PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (71-86)
Human rights to the environment as a need for multidimensional dependencies and relationships of man with the environment
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Man as a biological and social unit, constantly maintains contact with the environment to exist. It concerns the spiritual and aesthetic dimension (which by the way is also very important), but above all, it refers to essentially biological and existential dimension. The environment is a “manufacturer” and “provider” for environmental goods and services of every being, which are indispensable for life and which cannot by protected by artificial systems. Safety in this regard shall guarantee the developed over the years, among others, human rights, which are usually included in the third category, the so-called collective rights. Today it would be worthwhile to look at these issues through the prism of needs, which in contrast to provisions of law, absolutely must be implemented if the entity of these rights cares about its own existence.
 
REFERENCES (15)
1.
Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Helsinki 1975).
 
2.
Deklaracja Sztokholmska: http://www.stosunki.pl/sites/d.... pdf.
 
3.
Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju : http://libr.sejm.gov.pl/tek01 /txt/inne/ 1992.html.
 
4.
Konferencja Genewska (1979, 1984).
 
5.
Konferencja Monachijska (1984).
 
6.
Konferencja ONZ, Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro (1992) z Agendą 21.
 
7.
Konwencja UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage).
 
8.
Konwencja o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz ich zniszczeniu, (DzU 2013.323).
 
9.
Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (United Nations Environmental Programme (UNEP, 1972).
 
10.
Ciszek M. (2010), Postulat czwartej generacji praw człowieka w politycznym systemie międzynarodowej ochrony. Próba filozoficznego uzasadnienia z perspektywy personalizmu etycznego, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 8/1, s. 105–116.
 
11.
Krajewski P. (2009), Prawo do zdrowego i bezpiecznego środowiska w kontekście rozwoju nowoczesnych biotechnologii, w: J. Ciechanowicz-Mclean, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
12.
Mik C. (1992), Zbiorowe prawa człowieka: analiza krytyczna koncepcji, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 
13.
Sitek B. (1998), Antropologiczne podstawy ochrony środowiska w prawie wspólnotowym, w: R. Sobański (red.), Prawa człowieka w państwie ekologicznym, Wydawnictwo ATK, Warszawa.
 
14.
Sitek M. (2016), Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
15.
Zębek E. (2009), The right man to information on environmental hazardous waste protection, w: B. Sitek (i in.)(red.), Proceedings of the 8th International Conference on Human Rights: The Rights to Knowledge and Information in a Heterogenic Society, Cambridge.
 
Journals System - logo
Scroll to top