PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (71-86)
Prawo człowieka do środowiska jako potrzeba wielowymiarowych zależności i relacji człowieka z otoczeniem
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Człowiek, jako jednostka biologiczna i społeczna, dla swej egzystencji nieustannie utrzymuje kontakt ze środowiskiem. Nie chodzi tu wyłącznie o wymiar duchowy i estetyczny (który swoją drogą jest również bardzo ważny), ale przede wszystkim czysto biologiczny, egzystencjalny. Środowisko jest stałym „producentem” i „dostarczycielem” niezbędnych do życia każdej istoty szeregu tzw. dóbr i usług ekologicznych, których sztuczne systemy nie są w stanie zabezpieczyć. Bezpieczeństwo w tym względzie mają zapewniać wypracowane przez lata m.in. prawa człowieka, które z reguły zaliczane są do trzeciej kategorii, tzw. praw zbiorowych. Dziś warto byłoby spojrzeć na te zagadnienia przez pryzmat potrzeb, które – w odróżnieniu od przepisów prawa – bezwzględnie muszą być realizowane, jeżeli podmiotowi tych praw zależy na własnym istnieniu.
 
REFERENCJE (15)
1.
Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Helsinki 1975).
 
2.
Deklaracja Sztokholmska: http://www.stosunki.pl/sites/d.... pdf.
 
3.
Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju : http://libr.sejm.gov.pl/tek01 /txt/inne/ 1992.html.
 
4.
Konferencja Genewska (1979, 1984).
 
5.
Konferencja Monachijska (1984).
 
6.
Konferencja ONZ, Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro (1992) z Agendą 21.
 
7.
Konwencja UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage).
 
8.
Konwencja o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz ich zniszczeniu, (DzU 2013.323).
 
9.
Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (United Nations Environmental Programme (UNEP, 1972).
 
10.
Ciszek M. (2010), Postulat czwartej generacji praw człowieka w politycznym systemie międzynarodowej ochrony. Próba filozoficznego uzasadnienia z perspektywy personalizmu etycznego, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 8/1, s. 105–116.
 
11.
Krajewski P. (2009), Prawo do zdrowego i bezpiecznego środowiska w kontekście rozwoju nowoczesnych biotechnologii, w: J. Ciechanowicz-Mclean, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
12.
Mik C. (1992), Zbiorowe prawa człowieka: analiza krytyczna koncepcji, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 
13.
Sitek B. (1998), Antropologiczne podstawy ochrony środowiska w prawie wspólnotowym, w: R. Sobański (red.), Prawa człowieka w państwie ekologicznym, Wydawnictwo ATK, Warszawa.
 
14.
Sitek M. (2016), Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
15.
Zębek E. (2009), The right man to information on environmental hazardous waste protection, w: B. Sitek (i in.)(red.), Proceedings of the 8th International Conference on Human Rights: The Rights to Knowledge and Information in a Heterogenic Society, Cambridge.
 
Journals System - logo
Scroll to top