PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (190-198)
LEGAL INSTITUTIONS SECURING SOCIALLY RECOGNISED RIGHTSOF THE SUBJECTS PARTICIPATING IN LEGAL TRANSACTIONS, BASED ON THE EXAMPLE OF LEGITIMATE EXPECTATIVE
 
Więcej
Ukryj
 
 
DOI: 10.13166/WSGE//RMKM3372
 
REFERENCJE (28)
1.
Bell, J., Boyron, S., Whittaker, S.(2008).Principles of French Law. Oxford. University Press Oxford.
 
2.
Borysiak, W., (2018). Dziedziczenie.Konstrukcja prawna i ochrona [online]. Wydawnictwo Prawnicze. LexisNexis, 2018-11-20 12:04 [access: 2019-02-03 00:36]. available: https:// sip.lex.pl/#/monograph/369302399/102;.
 
3.
Brzozowski, A., Kocot, W. J., Skowrońska-Bocian, E.(2018).Prawo Cywilne.Część Ogólna.Wyd. 4. Wolters Kluwer, Warszawa.
 
4.
Całus A. (1985). Prawo cywilne i handlowe państw obcych.Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1985;.
 
5.
Cornu, G. (2007). Droit civil.Introduction. Les personnes. Les biens. L.G.D.J, Paris.
 
6.
Fenet, P. A. (1836). Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Paris. vol. I.
 
7.
Forkel, H. (1962). Grundfragen der Lehre vom privatrechtlichen Anwartschaftsrecht. Berlin.
 
8.
Gandor, K. (1968).Prawa Podmiotowe Tymczasowe (Ekspektatywy), Zakład Narodowy Im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968;.
 
9.
Garlicki, L. (red.), Zubik, M.(red.).Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.Komentarz.Tom I, wyd. II, [online]. Wydawnictwo Sejmowe, 2019-09-30 02:05 [access: 2019- 11-01 09:30]. available: https://sip.lex.pl/#/commentar...;.
 
10.
Guinchard, S. (red.), Debard, T.(red.). (2019). Lexique des Termes Juridiques 2019 – 2020. Wydawnictwo Dalloz, Paryż.
 
11.
Jackowski, M. (2007). Ekspektatywa jako przedmiot ochrony konstytucyjnej [online].Państwo i Prawo. nr 11. s. 93-101;.
 
12.
Kuropatwiński, J. (2006). Ekspektatywa powstania wierzytelności w polskim prawie cywilnym.Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz.
 
13.
Larribau-Terneyre, V. (2018). Droit civil, Les obligations.Dalloz. Paris.
 
14.
Malaurie, P., Aynès, L., (2019). Droit des biens, LGDJ Lextenso. Issy-les-Moulineaux Cedex.
 
15.
Malinvaud, P., Jestaz, P., Jourdain, P., Toutnafond, O. (2015). Droit de la promotion immobilière.Dalloz.
 
16.
Menjucq, M. (2015). Droit commercial et des affaires, Lextenso.Issy-les-Moulineaux.
 
17.
Pérès, C., Vernières. C.(2018). Droit des successions. Presses Universitaires de France. Paryż. Pisuliński, J.(red.), Zawadzka, J. (red.). (2020). Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochronią dóbr.Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa.
 
18.
Pyziak-Szafnicka, M.(2006). Studia Prawa Prywatnego.
 
19.
Radwański, Z.(2002). Prawo cywilne.Część ogólna. Warszawa.
 
20.
Rudnicki, S. (2012). Ekspektatywa nabycia własności nieruchomości w świetle orzecznictwa sądowego.Rejent, rok 13, nr 10 (150) październik 2003; Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN. Warszawa.198.
 
21.
Samuel, G. (1987). Le Droit Subjectif and English Law.The Cambridge Law Journal. vol. 46, no. 2. pp. 264–286. JSTOR. www.jstor.org/stable/4507026.
 
22.
Serick, R. (1963). Eigentumsvorbebalt und Sicherungsubertragung t.I. Heidelberg.
 
23.
Simon, A.-M., Hess-Fallon, B., Vanbremeersch, M.(2017). Droit civil, 12e édition. Dalloz. Paris.
 
24.
Stec, P. (2020). Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym [online].Kantor Wydawniczy Zakamycze. [access: 2020-05-20 08:47]. Available: https://sip.lex.pl/#/ monograph/369148938/3.
 
25.
Stec, P. (red.), Załucki, M.(red.). (2020). 50 lat kodeksu cywilnego. LEX. [access: 2020-05-20 08:15]. Available: https://sip.lex.pl/#/monograph....
 
26.
Stewart, W. J. (2006). Collins Dictionary of Law. HarperCollins Publishers. London.
 
27.
Ślebzak, K. (2019). Działanie prawa intertemporalnego na ekspektatywę prawa a nabycie prawa in abstracto [online].Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego. nr 2. s. 58-76, [access: 2019-09-10 21:19]. Available: https://sip.lex.pl/#/publicati....
 
28.
Verdier, J. M. (1955).Les Droits éventuels, contribution à la formation successive des droits. Rousseau. Paryż.
 
Journals System - logo
Scroll to top