PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (125-140)
Competence of commune authorities on the calculation and determining adjacency levy
 
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to characterize the competence of the commune authorities in relation to the calculation and determining adjacency levy as public levy, from which income is included in commune revenues. It considers both the sources of these rights and their legal basis. Referring to the institution of adjacency levy there are described its types and the group of entities required to pay it, depending on the cause of the obligation to pay. In the study there is also used a number of examples from the jurisdiction in order to indicate the practical application of aforementioned regulations.
 
REFERENCES (13)
1.
Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2014.
 
2.
Bielecki L., Paździor M., Samorząd terytorialny [w:] Ustrojowe prawo administracyjne, red. L. Bielecki, P. Ruczkowski, Warszawa 2011.
 
3.
Bielecki L., Prawne formy działania administracji [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, red. L. Bielecki, P. Ruczkowski, Warszawa 2011.
 
4.
Borszowski P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz., Warszawa 2011.
 
5.
Bułajewski S., Rada gminy jako organ stanowiący [w:] Status prawny rady gminy, red. M. Chmaj, Warszawa 2012.
 
6.
Czochański M., Dziubińska J., Wpływ opłat adiacenckich związanych z podziałem nieruchomości na budżet gminy na przykładzie Łodzi, Czasopismo Techniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2008, nr 2.
 
7.
Kańduła S., Opłata adiacencka jako źródło dochodów gmin, Finanse Komunalne 2008, nr 4.
 
8.
Korenik D., Formy oddziaływania samorządu terytorialnego na regionalny sektor finansowy [w:] Gospodarka i przestrzeń, red. S. Korenik, N. Derlukiewicz, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 341, Wrocław 2014.
 
9.
Kusterka−Jefmańska M., Jakość życia a jakość usług publicznych w praktyce badań na poziomie lokalnym [w:] Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno−gospodarczej i przestrzennej, red. J. Potocki, J. Ładysz, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 367, Wrocław 2014.
 
10.
Ruczkowski P., Prawne formy działania w postępowaniu administracyjnym [w:] Postępowanie administracyjne, red. L. Bielecki, P. Ruczkowski, Warszawa 2011.
 
11.
Śleszyńska E., Opłata adiacencka przy podziale nieruchomości a wycena nieruchomości, Krakowski Rynek Nieruchomości 2014, nr 3.
 
12.
Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2012.
 
13.
Wierzbowski B., Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne, Warszawa 2010.
 
Journals System - logo
Scroll to top