PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (190-198)
LEGAL INSTITUTIONS SECURING SOCIALLY RECOGNISED RIGHTSOF THE SUBJECTS PARTICIPATING IN LEGAL TRANSACTIONS, BASED ON THE EXAMPLE OF LEGITIMATE EXPECTATIVE
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
DOI: 10.13166/WSGE//RMKM3372
ABSTRACT
The article “Legal Institutions Securing Socially Recognised Rights of the Subjects Participating in Legal Transactions, Based on the Example of Legitimate Expectative” sheds light on the concept of legitimate expectative as a separate right. It gives arguments in favor of qualifying this type of right as legitimate since it protects legally important issues connected with the transactions undertaken by the participants of the market. The article also draws attention to the decisions of the international tribunals and the European legislatives that grant the position of the legitimate expectative in the general system of law. Coined by the German doctrine of law under the names: Anwartschaft, Wartenrecht and Zwischenrecht, the notion of expectative becomes widely recognised in other European countries, also in Poland, which is highlighted in the text. The protection of the said right in the Polish law system is mainly guaranteed by the Polish Constitutional Tribunal, in the described in the article decisions of 1989, 1993 and 1996. The topic of the article is not only the analysis of the said right of expectative but it also aims at a more general issue which is the creation of the new rights in JOANNA BOCIANOWSKA 191 very traditional civil law systems, especially in the Polish one. The summary of the analysis shown in the article leads to the conclusion that new rights and regulations are necessary, and the source of them should stem from the needs of the society, not the needs of the state.
 
REFERENCES (28)
1.
Bell, J., Boyron, S., Whittaker, S.(2008).Principles of French Law. Oxford. University Press Oxford.
 
2.
Borysiak, W., (2018). Dziedziczenie.Konstrukcja prawna i ochrona [online]. Wydawnictwo Prawnicze. LexisNexis, 2018-11-20 12:04 [access: 2019-02-03 00:36]. available: https:// sip.lex.pl/#/monograph/369302399/102;.
 
3.
Brzozowski, A., Kocot, W. J., Skowrońska-Bocian, E.(2018).Prawo Cywilne.Część Ogólna.Wyd. 4. Wolters Kluwer, Warszawa.
 
4.
Całus A. (1985). Prawo cywilne i handlowe państw obcych.Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1985;.
 
5.
Cornu, G. (2007). Droit civil.Introduction. Les personnes. Les biens. L.G.D.J, Paris.
 
6.
Fenet, P. A. (1836). Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Paris. vol. I.
 
7.
Forkel, H. (1962). Grundfragen der Lehre vom privatrechtlichen Anwartschaftsrecht. Berlin.
 
8.
Gandor, K. (1968).Prawa Podmiotowe Tymczasowe (Ekspektatywy), Zakład Narodowy Im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968;.
 
9.
Garlicki, L. (red.), Zubik, M.(red.).Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.Komentarz.Tom I, wyd. II, [online]. Wydawnictwo Sejmowe, 2019-09-30 02:05 [access: 2019- 11-01 09:30]. available: https://sip.lex.pl/#/commentar...;.
 
10.
Guinchard, S. (red.), Debard, T.(red.). (2019). Lexique des Termes Juridiques 2019 – 2020. Wydawnictwo Dalloz, Paryż.
 
11.
Jackowski, M. (2007). Ekspektatywa jako przedmiot ochrony konstytucyjnej [online].Państwo i Prawo. nr 11. s. 93-101;.
 
12.
Kuropatwiński, J. (2006). Ekspektatywa powstania wierzytelności w polskim prawie cywilnym.Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz.
 
13.
Larribau-Terneyre, V. (2018). Droit civil, Les obligations.Dalloz. Paris.
 
14.
Malaurie, P., Aynès, L., (2019). Droit des biens, LGDJ Lextenso. Issy-les-Moulineaux Cedex.
 
15.
Malinvaud, P., Jestaz, P., Jourdain, P., Toutnafond, O. (2015). Droit de la promotion immobilière.Dalloz.
 
16.
Menjucq, M. (2015). Droit commercial et des affaires, Lextenso.Issy-les-Moulineaux.
 
17.
Pérès, C., Vernières. C.(2018). Droit des successions. Presses Universitaires de France. Paryż. Pisuliński, J.(red.), Zawadzka, J. (red.). (2020). Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochronią dóbr.Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa.
 
18.
Pyziak-Szafnicka, M.(2006). Studia Prawa Prywatnego.
 
19.
Radwański, Z.(2002). Prawo cywilne.Część ogólna. Warszawa.
 
20.
Rudnicki, S. (2012). Ekspektatywa nabycia własności nieruchomości w świetle orzecznictwa sądowego.Rejent, rok 13, nr 10 (150) październik 2003; Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN. Warszawa.198.
 
21.
Samuel, G. (1987). Le Droit Subjectif and English Law.The Cambridge Law Journal. vol. 46, no. 2. pp. 264–286. JSTOR. www.jstor.org/stable/4507026.
 
22.
Serick, R. (1963). Eigentumsvorbebalt und Sicherungsubertragung t.I. Heidelberg.
 
23.
Simon, A.-M., Hess-Fallon, B., Vanbremeersch, M.(2017). Droit civil, 12e édition. Dalloz. Paris.
 
24.
Stec, P. (2020). Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym [online].Kantor Wydawniczy Zakamycze. [access: 2020-05-20 08:47]. Available: https://sip.lex.pl/#/ monograph/369148938/3.
 
25.
Stec, P. (red.), Załucki, M.(red.). (2020). 50 lat kodeksu cywilnego. LEX. [access: 2020-05-20 08:15]. Available: https://sip.lex.pl/#/monograph....
 
26.
Stewart, W. J. (2006). Collins Dictionary of Law. HarperCollins Publishers. London.
 
27.
Ślebzak, K. (2019). Działanie prawa intertemporalnego na ekspektatywę prawa a nabycie prawa in abstracto [online].Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego. nr 2. s. 58-76, [access: 2019-09-10 21:19]. Available: https://sip.lex.pl/#/publicati....
 
28.
Verdier, J. M. (1955).Les Droits éventuels, contribution à la formation successive des droits. Rousseau. Paryż.
 
Journals System - logo
Scroll to top