PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (9-26)
Nadużycie prawa do wolności słowa i swobodnego wyrażania opinii − zagrożeniem dla bezpieczeństwa religijnego, narodowego i o
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wolność przejawia się w myśleniu, wypowiadaniu się, w czynach i zachowaniu. Prawo do wolności słowa i swobodnego wyrażania opinii znalazło swoje miejsce w katalogu praw należnych każdemu człowiekowi. Prawo to gwarantują dokumenty międzynarodowe o zasięgu uniwersalnym, jak i regionalnym, a także konstytucje państw, czego przykładem jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wspomniane dokumenty również wprowadzają ograniczenia prawa do wolności słowa i wyrażania opinii w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Poszanowanie prawa do wolności słowa, wypowiedzi i swobodnego wyrażania opinii stanowi przejaw respektowania przez państwo praw człowieka. Stanowi fundament państwa demokratycznego. Dla każdego człowieka zaś wspomniane prawo jest sposobem na samorealizację. Jednak nie wszystkie państwa na świecie przestrzegają tej zasady. Również nie wszystkim obywatelom odpowiada model państwa demokratycznego. Dlatego pojawiają się nadużycia, które realnie zagrażają bezpieczeństwu religijnemu, narodowemu i osobistemu
 
REFERENCJE (24)
1.
Encyklopedia prawa (1999). U. Kalina-Prasznic (red.), Wydawnictwo C.H. Beck,Warszawa.
 
2.
Kłos A. (2013). Fatwa zachęcająca do gwałtów na chrześcijankach, [w:] „Niedziela. Tygodnik Katolicki”, nr 16, s. 9.
 
3.
Łopatka A. (1993). Prawo do swobodnego wyrażania opinii. Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 
4.
Łopatka A. (1995). Prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 
5.
Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P. (2008). Prawo wyznaniowe. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 
6.
Misztal H. (1996). Polskie prawo wyznaniowe, t. I: Zagadnienia wstępne. Rys historyczny. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
7.
Otłowski T. (2015). Płomień świętej wojny, [w:] „Polska Zbrojna”, nr 5 (829), s. 80−84.
 
8.
Pietrzak M. (1999). Prawo wyznaniowe. Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 
9.
Słownik języka polskiego (1979). M. Szymczak (red.): t. II. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
10.
Słownik języka polskiego (1981). M. Szymczak (red.): tom III. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
11.
Warchałowski K. (2004). Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
12.
Winczorek P. (2008). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Wydawnictwo Liber, Warszawa.
 
13.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 
14.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Rzym, 4 XI 1950 (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284).
 
15.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Nowy Jork, 16 XII 1966 (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167).
 
16.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Paryż, 10 XII 1948, [w:] Prawa Człowieka, Dokumenty międzynarodowe, B. Gronowska, T. Jasudowicz i C. Mika (red.), Wydawnictwo Comer, Toruń,1996, s. 15–20.
 
17.
https://pl.wikipedia.org/wiki/... [data dostępu: 12.10.2016].
 
18.
http://www.pch24.pl/pakistansk... [data dostępu: 27.10.2016].
 
19.
https://pl.wikipedia.org/wiki/... [data dostępu: 28.10.2016].
 
20.
http://www.polskieradio.pl/5/3... [data dostępu: 28.10.2016].
 
21.
http://www.gazetaprawna.pl/art... [data dostępu: 28.10.2016].
 
22.
https://pl.wikipedia.org/wiki/... [data dostępu: 01.11.2016].
 
23.
http://www.polskieradio.pl/5/3... [data dostępu: 01.11.2016].
 
24.
http://www.tvp.info/18498848/p... [data dostępu: 01.11.2016].
 
Journals System - logo
Scroll to top