PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (249-270)
Koncepcja systemu ewakuacji i ratowania poszkodowanych EvaCopNet podczas klęsk żywiołowych z wykorzystaniem nowych technologii
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ratowanie życia i zdrowia poszkodowanych jest integralną częścią każdego zagrożenia oraz głównym założeniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Za zdrowie i życie ludzi, którzy znaleźli się w strefie niebezpiecznej, odpowiadają ratownicy, głównie strażacy. Nadrzędnym celem ich działania jest opanowanie zagrożenia, ewakuacja osób z zagrożonej strefy oraz udzielenie niezbędnej kwalifikowanej pierwszej pomocy. W przypadku zdarzeń masowych lub mnogich konieczne jest przeprowadzenie triage’u, który zawsze jest wyzwaniem dla służb ratunkowych. Zgodnie z ideą ratownictwa najważniejszym aspektem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i cywilizacyjnych jest zminimalizowanie strat ludzkich i materialnych. Obecnie wdrażane są systemy oraz szeroka edukacja społeczeństwa w zakresie zapobiegania i łagodzenia skutków katastrof, a także ostrzeżenia o ich wystąpieniu. Brakującym ogniwem w łańcuchu przeżycia, które mogłoby poprawić prowadzenie działalności w obszarach objętych katastrofą na wielką skalę, jest wdrożenie systemu monitoringu dla ofiar i zespołów ratowniczych w strefie oddziaływania.
 
REFERENCJE (5)
1.
Grosset R., Jarosz W., Ciuka-Witryak M., Jarosławska-Kolman K., Łapicz M., Smolarkiewicz M. (2016). Rozpoznanie stanu techniki, potencjału aplikacyjnego i analiza aktualnych rozwiązań, analiza zdarzeń historycznych i przyszłych scenariuszy determinujących potencjalne obszary wykorzystania technologii, integracja poszczególnych bloków funkcjonalnych systemu oraz określenie możliwości wykorzystania EvaCopNet wdziałaniach operacyjnych. Sprawozdanie z realizacji zadania 1 projektu „Systemu ewakuacji iratowania poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych – EvaCopNet” realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych PBS3, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (PBS3/B9/37/2015).
 
2.
Zawadzki A. (red.) (2015), Medycyna ratunkowa i katastrof, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
3.
Lorent H. (red.) (2012), Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, projekt „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie. nr POIG.01.03.01-14-011/08 – 00 z dnia 1 grudnia 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, IMiGW, Warszawa, http://klimat.imgw.pl/wp-conte... [data dostępu: 2.12.2016]. Ratownictwo chemiczne – Katastrofy i zagrożenia, http://www.ratownictwo.chem.pl... [data dostępu: 2.12.2016].
 
4.
Szymańska A. (styczeń − luty 2013). Katastrofy ekologiczne i obszary zagrożone klęskami żywiołowymi – Polska i świat. „Ekologia i Środowisko”, nr 53, http://rme.cbr.net.pl/index.ph... [data dostępu: 2.12.2016].
 
5.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2011 nr 46 poz. 239). Zasady Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo--Gaśniczym (2013). KG PSP, KCKRiOL, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top