PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (233-248)
The right to privacy in the era of permanent surveillance supported by the electronic techques
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The right to privacy is one of the fundamental human rights and it is an expression of the need to protect the individual’s dignity. Rapid technological progress, particularly in the area of information, opens the way to a fairly deep penetration into the human’s privacy. Additionally, there is a process of globalization, which initiated the era of post-modernity. This era is characterized by changes in axiology, polycentricism and the loss of faith in the progress with the simultaneous acceleration of innovation. It is necessary to redefine the concepts of privacy and to build a system, based on good law, to protect the human right to privacy.
 
REFERENCES (22)
1.
Arkuszewska A., Bosak M. (2008). Mediacja jako metoda rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów z zakresu prawa pracy, [w:] J. Olszewski (red.), Sądy polubowne i mediacja. Warszawa.
 
2.
Bobrowicz M. (2008). Mediacja. Jestem za. Warszawa.
 
3.
Boyd D. (2007). Why youth (heart) social network sites: The role of networked publics in teenage social life, [w:] D. Buckingham (ed.). Mc Arthur Foundation on Digital Learning − youth, identity, and digital media volume. Cambridge.
 
4.
Decyzja Rady ustanawiająca wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022. COM(2016) 442 final.
 
5.
Kołodziejczyk Ł. (2014). Prywatność w Internecie. Warszawa.
 
6.
Leszczyński L., Liżewski B. (2008). Ochrona praw człowieka w Europie – szkic zagadnień podstawowych. Lublin.
 
7.
Mednis A. (2006). Prawo do prywatności a interes publiczny. Warszawa.
 
8.
Piątek S. (2013). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa.
 
9.
Pryciak M. (2010). Prawo do prywatności. „Studia Erasmiana Wratislaviensia”, nr 4.
 
10.
Pułka L. (2010). Utracona prywatność: u progu XX-wiecznej ekspansji mediów: studia antropologiczne. Wrocław.
 
11.
Puwalski M. (2003). Prawo do prywatności osób publicznych. Toruń.
 
12.
Pyżalski J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków.
 
13.
Safjan M. (2006). Prawo do ochrony życia prywatnego, [w:] Szkoła Praw Człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Warszawa, s. 211 i nast.
 
14.
Sitek M. (2016). Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności. Warszawa.
 
15.
Warren S.D., Brandeis L. (December 1890). The Right to Privacy. Harvard Law Review, vol. IV.
 
16.
Zawisza J., Cyberprzestrzeń jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa, JoMS 4/27/2015.
 
17.
http://www.auto-swiat.pl/ekspl... [data dostępu: 29 11 2016].
 
18.
Oto najpopularniejsze serwisy randkowe w Europie, http://interaktywnie.com/bizne... [data dostępu: 29.11.2016].
 
19.
Unijny plan bezpieczeństwa cybernetycznego na rzecz ochrony otwartego Internetu oraz wolności i możliwości w Internecie, http://europa.eu/rapid/press-r... [data dostępu: 2.12.2016].
 
20.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2016 poz. 1489).
 
21.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. 2016 poz. 1318).
 
22.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2016 poz. 1167).
 
Journals System - logo
Scroll to top