PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (65-86)
Prawa człowieka i ich upowszechnianie w strukturach różnych poziomów edukacji
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prawa człowieka należą do tego rodzaju praw, które uważa się za powszechnie obowiązujące. Już w Deklaracji Wolności Stanów Zjednoczonych stwierdzono, iż uznaje się za prawdę oczywistą, że wszyscy ludzie zostali stworzeni jako równi, że każdy został wyposażony przez Stwórcę w niezbywalne prawa, do których należą: prawo do życia, prawo do wolności oraz dążenia do szczęścia. W rozumieniu współczesnym prawa człowieka są uznawane, obok prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego, prawa pracy i prawa międzynarodowego, za jedną z głównych gałęzi współczesnego prawa. Prawa człowieka to w zasadzie prawa podstawowe, czyli najistotniejsze z punktu widzenia państwa i obywateli, niezbędne do zagwarantowania innych praw obywatelskich, są one nieodzowne do ustalenia minimum uprawnień przysługujących każdej jednostce ludzkiej. Warto przy tym dodać, że współcześnie nie ma jednej i oczywistej definicji praw człowieka.
 
REFERENCJE (10)
1.
Habermas, J. (2005). Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Warszawa: Wyd. Scholar.
 
2.
Flowers, N. (red.) (2009). Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi, wyd. II polskie, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 
3.
KOMPASIK. Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi. (2009), Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Głogów: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”. https://genderexperts.files.wo... (dostęp: 20.11.2018).
 
4.
Sitek, B. (2005). Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, „Studia Prawnoustrojowe” nr 4, Olsztyn.
 
5.
Sitek, M. (2016). Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności. Monografie prawnicze, Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 
6.
Such-Pyrgiel, M. (2014). Legal Changes against the family and single people in the twenty First Century in Poland, „Annales Inuversitatis Apulensis. Series Jurisprudentia” nr 17, Alba Julia, s. 144–152, ISSN1454-4075.
 
7.
Such-Pyrgiel, M. (2015). Rodzina i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Zarys problematyki. W: M. Sitek, M. Such-Pyrgiel, D. Przastek (red.), Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium interdyscyplinarne, Józefów: Wydawnictwo WSGE, s. 13–33.
 
8.
Such-Pyrgiel, M. (2018). The Socio-Demographic Changes in Contemporary Polish Society – Selected Issues. W: „Politické vedy” (2018) [online], Vol. 21, No. 4. ISSN 1335-2741, s. 162–177. http://doi.org/10.24040/politi.... DOI: http://doi.org/10.24040/politi... (dostęp: 10.01.2019).
 
9.
Waśkiewicz, A. (2004). Przewodnik młodego obywatela, Warszawa: Wyd. Centrum Edukacji Europejskiej.
 
10.
Upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka (Obywatele dla Demokracji), www.ngofund.org.pl (dostęp: 20.11.2018). Komunikat z badań CBOS, https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO.... PDF (dostęp: 20.11.2018).
 
Journals System - logo
Scroll to top