PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (87-112)
Readiness to change the form of teaching of ASD children
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article deals with the issue of readiness to change the form of teaching of children with autism spectrum disorders and is an attempt to answer questions about the methods of therapy and education of these people. The VB-MAPP Program will be presented as a example of a comprehensive diagnostic and therapeutic procedure that facilitates making a professional decision to change the form of teaching. Considerations are to be accompanied by an issue that is more and more often present in the scientific discourse and among practitioners, teachers, therapists and parents: Is the education system in Poland responding to the special needs of children and is inclusion always the right way?
 
REFERENCES (31)
1.
Barbera M.L., Rasmussen T. (2017). Metoda zachowań werbalnych. Jak uczyć dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Warszawa: SCOLARIS.
 
2.
Bobrowicz-Lenartowska L. (2000). Autyzm dziecięcy; zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
3.
Carr J. (1984). Pomoc dziecku upośledzonemu. Warszawa.
 
4.
Dębińska G., Florek A., Hamerlak K. (2015). Tworzenie optymalnych warunków dla ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. Warszawa: ORE.
 
5.
Dziurzyński K., Łukasiewicz A. (2011). Wykluczony na drodze do inkluzji – miejsce edukacji w pokonywaniu wykluczenia. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II, s. 50–74.
 
6.
Faherty C. (2016). Autyzm… co dla mnie znaczy?. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
7.
Florek A., Hamerlak K. Dziecko autystyczne i z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole. Włączanie do grupy rówieśniczej i tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się. Warszawa: ORE.
 
8.
Frith U. (2016). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: GWP.
 
9.
Frost L., Bondy A. (2013). The Picture Exchange Communication System. Podręcznik. Wyd. Pyramid Educational Consultants of Poland.
 
10.
Grandin T. (2006). Myślenie obrazami oraz inne relacje z życia z autyzmem. Warszawa: Wyd. Fraszka Edukacyjna.
 
11.
Grandin T. (2017). Autyzm i problemy natury sensorycznej. Gdańsk: Wyd. Harmonia UNIVERSALIS.
 
12.
Grandin T., Panek R. (2019). Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów. Kraków: Copernicus Center Press.
 
13.
Hollin P., Baron-Cohen S., Hadwin J. (2012). Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu. Zeszyt ćwiczeń dla nauczycieli i rodziców. Kraków: Wyd. JAK Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej (2009). Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami. Dania/Bruksela.
 
14.
Listkowska B. (2012). Antropologia filozoficzna prof. Mieczysława Gogacza jako metafizyka człowieka i metafizyka osoby. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
15.
Lovaas I. (1993). Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Warszawa.
 
16.
Łażewska D. Wykluczenie społeczne a rozwój osoby ludzkiej. Aspekty filozoficzno-pedagogiczne. Journals of Modern Science. WSGE Józefów 3/18/2013, s. 29–47.
 
17.
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – X Rewizja. Tom I (2009): Światowa Organizacja Zdrowia.
 
18.
Mikołajczyk J. VB-MAPP od oceny funkcjonalnej do efektywnego wspierania komunikacji dziecka. Terapia Specjalna, nr 2/2018, s. 21–28.
 
19.
Pisula E., Danielewicz D. (2003). Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 
20.
Prizant B., Fields-Meyer T. (2017). Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na autyzm. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
21.
Rogers S.J., Dawson G. (2010). Early Start Denver Model for young children with autism. New York: Guilford Press.
 
22.
Rogers S.J., Dawson G., Vismara L.A. (2015). Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (ESDM). Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
23.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Silberman S. (2017). Neuroplemiona. Dziedzictwo autyzmu i przyszłość neuroróżnorodności. Białystok: Wyd. Vivante.
 
24.
Skinner B.F. (1957). Verbal behawior. New York: Appleton-Century-Crofts.
 
25.
Suchowierska M., Ostaszewski P., Bąbel P. (2016). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. Sopot: GWP.
 
26.
Sundberg M.L. (2015a). VB-MAPP. Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii. Podręcznik. Program do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Warszawa: SCOLARIS.
 
27.
Sundberg M.L. (2015b). VB-MAPP. Zachowania werbalne. Kwestionariusz. Program do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Warszawa: SCOLARIS.
 
28.
Szafrańska A. (2019). Kształcenie dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera. Wybrane problemy. Pedagogika. Studia i Rozprawy. t. 28, s. 181–191.
 
29.
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze.
 
30.
Waligórska A. (2019). Zintegrowany model terapii autyzmu opartej na dowodach – model National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders. Psychiatria Polska. t. 53(4), s. 753–770.
 
31.
Wong L. (2014). Evidence-Based Practices for Children, Youth and Young Adults with Autism Spectrum Disorder, http://autismpdc.fpg.unc.edu/s... autismpdc.fpg.unc.edu/files/2014-EBP-Report.pdf (dostęp: 06.02.2021).
 
Journals System - logo
Scroll to top