PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (131-146)
Nowa jakość prawa do obywatelstwa z perspektywy globalnej
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W czasach antycznego Rzymu obywatelstwo było definiowane intuicyjnie, dawało określone przywileje, ale nie było obowiązkowe dla mieszkańców imperium. Taki stan rzeczy przetrwał aż do późnego średniowiecza. Nowe nurty myślowe dotyczące koncepcji państwa, a powstałe pod koniec średniowiecza, przyczyniły się do powstania koncepcji tzw. państwa współczesnego, dla którego największe znaczenie miały granice i obywatelstwo polityczne. Człowiek był jedynie biernym przedmiotem obywatelstwa czy organów władzy. Już pod koniec XIX w. zaczęto podkreślać stronę podmiotową, a nie przedmiotową obywatelstwa. Doświadczenia dwóch systemów totalitarnych XX w. spowodowały, że zmianie zaczęła ulegać również koncepcja obywatelstwa. Niewątpliwie znaczny wpływ na to miały procesy globalizacyjne. W efekcie powstało pierwsze globalne obywatelstwo, obywatelstwo Unii Europejskiej. Na arenie międzynarodowej czy europejskiej daje się zauważyć przesilenie pomiędzy uniwersalizmem a regionalizmem. W tej perspektywie coraz mniejsze znaczenie będzie miał związek z daną kulturą czy krajem pochodzenia, czego przykładem może być migracja 2,4 mln Polaków w latach 2004–2015.
 
REFERENCJE (24)
1.
Albertini R. von (1982). European Colonial Rule, 1880–1940. The Impact of the West on India, Southeast Asia and Africa, Oxford.
 
2.
Bodnar A. (2008). Obywatelstwo wielopoziomowe. Status jednostki w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej, Wyd. Sejmowe, Warszawa.
 
3.
Dąbkowska J. (2003). Motyw „obywatela świata” w dialogu Justusa Lipsjusza „O stałości”. s. 219–225 http://rcin.org.pl/Content/537....
 
4.
Eder W. (1990). Der Bürger und sein Staat – Der Staat und seiner Bürger. Ein Einführung zum Thema, Stuttgart.
 
5.
Hoff W. (2014). Unia Europejska wobec kosmopolityzmu prawnego, Studia Europejskie, nr 3, s. 73–91.
 
6.
Jońca M. (2008). Parricidium w prawie rzymskim, Wyd. KUL, Lublin, s. 284–285.
 
7.
Kosidło A. (2012). Kolonializm – konsekwencje dla Afryki. Dzieje najnowsze, Roczniki Biblioteki Narodowej XLIV, nr 1, s. 177.
 
8.
Loomba A. (2005). Colonialism/poscolonialism. The New Critical Idiom, New York, s. 20.
 
9.
Plici E., Suni Prat D., Comba M., Cassella F. (1993). Le costituzioni dei paesi della Comiunita’ Europea, wyd. Gianni Iuculano Editore, Pavia.
 
10.
Papciak, K.F. (2008). Konstruktywne obywatelstwo świata - uczestnictwo przez dialog, Wrocławski Przegląd Teologiczny, nr 2 s. 2–6.
 
11.
Połatyńska J. (2010). Prawo do obywatelstwa jako prawo człowieka, [w:] „Folia Iuridica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Łódź.
 
12.
Raciborski J. (2011). Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
Schiller A.A., Roman law. Mechanisms of Development, The Hugue-New York 1978, s. 218.
 
14.
Sitek B. (2003). Proces świętego Pawła. Przyczynek do studiów nad rzymskim procesem karnym na pograniczu [w:] Wielokulturowość poleskiego pogranicza. Ludzie – idee – prawo, pod red. A. Lityńskiego i P. Fiedorczyka, Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów 15–18 września 2002 roku, Wydaw. UwB, Białystok, s. 163–177.
 
15.
Sitek M. (2016). Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności, wyd. C.H.Beck, Warszawa.
 
16.
Slaughter A.-M. (2002-2003). Global Government Networks, Global Information Agencies, and Disaggregated Democracy, “Michigan Journal of International Law” 2002–2003, No. 24, s. 1047–1048.
 
17.
Trzciński K. (2002). Obywatelstwo w Europie. Idea i jej wyraz formalny w perspektywie historycznej, Studia Europejskie, nr 2, s. 45–67.
 
18.
Ura P. (2014). Obywatelstwo w świetle prawa administracyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, Zeszyt 84/2014, s. 181–201.
 
19.
Wójtowicz A. (1977). Model władzy państwowej Marsyliusza z Padwy, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 
20.
Wyrwińska K. (2015). Civis romanus sum. Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków.
 
21.
Graca T. (2016). Społeczne funkcjonowanie człowieka w złożonej współczesnej rzeczywistości, JoMS 2/29, s. 11–26.
 
22.
Łażewska D. (2016). Postmetafizyczny klimat ponowoczesnej konsumpcji. Rzecz o (nie)zrównoważonym rozwoju człowieka, JoMS 2/29, s. 11–26.
 
23.
Krajewski P. (2015). Dylemat zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym i UE, JoMS 3/26, s. 101–113.
 
24.
Kursa S. (2017). Testator i formy testamentu w rzymskim prawie justyniańskim, wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.