PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (287-292)
LOCAL POLICE – PRESENT AND FUTURE
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (6)
1.
Ustawa o Policji z dnia 06 kwietnia 1990r. Dz.U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 z póź. zm.
 
2.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straŜach gminnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 779 , z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 130, poz.1190 ).
 
3.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi ( miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży ( Dz. U. z 2004 r. Nr 187 , poz. 1943).
 
4.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r, w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych ( miejskich) niektórych czynności. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 247 , poz. 2473 – obowiązuje od 04 .12 . 2004 r.).
 
5.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przypadków, sposobów i trybu użycia przez strażników gminnych ( miejskich) środków przymusu bezpośredniego. (Dz. U. z 2004 r. Nr 18, poz.169 ).
 
6.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. , w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej bojowej przez strażników gminnych ( miejskich). ( Dz. U. z 2004 r. Nr 215, poz. 2185).
 
Journals System - logo
Scroll to top