PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (249-270)
The concept of evacuation and rescue of victims EvaCopNet during natural disasters using the new technology
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Saving lives and health of the people is the most important of the tasks imposed on National Firefighting and Rescue System (NFRS) and is an integral part of any kind of emergency. For the health and lives of people in the danger zone they correspond to the rescuers, mostly firefighters. Their chief mission is to master the threat, and in terms of qualified first aid and emergency medical evacuation of vulnerable people out of dangerous area. In some cases it is necessary to conduct an effective triage, which is a big challenge for emergency services. According to the idea rescue the most important aspect of the fight against natural disasters and civilization is to minimize human and material losses. Currently implemented are warning systems and broad public education on the prevention and mitigation of disasters and behavior of their occurrence. The missing link in the chain of survival, which would improve the conduct of activities in the areas covered by large-scale disaster is to implement a monitoring system for the victims and rescue teams in the zone of influence.
 
REFERENCES (5)
1.
Grosset R., Jarosz W., Ciuka-Witryak M., Jarosławska-Kolman K., Łapicz M., Smolarkiewicz M. (2016). Rozpoznanie stanu techniki, potencjału aplikacyjnego i analiza aktualnych rozwiązań, analiza zdarzeń historycznych i przyszłych scenariuszy determinujących potencjalne obszary wykorzystania technologii, integracja poszczególnych bloków funkcjonalnych systemu oraz określenie możliwości wykorzystania EvaCopNet wdziałaniach operacyjnych. Sprawozdanie z realizacji zadania 1 projektu „Systemu ewakuacji iratowania poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych – EvaCopNet” realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych PBS3, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (PBS3/B9/37/2015).
 
2.
Zawadzki A. (red.) (2015), Medycyna ratunkowa i katastrof, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
3.
Lorent H. (red.) (2012), Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, projekt „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie. nr POIG.01.03.01-14-011/08 – 00 z dnia 1 grudnia 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, IMiGW, Warszawa, http://klimat.imgw.pl/wp-conte... [data dostępu: 2.12.2016]. Ratownictwo chemiczne – Katastrofy i zagrożenia, http://www.ratownictwo.chem.pl... [data dostępu: 2.12.2016].
 
4.
Szymańska A. (styczeń − luty 2013). Katastrofy ekologiczne i obszary zagrożone klęskami żywiołowymi – Polska i świat. „Ekologia i Środowisko”, nr 53, http://rme.cbr.net.pl/index.ph... [data dostępu: 2.12.2016].
 
5.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2011 nr 46 poz. 239). Zasady Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo--Gaśniczym (2013). KG PSP, KCKRiOL, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top