PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (9-26)
Abusing the right to the freedom of speech and to the free expression of opinions as a threat to religious, national and personal security
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Freedom is reflected in thinking, speaking out, in actions, and in behaviour. The right to the freedom of speech and to the free expression of opinions has come to form part of the catalogue of rights of every human being. This right is guaranteed by international documents with both a universal, and a regional reach, and also by countries’ constitutions, for example, the Constitution of the Republic of Poland. The aforementioned documents also impose restrictions upon the right to the freedom of speech and to the free expression of opinions for the purpose of ensuring public safety and order, and also for the purpose of protecting the environment, health and public morality, or the freedom and the rights of other people. Respecting the right to the freedom of speech and to the free expression of opinions constitutes a reflection of acknowledging human rights by the state. It lays the foundations of a democratic country. At the same time, the said right allows every human being for self-realisation. However, not all countries in the world abide by this rule. Also, not all citizens find the model of a democratic country appealing, which is why abuse ensues, threatening religious, national and personal security.
 
REFERENCES (24)
1.
Encyklopedia prawa (1999). U. Kalina-Prasznic (red.), Wydawnictwo C.H. Beck,Warszawa.
 
2.
Kłos A. (2013). Fatwa zachęcająca do gwałtów na chrześcijankach, [w:] „Niedziela. Tygodnik Katolicki”, nr 16, s. 9.
 
3.
Łopatka A. (1993). Prawo do swobodnego wyrażania opinii. Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 
4.
Łopatka A. (1995). Prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 
5.
Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P. (2008). Prawo wyznaniowe. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 
6.
Misztal H. (1996). Polskie prawo wyznaniowe, t. I: Zagadnienia wstępne. Rys historyczny. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
7.
Otłowski T. (2015). Płomień świętej wojny, [w:] „Polska Zbrojna”, nr 5 (829), s. 80−84.
 
8.
Pietrzak M. (1999). Prawo wyznaniowe. Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 
9.
Słownik języka polskiego (1979). M. Szymczak (red.): t. II. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
10.
Słownik języka polskiego (1981). M. Szymczak (red.): tom III. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
11.
Warchałowski K. (2004). Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
12.
Winczorek P. (2008). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Wydawnictwo Liber, Warszawa.
 
13.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 
14.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Rzym, 4 XI 1950 (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284).
 
15.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Nowy Jork, 16 XII 1966 (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167).
 
16.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Paryż, 10 XII 1948, [w:] Prawa Człowieka, Dokumenty międzynarodowe, B. Gronowska, T. Jasudowicz i C. Mika (red.), Wydawnictwo Comer, Toruń,1996, s. 15–20.
 
17.
https://pl.wikipedia.org/wiki/... [data dostępu: 12.10.2016].
 
18.
http://www.pch24.pl/pakistansk... [data dostępu: 27.10.2016].
 
19.
https://pl.wikipedia.org/wiki/... [data dostępu: 28.10.2016].
 
20.
http://www.polskieradio.pl/5/3... [data dostępu: 28.10.2016].
 
21.
http://www.gazetaprawna.pl/art... [data dostępu: 28.10.2016].
 
22.
https://pl.wikipedia.org/wiki/... [data dostępu: 01.11.2016].
 
23.
http://www.polskieradio.pl/5/3... [data dostępu: 01.11.2016].
 
24.
http://www.tvp.info/18498848/p... [data dostępu: 01.11.2016].
 
Journals System - logo
Scroll to top