PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Unia Europejska ma swoje początki od 1951 roku, kiedy to powołano do życia Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), na mocy Traktatu Paryskiego, który miał obowiązywać przez 50 lat. Kolejna ewolucja miała miejsce w 1957 roku, kiedy na mocy Traktatu Rzymskiego powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza, której członkami zostały takie państwa jak: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy i Republika Federalna Niemiec. Tym samym traktatem państwa członkowskie EWG powołały Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom), której celem było pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. Unia Europejska stała się nowym typem organizacyjnym między państwami m.in.: w dziedzinie gospodarczej, politycznej, obronnej itd. Ogólnie możemy przyjąć, iż Unia Europejska stała się związkiem między państwami. Głównym zadaniem Unii Europejskiej jest współpraca między krajami członkowskimi w tym jej mieszkańcami, przedsiębiorstwami, wymiana kulturowa, współpraca naukowa itd. Do najważniejszych celów Unii Europejskiej zaliczyć możemy: działanie na rzecz demokracji w państwach członkowskich jak i z jej sąsiadami, rozwoju gospodarczego i społecznego, zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona wolności praw i interesów jej obywateli. Jednym z celów Unii Europejskiej jest, także utrzymywanie dobrych stosunków ze sowimi sąsiadami w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Kolejnym celem, który częściowo został zrealizowany jest wprowadzenie do obrotu w państwach członkowskich wspólnej waluty EURO. Jednocześnie Unia Europejska szanuje tożsamość narodową państw członkowskich, ich pochodzenie, wyznawaną religię, czy też tradycję i kulturę. Unia Europejska, to także wspólnota interesów i współzależności pomiędzy jej krajami członkowskimi, których zasadniczym zadaniem jest zapewnienie swoim obywatelom dobrobytu, dobrobytu, rozwoju, postępu naukowego i cywilizacyjnego. Podsumowując, możemy stwierdzić, iż Unia Europejska to organizacja, która zapewnia przestrzeganie demokracji, praw człowieka, prywatnej własności i wolnego rynku w gospodarce. Obecnie członkami Unii Europejskiej jest 28 państw.
 
REFERENCJE (85)
1.
Adamczak A., Szewc A., Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
2.
Artymiak G., Rogalski M., Sobolewski Z. (red.), Proces karny. Część ogólna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
3.
Barcz J. (red), Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.
 
4.
Bąkowski T., Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
5.
Bąkowski T., Grajewski K., Warylewski J. (red.), Orzecznictwo w systemie prawa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
6.
Belka R., Grabowski K., Pomocnik olimpijczyka. Elementy wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2011.
 
7.
Błachut K., Kawińska B., Rybka J., Tiukało A., Prawo zamówień publicznych. Wybrane zagadnienia, Grupa Wydawnicza Marciszewski, Wrocław 2004.
 
8.
Borkowski J., Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 
9.
Brzeziński P., Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
10.
Buczna M. (red.), Aplikacja 2010. Zbiór przepisów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
11.
Czachor R., Polityka zagraniczna Republiki Białorusi w latach 1991-2011. Studium politologiczne, Wydawnictwo DWSPiT,.Polkowice 2011.
 
12.
Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, WSiP Warszawa 2006.
 
13.
Dral A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
14.
Feldo K., VAT w partnerstwie publiczno-prywatnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 
15.
Glennie C., W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym Polska 2004, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2004.
 
16.
Gorlach K. (red.), Raport o Rozwoju Społecznym 2000, UNDP Poland, Warszawa 2000.
 
17.
Górecki D. (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 
18.
Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
19.
Górski M., Rynkiewicz K., Ustawa opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
20.
Górski M., Zakres i struktura prawa dotyczącego odpadów, PK 2000, nr 5 (104).
 
21.
Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło M., Informatyka, WSiP, Warszawa 2009.
 
22.
Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Rybczyńska J.A., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
25.
Jesień L., Prezydencja Unii Europejskiej, zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011.
 
26.
Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Wydawnictwo Key Text.
 
27.
Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
28.
Kalisz A., Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
29.
Kamińska K., Kwiatkowska A., Jesteśmy tacy sami. Sztuka w edukacji międzykulturowej, WSiP, Warszawa 2009.
 
30.
Kenig-Witkowska M.M., Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 
31.
Kondratiewa-Bryzik J., Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
32.
Konopacki S., Polska pięć lat w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2009.
 
33.
Kosikowski C. (red.), Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012.
 
34.
Kosikowski C., Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2010.
 
35.
Kowalski J., Ślusarczyk Z., Unia Europejska: proces integracji europejskiej i zarys problematyki instytucjonalno-prawnej, Wydawnictwo PWP Iuris, Poznań 2006.
 
36.
Krawiec G., Europejskie prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
37.
Kuciński J., Wołpiuk W.J., Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 
38.
Lasiński-Sulecki K., Prawo celne. Międzynarodowe, wspólnotowe, polskie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
39.
Lipniewicz R., Docelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
40.
Łastawski K., Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 
41.
Małecki P., Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i rozliczanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 
42.
Mataczyński M., Swoboda przepływu kapitału a złota akcja Skarbu Państwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
43.
Mednis A., Prawo do prywatności a interes publiczny, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006.
 
44.
Metera D., Pezold T., Słownik terminów rolnośrodowiskowych, IUCN, Warszawa 2003.
 
45.
Mik C. (red.), Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 1997.
 
46.
Milczarek D., Integracja Europejska: wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 
47.
Miłek M., Wilk-Jakubowski G., Brzoza R.S., Wschód i Zachód w wymiarze globalnym. Doświadczenia z przeszłości a perspektywy na przyszłość, Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Kielce 2012.
 
48.
Molendowski E., Polan W., Dyplomacja gospodarcza. Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
49.
Morawski W., Interpretacja prawa podatkowego i celnego – stabilność i zmiana, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 
50.
Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,.
 
51.
Kraków 2007.
 
52.
Olejniczak K., Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 
53.
Olszak M., Bankowe normy ostrożnościowe, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2011.
 
54.
Perkowski M. (red.), Prawo zarządzania projektami finansowymi z funduszy europejskich, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
55.
Piasecki K., Zarys sądowego prawa procesowego Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
56.
Podraza A., Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 
57.
Przeglądy terytorialne OECD. Polska, OECD Publishing, Warszawa 2009.
 
58.
Rotfeld D.A., Polska w niepewnym świecie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006.
 
59.
Sarnecki P. (red.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
60.
Scheuring K., Ochrona praw jednostek w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
61.
Selera P., Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
62.
Sierocka I., Pracownicze programy emerytalne, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2010.
 
63.
Sługocki J., Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 
64.
Sobczak J., Mikołaj II – ostatni car Rosji, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2009.
 
65.
Sowiński S., Studia europejskie, Wydania 29-32, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 
66.
Sozański J., Prawa człowieka w systemach prawnych Wspólnot i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Iuris, Warszawa 2008.
 
67.
Sozański J., Prawa człowieka w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Iuris, Warszawa-Poznań 2010.
 
68.
Sozański J., Prawa zasadnicze a prawa człowieka we wspólnotowym systemie prawnym, Wydawnictwo Iuris, Warszawa-Poznań 2003.
 
69.
Sozański J., Prawo Traktatów, Wydawnictwo Iuris, Warszawa-Poznań 2008.
 
70.
Sozański J., Prawo Unii Europejskiej, Wydawnictwo Iuris, Warszawa-Poznań 2010.
 
71.
Sozański J., Traktat Lizboński, Wydawnictwo PWP Iuris, Warszawa-Poznań 2010.
 
72.
Szczerbiński M., Wasilewski K. (red.), Polski misjonarz na ziemi argentyńskiej, Stowarzyszenie Naukowe „Polska w świecie”, Gorzów Wielkopolski 2011.
 
73.
Szydło M., Konkurencja regulacyjna w prawie spółek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 
74.
Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 
75.
Targański B., Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
76.
Tomaszewski K., Regiony w procesie integracji europejskiej Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
77.
Tyniewicki M., Finanse publiczne i prawo finansowe: realia i perspektywy zmian : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012.
 
78.
Wach K., Europejski rynek pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
79.
Wilbrandt-Gotowicz M.B., Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
80.
Wlaziak K., Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
81.
Włudyka T., Smaga M. (red.), Instytucje gospodarki rynkowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 
82.
Wojtaszczyk K.A., Przegląd europejski, Wydanie 1, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.
 
83.
Wróbel A. (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez Sądy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
84.
Wróbel I., Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
85.
Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 
Journals System - logo
Scroll to top