PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
ABSTRACT
The European Union began in 1951 when the European Coal and Steel Community (ECSC) were created based on the Treaty of Paris that was supposed to be valid for the next fifty years. Another evolution took place in 1957 when, pursuant to the Treaty of Rome, the European Economic Community (EEC) was created including such Member States as: Belgium, France, the Netherlands, Luxemburg, Italy and the Federal Republic of Germany. Basing on the same Treaty, the member states of EEC created the European Atomic Energy Community (Euratom) which aimed at peaceful use of nuclear energy. The European Union has become a new organizational type between states in the following areas: economy, politics, defense, etc. Generally, we may accept that the European Union has become an interstates association. The main aim of the European Union is cooperation between member states, including their inhabitants, enterprises, cultural exchange, scientific cooperation, etc. The most important objectives of the European union include: activity for democracy in the member states and their neighbors, economic and social development, ensuring safety, protection of freedom of citizens’ rights and interests. One of the European Union’s goals is also maintenance of good relationships with its neighbors within the European Neighborhood Policy. Another aim, that was partially completed, is implementation of common EURO currency into the member states’ transactions. Simultaneously, the European Union respects national identity of the member states, their origins, religion, tradition and culture. The European Union also means common interests and correlations between its member states, whose principal task is to ensure their citizens wealth, development, scientific and civilization progress. To sum up, we may claim that the European Union means an organization which ensures respect of democracy, human rights, private property and free market in economy. Nowadays, there are twenty eight Member States in the European Union.
 
REFERENCES (85)
1.
Adamczak A., Szewc A., Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
2.
Artymiak G., Rogalski M., Sobolewski Z. (red.), Proces karny. Część ogólna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
3.
Barcz J. (red), Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.
 
4.
Bąkowski T., Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
5.
Bąkowski T., Grajewski K., Warylewski J. (red.), Orzecznictwo w systemie prawa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
6.
Belka R., Grabowski K., Pomocnik olimpijczyka. Elementy wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2011.
 
7.
Błachut K., Kawińska B., Rybka J., Tiukało A., Prawo zamówień publicznych. Wybrane zagadnienia, Grupa Wydawnicza Marciszewski, Wrocław 2004.
 
8.
Borkowski J., Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 
9.
Brzeziński P., Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
10.
Buczna M. (red.), Aplikacja 2010. Zbiór przepisów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
11.
Czachor R., Polityka zagraniczna Republiki Białorusi w latach 1991-2011. Studium politologiczne, Wydawnictwo DWSPiT,.Polkowice 2011.
 
12.
Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, WSiP Warszawa 2006.
 
13.
Dral A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
14.
Feldo K., VAT w partnerstwie publiczno-prywatnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 
15.
Glennie C., W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym Polska 2004, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2004.
 
16.
Gorlach K. (red.), Raport o Rozwoju Społecznym 2000, UNDP Poland, Warszawa 2000.
 
17.
Górecki D. (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 
18.
Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
19.
Górski M., Rynkiewicz K., Ustawa opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
20.
Górski M., Zakres i struktura prawa dotyczącego odpadów, PK 2000, nr 5 (104).
 
21.
Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło M., Informatyka, WSiP, Warszawa 2009.
 
22.
Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Rybczyńska J.A., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
25.
Jesień L., Prezydencja Unii Europejskiej, zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011.
 
26.
Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Wydawnictwo Key Text.
 
27.
Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
28.
Kalisz A., Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
29.
Kamińska K., Kwiatkowska A., Jesteśmy tacy sami. Sztuka w edukacji międzykulturowej, WSiP, Warszawa 2009.
 
30.
Kenig-Witkowska M.M., Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 
31.
Kondratiewa-Bryzik J., Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
32.
Konopacki S., Polska pięć lat w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2009.
 
33.
Kosikowski C. (red.), Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012.
 
34.
Kosikowski C., Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2010.
 
35.
Kowalski J., Ślusarczyk Z., Unia Europejska: proces integracji europejskiej i zarys problematyki instytucjonalno-prawnej, Wydawnictwo PWP Iuris, Poznań 2006.
 
36.
Krawiec G., Europejskie prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
37.
Kuciński J., Wołpiuk W.J., Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 
38.
Lasiński-Sulecki K., Prawo celne. Międzynarodowe, wspólnotowe, polskie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
39.
Lipniewicz R., Docelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
40.
Łastawski K., Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 
41.
Małecki P., Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i rozliczanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 
42.
Mataczyński M., Swoboda przepływu kapitału a złota akcja Skarbu Państwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
43.
Mednis A., Prawo do prywatności a interes publiczny, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006.
 
44.
Metera D., Pezold T., Słownik terminów rolnośrodowiskowych, IUCN, Warszawa 2003.
 
45.
Mik C. (red.), Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 1997.
 
46.
Milczarek D., Integracja Europejska: wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 
47.
Miłek M., Wilk-Jakubowski G., Brzoza R.S., Wschód i Zachód w wymiarze globalnym. Doświadczenia z przeszłości a perspektywy na przyszłość, Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Kielce 2012.
 
48.
Molendowski E., Polan W., Dyplomacja gospodarcza. Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
49.
Morawski W., Interpretacja prawa podatkowego i celnego – stabilność i zmiana, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 
50.
Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,.
 
51.
Kraków 2007.
 
52.
Olejniczak K., Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 
53.
Olszak M., Bankowe normy ostrożnościowe, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2011.
 
54.
Perkowski M. (red.), Prawo zarządzania projektami finansowymi z funduszy europejskich, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
55.
Piasecki K., Zarys sądowego prawa procesowego Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
56.
Podraza A., Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 
57.
Przeglądy terytorialne OECD. Polska, OECD Publishing, Warszawa 2009.
 
58.
Rotfeld D.A., Polska w niepewnym świecie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006.
 
59.
Sarnecki P. (red.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
60.
Scheuring K., Ochrona praw jednostek w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
61.
Selera P., Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
62.
Sierocka I., Pracownicze programy emerytalne, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2010.
 
63.
Sługocki J., Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 
64.
Sobczak J., Mikołaj II – ostatni car Rosji, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2009.
 
65.
Sowiński S., Studia europejskie, Wydania 29-32, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 
66.
Sozański J., Prawa człowieka w systemach prawnych Wspólnot i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Iuris, Warszawa 2008.
 
67.
Sozański J., Prawa człowieka w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Iuris, Warszawa-Poznań 2010.
 
68.
Sozański J., Prawa zasadnicze a prawa człowieka we wspólnotowym systemie prawnym, Wydawnictwo Iuris, Warszawa-Poznań 2003.
 
69.
Sozański J., Prawo Traktatów, Wydawnictwo Iuris, Warszawa-Poznań 2008.
 
70.
Sozański J., Prawo Unii Europejskiej, Wydawnictwo Iuris, Warszawa-Poznań 2010.
 
71.
Sozański J., Traktat Lizboński, Wydawnictwo PWP Iuris, Warszawa-Poznań 2010.
 
72.
Szczerbiński M., Wasilewski K. (red.), Polski misjonarz na ziemi argentyńskiej, Stowarzyszenie Naukowe „Polska w świecie”, Gorzów Wielkopolski 2011.
 
73.
Szydło M., Konkurencja regulacyjna w prawie spółek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
74.
Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
75.
Targański B., Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
76.
Tomaszewski K., Regiony w procesie integracji europejskiej Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
77.
Tyniewicki M., Finanse publiczne i prawo finansowe: realia i perspektywy zmian : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012.
 
78.
Wach K., Europejski rynek pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
79.
Wilbrandt-Gotowicz M.B., Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
80.
Wlaziak K., Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
81.
Włudyka T., Smaga M. (red.), Instytucje gospodarki rynkowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 
82.
Wojtaszczyk K.A., Przegląd europejski, Wydanie 1, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.
 
83.
Wróbel A. (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez Sądy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
84.
Wróbel I., Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
85.
Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
Journals System - logo
Scroll to top