PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (253-266)
Banking service of the units of local government in Poland
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
 
REFERENCES (15)
1.
Encyklopedia Księgowego jednostki sektora finansów publicznych, Infor PL 2015.
 
2.
Gliniecka, J., Juchniewicz, E., Sowińsk,i T. (2014). Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialneg., CeDeWu.
 
3.
Hansen, G., Bazylejskie regulacje zakłócą relacje samorządów z bankami, tekst dostępny online: http://www.obserwatorfinansowy... dostęp: 31.08.2015.
 
4.
Nowoczesne usługi bankowe dla samorządów, (tekst dostępny online: http://samorzad.infor.pl/sekto... , dostęp: 31.08.2015).
 
5.
Pieróg, J. (2014). Prawo zamówień publicznych Komentarz. C.H. Beck.
 
6.
Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 18 lutego 2009 r., nr K-0542/08/KG/09, Biul.RIOSzcz.2009.1.76.
 
7.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego z 31 lipca 2008 r., sygn. ON.I-0911/382/08.
 
8.
Stachowiak, M., Jerzykowski, J., Dzierżanowski W. (2014), Prawo zamówień publicznych Komentarz., Wolters Kluwers.
 
9.
Szustakiewicz, P. (2011) Kontrola zamówień publicznyc., Zagadnienia praktyczne. C.H. Beck.
 
10.
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ost.zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 65, poz. 545).
 
11.
Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz. U. z 2009 r. nr 19, poz. 100).
 
12.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1115 ze zmianami).
 
13.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22 z późn.zm.).
 
14.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 roku prawo bankowe (Dz.U. Nr 4, poz. 21 z późżn. zm.).
 
15.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.).
 
Journals System - logo
Scroll to top