PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (256-270)
Implementation of the principle of openness in proceedings before administrative courts using new technologies
 
 
More details
Hide details
1
Jan Kochanowski University of Kielce, Poland
 
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (15)
1.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008.
 
2.
Dolecki H. , Komentarz do art. 9 Kodeksu postępowania cywilnego, (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1: Artykuły 1-366, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Lex/el 2011.
 
3.
Dymyt M., Rola strony internetowej w komunikacji wizualnej wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Naukowy Przegląd Dziennikarski 3/2016.
 
4.
Flaga-Gieruszyńska K., E-wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych jako przykład rozwoju nowych technologii w sferze publicznej, Ekonomiczne Problemy Usług 1/2017.
 
5.
Hapunik M., Czynności operacyjno-rozpoznawcze a nowe technologie.
 
6.
Kapusta P., Nowe technologie w służbie prawa do sądu, w: Aktualne wyzwania w ochronie praw i wolności jednostki: prace uczniów i współpracowników dedykowane profesorowi Bogusławowi Banaszakowi, red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2014.
 
7.
Koper R., Zasad jawności a jawność wewnętrzna w procesie karnym, Studia Prawnicze 2/2019.
 
8.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167.
 
9.
Misztal-Konecka J., Jawność postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania upominawczego, Kwartalnik Prawa Publicznego 32012.
 
10.
Romańska M., (w:) Postępowanie sądowoadministracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2015.
 
11.
Sibiga G., Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – uwagi de lege lata i de lege ferenda, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 3/2008.
 
12.
Szafrańska W., Zasada jawności w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Radca prawny. Zeszyty Naukowe 1/2021.
 
13.
Trybka W., Nowe technologie w postępowaniu sądowoadministracyjnym a konstytucyjne prawo do sądu, Kwartalnik Prawa Publicznego 5/2015.
 
14.
Wydmański W., Nowe technologie jako szansa dla rozwoju arbitrażu w erze globalizacji, Global Studies Review 1/2020.
 
15.
Zembrzuski T., Ograniczenia jawności postępowania w sprawach cywilnych w dobie pandemii – potrzeba chwili czy trwałe rozwiązania?, Forum Prawnicze 3/2021.
 
Journals System - logo
Scroll to top