PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (71-85)
PROFILAKTYKA CYBERPRZEMOCY W SZKOLE
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (19)
1.
Andrzejewska A., (Nie)Bezpieczny komputer, od euforii do uzależnień, Wyd. APS, Warszawa 2008.
 
2.
Andrzejewska A., J. Bednarek, W. Bożejewicz, A. Chaberska, Dziecko w sieci, Wyd. Fundacja Pedagogium, Warszawa 2008.
 
3.
Kawula S., Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, [w:] S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.
 
4.
Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat i ich rodziców. Warszawa: SWPS – EU Kids Online – PL.
 
5.
Laskowska K., Zapobieganie patologiom – wyzwaniem dla edukacji współczesnego społeczeństwa, spojrzenie kryminologa, [w:] Edukacja z perspektywy przemian kulturowo-społecznych, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Białystok 2010.
 
6.
Lenardon J., Protect Your Child on the Internet: A Parent’s Toolkit, Self--Counsel Press, North Vancouver 2006.
 
7.
Pospiszyl K., Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Wyd. Pedagogium, Warszawa 2007.
 
8.
Pyżalski J. [w:] Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, red. Robin M.Kowalski, Susan P.Limber, Patricia W. Agatston, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.
 
9.
Staksrud E., Problematic conduct: juvenile delinquency on the internet, [w:] S. Livingstone, L. Haddon (red.), Kids online Opportunities and risks for children, Policy Press, Bristol 2009.
 
10.
Susan J. Jones, Lynne Hall, Sue Kerridge, Sarah Woods and Marc Hall, Visualising the cyberbullyAnalysing Teenagers Expressive Drawings, Materiały konferencyjne IADIS International Conference e-society 2011, Avila.
 
11.
Wojtasik Ł. (red.), Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Wyd. Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2009.
 
12.
Matuszewska B., Mass media - szanse i zagrożenia, [w:] Wychowawca, nr 6 (114)/2002.
 
13.
Sabella Rusel A., Cyberbullying: Who,What,Where,Why, and What Now [w:] Counceling and Human Development, ProQuest Education Journals,kwiecień 2009, vol.41.
 
Journals System - logo
Scroll to top