PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (131-146)
New quality of the right to citizenship from a global perspective
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In ancient Roman times, citizenship was intuitively defined, it was giving privileges but it was not compulsory for the people of the empire. Such a state lasted until the late Middle Ages. New thinking trends concerning the state concept created at the end of the Middle Ages, contributed to the concept of the contemporary state, for which borders and political citizenship was of the most important matter. A human being was only a passive object of citizenship or authority. Already at the end of the 19th century, the subject matter of citizenship was emphasized rather than the object matter. The experience of two totalitarian systems of the twentieth century has led to a change in the concept of citizenship. Undoubtedly, the globalization processes have had a significant impact on this. As a result, the first global citizenship, the citizenship of the European Union, was created. On the international or European scene, one can notice a solstice between universalism and regionalism. In this perspective, the relation with culture or country of origin will be less and less important as an example of the migration of 2.4 million Poles in the period 2004-2015.
 
REFERENCES (24)
1.
Albertini R. von (1982). European Colonial Rule, 1880–1940. The Impact of the West on India, Southeast Asia and Africa, Oxford.
 
2.
Bodnar A. (2008). Obywatelstwo wielopoziomowe. Status jednostki w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej, Wyd. Sejmowe, Warszawa.
 
3.
Dąbkowska J. (2003). Motyw „obywatela świata” w dialogu Justusa Lipsjusza „O stałości”. s. 219–225 http://rcin.org.pl/Content/537....
 
4.
Eder W. (1990). Der Bürger und sein Staat – Der Staat und seiner Bürger. Ein Einführung zum Thema, Stuttgart.
 
5.
Hoff W. (2014). Unia Europejska wobec kosmopolityzmu prawnego, Studia Europejskie, nr 3, s. 73–91.
 
6.
Jońca M. (2008). Parricidium w prawie rzymskim, Wyd. KUL, Lublin, s. 284–285.
 
7.
Kosidło A. (2012). Kolonializm – konsekwencje dla Afryki. Dzieje najnowsze, Roczniki Biblioteki Narodowej XLIV, nr 1, s. 177.
 
8.
Loomba A. (2005). Colonialism/poscolonialism. The New Critical Idiom, New York, s. 20.
 
9.
Plici E., Suni Prat D., Comba M., Cassella F. (1993). Le costituzioni dei paesi della Comiunita’ Europea, wyd. Gianni Iuculano Editore, Pavia.
 
10.
Papciak, K.F. (2008). Konstruktywne obywatelstwo świata - uczestnictwo przez dialog, Wrocławski Przegląd Teologiczny, nr 2 s. 2–6.
 
11.
Połatyńska J. (2010). Prawo do obywatelstwa jako prawo człowieka, [w:] „Folia Iuridica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Łódź.
 
12.
Raciborski J. (2011). Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
Schiller A.A., Roman law. Mechanisms of Development, The Hugue-New York 1978, s. 218.
 
14.
Sitek B. (2003). Proces świętego Pawła. Przyczynek do studiów nad rzymskim procesem karnym na pograniczu [w:] Wielokulturowość poleskiego pogranicza. Ludzie – idee – prawo, pod red. A. Lityńskiego i P. Fiedorczyka, Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów 15–18 września 2002 roku, Wydaw. UwB, Białystok, s. 163–177.
 
15.
Sitek M. (2016). Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności, wyd. C.H.Beck, Warszawa.
 
16.
Slaughter A.-M. (2002-2003). Global Government Networks, Global Information Agencies, and Disaggregated Democracy, “Michigan Journal of International Law” 2002–2003, No. 24, s. 1047–1048.
 
17.
Trzciński K. (2002). Obywatelstwo w Europie. Idea i jej wyraz formalny w perspektywie historycznej, Studia Europejskie, nr 2, s. 45–67.
 
18.
Ura P. (2014). Obywatelstwo w świetle prawa administracyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, Zeszyt 84/2014, s. 181–201.
 
19.
Wójtowicz A. (1977). Model władzy państwowej Marsyliusza z Padwy, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 
20.
Wyrwińska K. (2015). Civis romanus sum. Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków.
 
21.
Graca T. (2016). Społeczne funkcjonowanie człowieka w złożonej współczesnej rzeczywistości, JoMS 2/29, s. 11–26.
 
22.
Łażewska D. (2016). Postmetafizyczny klimat ponowoczesnej konsumpcji. Rzecz o (nie)zrównoważonym rozwoju człowieka, JoMS 2/29, s. 11–26.
 
23.
Krajewski P. (2015). Dylemat zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym i UE, JoMS 3/26, s. 101–113.
 
24.
Kursa S. (2017). Testator i formy testamentu w rzymskim prawie justyniańskim, wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top