,pp. 88-107.
 
65.
PUSKAR, B.: Residential Smart Buildings. Bratislava: Dashöfer Verlag, 2008. ISBN 1335-8634.
 
66.
REPKOVÁ, K. (2001). Verejné sociálne služby (1. volume) - vymedzenie, modely ich organizácie a financovania v krajinách EU. In: Práca a sociálna politika. Vol. 9, 2001, No. 10, p. 23, ISSN 1210-5643.
 
67.
RIEVAJOVÁ, E. et al. (2001). Teória a politika zamestnanosti. Bratislava: Ekonóm, 2001.
 
68.
ROTGERS, F. (1999). Léčba drogových závislostí. Praha: Grada, 1999.
 
69.
SCHNEIDER, T. - GABRIEL, M. (2004). An overview of possitive experience in the hooligans´ social integration process. In: Éthum, Vol. 12, 2004, No.43, pp.55-65.
 
70.
SCHILLING, J. (1999). Sociálna práca. Hlavné smery vývoja sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Trnava: FZaSP TU, 1999.
 
71.
SMOLÍK, J.: The hooliganism - not only at the football grounds. In: Psychology today, Vol. VIII, 2002, No. 7-8, pp.9-10.
 
72.
STANEK V. (2002), Sociálna politika, SPRINT, Bratislava, 2002.
 
73.
STANEK, V. et al. (2008). Sociálna politika. Bratislava: Sprint, 2008.
 
74.
ŠTEFÍKOVÁ, J. (2008). Systémy sociálnych služieb pre klientov so zdravotným postihnutím v Slovenskej a Poľskej republike. Diplomová práca. Banská Bystrica: PF UMB, 2008.
 
75.
STAUB-BERNASCONI, S. (1998). Soziale Arbeit auf der Suché nach autonomen Paradigmen. In: Soziale Professionen fúr ein Soziales Európa. Koblenz: IKO verlag, pp. 61-100.
 
76.
STRAUSS, H. (2008). Regional Perspectives: Social Work in the Nordic countries: Contemporary trends and shifts in education and policy. In: International Social Work, Vol. 51, 2008, No. 2, pp. 253-261.
 
77.
SYROVÝ, P. (1999). Alternativní kultura a sociální patologie. In: Éthum, Vol. IV, 1999, No. 23, pp.8-22.
 
78.
ŠVEŘEPA, M. (2002). The hooligans and social prevention. In: Social policy, Vol. 28, 2002, No. 6, pp.9-10.
 
79.
TAROČKOVÁ, T. (2005). Life of loss and grieving. Bratislava: Faculty of Arts, 2005. 72 s. ISBN 80-223-1931-7.
 
80.
TKÁČ, V. (2009). Ľudské práva a podniková sociálna zodpovednosť. In: Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych vzťahov. Košice: UPJŠ, 2009.
 
81.
TOKÁROVÁ, A. et al. (2003). Sociálna práca. Prešov: FF PU, 2003.
 
82.
TOMEŠ, I. (2001). Sociálni politika. Praha: Socioklub, 2001, pp.262.
 
83.
TOMEŠ, I. (2010). Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010.
 
84.
VAVRINČÍKOVÁ, L. (2004). Projekty prevenčnej práce realizované na základných a stredných školách. In: HRONCOVÁ, J. a kol.: Sociálna patológia.Banská Bystrica: PF UMB, 2004, pp.69-74.
 
85.
VIŠŇOVSKÝ, Ľ. (1998). Teória výchovy. Banská Bystrica: PF UMB, 1998, pp.121. ISBN 80-8055-135-9.
 
86.
WARD, P. (1997). Jak se připravovat na práci s mládeží. Praha: Portál, 1997, p.143. ISBN 80-7178-044-8.
 
87.
Watts, T.D. - Elliott, D. - Mayadas, N.S. (1995). International Hanbook on Social Work Education. Westport: Greenwood Press, 1995.
 
88.
WINTER, F. (1976). Seelsorge an Sterbenden und Trauernden. Berlin:.
 
89.
Evangelische Verlagsanstalt,, 1976. 179 s. ISBN 978-80-8083-579-8.
 
90.
WORDEN, J.W. (2009). Grief counseling and grief therapy: a handbook for the mental health practitioner. New York: Springer Publishing Company, 2009. ISBN 0-826-101-208-4, pp.314.
 
91.
Zákon NR SR č.279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
 
92.
Zákon NR SR č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 
93.
Zákon NR SR č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
 
94.
Zákon NR SR č.448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
 
95.
ŽILOVÁ, A. (2000). Kapitoly z teórie sociálnej práce. Žilina : Edis, 2000, pp.119.
 
96.
ŽILOVÁ, A. (2003). Kapitoly z teórie sociálnej práce. Badín: MENTOR, 2003, 107 p. ISBN 80-968932-0-3.
 
97.
ŽILOVÁ, A. (2000). Sociálna práca, alebo socioterapeutológia? In: Práca a sociálna politika, Vol.VIII, 2000, No. 6, p.8.
 
Journals System - logo
Scroll to top