PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (65-86)
Human rights and their dissemination in structures of different levels of education
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Human rights are the kind of rights that are considered universally binding. Already in the United States Declaration of Freedom, it was stated that it was recognized that all people were created as equal, that everyone was equipped by the Creator with inalienable rights, including the right to life, the right to freedom and the pursuit of happiness. In modern understanding, human rights are recognized alongside criminal law, civil law, administrative law, family law, labor law and international law as one of the main branches of modern law. Human rights are basically fundamental rights, meaning the most essential from the point of view of the state and citizens, necessary to guarantee other civil rights, they are necessary to establish the minimum rights vested in each human unit. It is worth adding that today there is no one and obvious definition of human rights.
 
REFERENCES (10)
1.
Habermas, J. (2005). Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Warszawa: Wyd. Scholar.
 
2.
Flowers, N. (red.) (2009). Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi, wyd. II polskie, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 
3.
KOMPASIK. Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi. (2009), Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Głogów: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”. https://genderexperts.files.wo... (dostęp: 20.11.2018).
 
4.
Sitek, B. (2005). Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, „Studia Prawnoustrojowe” nr 4, Olsztyn.
 
5.
Sitek, M. (2016). Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności. Monografie prawnicze, Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 
6.
Such-Pyrgiel, M. (2014). Legal Changes against the family and single people in the twenty First Century in Poland, „Annales Inuversitatis Apulensis. Series Jurisprudentia” nr 17, Alba Julia, s. 144–152, ISSN1454-4075.
 
7.
Such-Pyrgiel, M. (2015). Rodzina i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Zarys problematyki. W: M. Sitek, M. Such-Pyrgiel, D. Przastek (red.), Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium interdyscyplinarne, Józefów: Wydawnictwo WSGE, s. 13–33.
 
8.
Such-Pyrgiel, M. (2018). The Socio-Demographic Changes in Contemporary Polish Society – Selected Issues. W: „Politické vedy” (2018) [online], Vol. 21, No. 4. ISSN 1335-2741, s. 162–177. http://doi.org/10.24040/politi.... DOI: http://doi.org/10.24040/politi... (dostęp: 10.01.2019).
 
9.
Waśkiewicz, A. (2004). Przewodnik młodego obywatela, Warszawa: Wyd. Centrum Edukacji Europejskiej.
 
10.
Upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka (Obywatele dla Demokracji), www.ngofund.org.pl (dostęp: 20.11.2018). Komunikat z badań CBOS, https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO.... PDF (dostęp: 20.11.2018).
 
Journals System - logo
Scroll to top