PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
 
REFERENCES (101)
1.
Almond G.A., Introduction: A Functional Approach to Comparative Politics, (w:).
 
2.
Almond G.A., Coleman J.S. (eds), The Politics of Developing Areas,.
 
3.
Princeton: Princeton University Press, 1960.
 
4.
Almond G.A., Powell G. B., Comparative Politics. A Development Approach,.
 
5.
Boston: Press, 1966.
 
6.
Almond G.A., Verba S., The Civic Culture, New York: Princeton University Press, 1966.
 
7.
Aronson E., Człowiek – istota społeczna, Biblioteka Psychologii Współczesnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1987.
 
8.
Bartkowski J., Czy powstało pokolenie post-transformacyjne? Wpływ zmiany generacyjnej na opinię publiczną w Polscena podstawie badań Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego (PGSS) 1992-2002, (maszynopis na prawach rękopisu), Warszawa, 2005.
 
9.
Bartkowski J., Polityka w życiu Polaków, (w:) Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2012a.
 
10.
Bartkowski J., Zmiany postaw obywatelskich w okresie 1989-2009, (w:) Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2012b.
 
11.
Brzezińska A., Lutomski E., Model edukacji liderów: przesłanki i założenia (w:) Kształcenie liderów społeczności wiejskich, A. Brzezińska, A. Potok (red.) Poznań, 1996.
 
12.
Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999.
 
13.
Burda A., Demokracja i praworządność, Wrocław Ossolineum, 1965. Citizenship and Education in Twenty-eight Countries. Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen, Judith Torney-Purta, Rainer Lehmann Hans Oswald i Wolfram Schulz, (edidtors), 2001.
 
14.
Dewey J., Freedom and Culture, New York, Prometheus, 1989.
 
15.
Dodd C. St., Dimensios of Society, New York, 1942.
 
16.
Fatyga B., Fluderska G., Wertenstein-Żuławski J., „Wszystko byłoby z nimi w porządku, gdyby nie rzeczywistość”. O życiu codziennym młodzieży w Polsce, (w:) K. Koseła (red.), Młodym być …. Młodzież szkolna ’92., CBOS, 1993.
 
17.
Galston W. A., Cele liberalizmu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, 1999.
 
18.
Garlicki J., Kultura polityczna młodzieży studenckiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1991.
 
19.
Garlicki J., Noga-Bogomilski A., Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Fundacja Europea, Warszawa, 2004.
 
20.
Gęsicki J., Kilka tez o programie wiedzy o społeczeństwie, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 11, 1991.
 
21.
Gęsicki J., Typy ładu społecznego i odpowiadające im pedagogie oraz typy ładu edukacyjnego, (w:) Z. Kwieciński (red.) Socjologia Wychowania (tom XII, Nauki Humanistyczno-Społeczne, zeszyt 285). Toruń: Acta Universitatis Nicolai Copernici, 1994.
 
22.
Gołębiowski B., Edukacja obywatelska: teoria i praktyka, (w:) J. Garlicki (red.) Młodzież a zmiany polityczne we współczesnym świecie (vol 3, Studia Politologiczne). Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 1998.
 
23.
Gołębiowski B., Struktura społeczna a kultura polityczna współczesnego społeczeństwa polskiego w świetle pamiętników Polaków (konceptualizacja tematu), (maszynopis na prawach rękopisu), Warszawa, 2001.
 
24.
Grabowska M., Młodzież wobec demokracji i polityki, (w:) Koseła K., Jonda B. (red.) Młodzi Polacy i młodzi Niemcy w nowej Europie. Warszawa, IFiS PAN, 2005.
 
25.
Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
 
26.
Henne K., Jasińska-Kania A., Skarżyńska K., Zadowlenie z życia a zaufanie do ludzi w Polsce i w różnych regionach Europy, (w:) Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.
 
27.
Indraszkiewicz J., Demokracja i gospodarka. Świadomość zmian ustrojowych w Polsce, Kraków Universitas, 1994.
 
28.
Kamińska-Juckiewicz M., Edukacja obywatelska w cenie, czyli wspierać proces demokratyzacji i rozwój kapitału społecznego, (w:) Demokratyczne ścieżki edukacji pod red. Kamińskiej-Juckiewicz M., Tomaszewskiej L., Płock Wydawnictwo PWSZ w Płocku, 2010.
 
29.
Katz D., Stotland E., A Preliminary Statement to a Theory of Attitude Structure and Change (w:) Psychology: a study of a science (Study I, conceptual and systematic) (Study I, conceptual and systematic) (Unknown Binding), Sigmund Koch (ed.), McGraw Hill, New York, 1959.
 
30.
Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., 2000.
 
31.
Koseła K., Najmłodsi dorośli. Wstęp. (w:) Młodzież szkolna o rynku i demokracji, K. Koseła (red.), Oficyna Naukowa, Warszawa, 1999.
 
32.
Kowal J., Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,1998.
 
33.
Kukułowicz T., Młodość i jej wartości (w:) Nauki społeczne o młodzieży, Lublin, 1994.
 
34.
Kwieciński Z., Dylematy inicjatywy, przebudzenia. Nad przesłankami odrodzenia edukacji w Polsce, Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, Wrocław, 1985.
 
35.
Kwieciński Z., Edukacja wobec wyzwań demokracji, (wystąpienie na otwarcie II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego), Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Toruń, 1995.
 
36.
Kwieciński Z., Demokracja jako zadanie edukacyjne i problem dla pedagogiki, (wystąpienie na zakończenie II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego), Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Toruń, 1995.
 
37.
Ledzińska. M., Uczenie się wykraczające poza warunkowanie, (w:) J. Strelau (red.) Psychologia. Psychologia ogólna (tom 2). Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.
 
38.
Lewicka, M., Wojciszke, B., Wiedza jednostki i sądy o świecie społecznym (w:) J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki (tom 3). Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.
 
39.
Lipset S. M., Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
 
40.
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006.
 
41.
Markiewicz W., Kultura polityczna społeczeństwa (w:) Socjologia a służba społeczna, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 1972.
 
42.
Markiewicz W., Współczesna młodzież jako przedmiot badań naukowych (w:) Socjologia a służba społeczna, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 1972.
 
43.
Marody M., Działania jednostek a system społeczny (w:) Co nam zostało z tych lat. Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, Aneks, Londyn, 1991.
 
44.
Marody M., Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawa, Warszawa, PWN, 1976.
 
45.
Maszczyk D., Radziewicz-Winnicki A., Metody badań w naukach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1979.
 
46.
Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw., Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1970.
 
47.
Measures of Political Attitudes, Robinson J.P., Shaver P.R., Wrighstman L.S. (eds.), Academoc Press, San Diego, Boston, New York Sydney, 1999.
 
48.
Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa, PWN, 1982.
 
49.
Mojsiewicz C., (red.) Edukacja polityczna w nowej Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń–Poznań, 1992.
 
50.
Nowak M., Ku współczesnej teorii młodzieży w pedagogice (w:) Nauki społeczne o młodzieży, Lublin, 1994.
 
51.
Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa, 1970.
 
52.
Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa, 1985.
 
53.
Ossowska M., Wzór obywatela w ustroju demokratycznym, Zarząd Główny Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, Warszawa, 1946.
 
54.
Pawlina K., Polska młodzież przełomu wieków, Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa, 1998.
 
55.
Pietrzyk-Zieniewicz E., Uhlig A., Aksjologiczne aspekty kultury politycznej. Przegląd badań (w:) Kultura polityczna społeczeństwa polskiego (1983-1985).Część I. Zagadnienia ogólne, teoretyczne i metodologiczne, F. Ryszka (red.), Warszawa, 1987.
 
56.
Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2001.
 
57.
Pluskiewicz W., Kultura polityczna – świadomość polityczna – wiedza polityczna, „Studia Nauk Politycznych”, nr 2, 1979.
 
58.
Przecławska A, Rowicki L., Młodzi Polacy u progu nadchodzącego wieku, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1997.
 
59.
Przyszczypkowski K., Opozycja polityczna w Polsce, wyzwania dla edukacji. Pomiędzy oporem i emancypacją a transformacja, Wydawnictwo Edytor, Poznań-Toruń, 1993.
 
60.
Putnam R.D., Bowling Alone: malejący społeczny kapitał Ameryki, „Res Publika Nowa”, nr 6 (93), 1996.
 
61.
Reykowski J., Motywacje, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa, KiW, 1979.
 
62.
Ryszka F., Nauka o polityce (rozważania metodologiczne), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1984.
 
63.
Ryszka F., Zamierzenia i założenia (w:) Kultura polityczna społeczeństwa polskiego (1983-1985). Część I. Zagadnienia ogólne, teoretyczne i metodologiczne, F. Ryszka (red.), Warszawa, 1987.
 
64.
Robinson John P., Rusk Jerrold G., Head Kendra B., Measures of Political Attitudes, Institute for Social Research, Ann Arbor, 1965.
 
65.
Rogalska B., Rodzina polska – wzory i wartości (w:) O stylach życia Polaków, M. Falkowska (red.), CBOS, Warszawa, 1997.
 
66.
Sartori G., Teoria demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998.
 
67.
Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2012.
 
68.
Słomczyński, K. M., Janicka, K., Mach, B.W., Zaborowski, W., Struktura społeczna a osobowość. Psychologiczne funkcjonowanie jednostki w warunkach zmiany społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 1996.
 
69.
Sobolewski M., Model socjalistycznej kultury politycznej (próba konceptualizacji tematu), (w:) Z badań nad kultura polityczną, M. Sobolewski (red.), Warszawa, 1977.
 
70.
Szmajke A., Zaangażowanie społeczne a aktywność społeczna (w:) Poznawcze regulatory funkcjonowania społecznego, J. Jarymowicz, Z. Smoleńska (red.), Wrocław, 1983.
 
71.
Thomas W.I., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1976.
 
72.
Timofiejuk I., Lasek M., Pęczkowski M., Miary statystyczne GUS, Warszawa 1997.
 
73.
Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003.
 
74.
Tismaneanu V., Wizje zbawienia, Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”, Warszawa, 2000.
 
75.
Wiatr J. J., Socjologia polityki, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa, 2001.
 
76.
Wywiał J., Przykłady wnioskowania statystycznego za pomocą komputerowego pakietu SPSS, PLJ, Warszawa, 1994.
 
77.
Almond G.A., Comparative Political Systems, „Journal of Politics”, 1956, Nr XVIII.
 
78.
Bal W., Jaka powinna być szkoła?, „Odra”, nr 5, 1981.
 
79.
Bida A., „WOS” czyli edukacja obywatelska, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 3, 1992.
 
80.
Coleman J.S., Social capital in relation of human capital, „Journal of Sociology”, nr 94, 1988.
 
81.
Dahrendorf R., Ciepło – Zimno; wolność a więź społeczna, „Tygodnik Powszechny”, 6 września 1992. 182.
 
82.
Domański H., Legitymizacja systemu politycznego dwudziestu jeden krajach, „Studia Socjologiczne”, nr 2, 2005.
 
83.
Dyoniziak R., Młodzieżowa „podkultura”, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, 1962.
 
84.
Ferszt-Piłat K., Zaufanie jako fundament bezpieczeństwa we współczesnym społeczeństwie, „Journal of Modern Science”, nr 3(14), 2012.
 
85.
Filipak T., Kultura polityczna społeczeństwa i demokracja socjalistyczna, „Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych UW”, nr 1, 1974.
 
86.
Jaka pomoc? (dyskusja redakcyjna), „Społeczeństwo Otwarte”, nr 8, 1992.
 
87.
Jakubowski W., WOS - inaczej, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 2, 1990.
 
88.
Kulerski W., Organizacje pozapaństwowe w kształceniu politycznym, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 2, 1994.
 
89.
Miłoszewski R., Jaka wiedza o społeczeństwie, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 1, 1990.
 
90.
Mojsiewicz C., Problemy kultury politycznej społeczeństwa socjalistycznego w dobie rewolucji naukowo-technicznej, „Studia Nauk Politycznych”, nr 1, 1974.
 
91.
Nowe programy wiedzy o społeczeństwie – szanse i możliwości. Dyskusja redakcyjna, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 4, 1990.
 
92.
Pankowski R., Uwagi o edukacji obywatelskiej, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 11, 1991.
 
93.
Soborski W., Aktywność społeczna i pojęcia z nią związane – próba definicji, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2,1976.
 
94.
Strzemieczny J., Z myślą o nauczycielu, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 2, 1994.
 
95.
CBOS, Młodzież ‘ 89, Warszawa, 1989.
 
96.
CBOS, Zbiorowa aktywność społeczna Polaków. Raport z badania, Warszawa, 1998.
 
97.
CBOS, Opinie i diagnozy nr 2. Młodzież 2003, Warszawa, 2004.
 
98.
CBOS, Opinie i diagnozy nr 1. Społeczeństwo Obywatelskie 1998-2004, Warszawa, 2004.
 
99.
CBOS, Młodzież ‘ 04, Warszawa, 2005.
 
100.
CBOS, Opinie i diagnozy nr 3. Społeczeństwo Obywatelskie 1998-2006, Warszawa, 2006.
 
101.
Młodzi 2011, Warszawa, 2011.
 
Journals System - logo
Scroll to top