PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (233-248)
Prawo do prywatności w dobie permanentnej inwigilacji wspieranej technikami elektronicznymi
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prawo do prywatności jest jednym z podstawowych praw człowieka i wyrazem potrzeby ochrony godności jednostki. Szybki postęp technologiczny i techniczny, w szczególności w obszarze informatyki, otwiera drogę do dość głębokiej penetracji prywatności człowieka. Do tego dochodzi jeszcze globalizacja, która zapoczątkowała epokę ponowoczesności. Epoka ta charakteryzuje się zmianami w aksjologii, policentrycznością, utratą wiary w postęp z jednoczesnym przyspieszeniem innowacyjności. Konieczne jest ponowne zdefiniowanie pojęcia prywatności oraz zbudowanie systemu jej ochrony na bazie dobrego prawa.
 
REFERENCJE (22)
1.
Arkuszewska A., Bosak M. (2008). Mediacja jako metoda rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów z zakresu prawa pracy, [w:] J. Olszewski (red.), Sądy polubowne i mediacja. Warszawa.
 
2.
Bobrowicz M. (2008). Mediacja. Jestem za. Warszawa.
 
3.
Boyd D. (2007). Why youth (heart) social network sites: The role of networked publics in teenage social life, [w:] D. Buckingham (ed.). Mc Arthur Foundation on Digital Learning − youth, identity, and digital media volume. Cambridge.
 
4.
Decyzja Rady ustanawiająca wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022. COM(2016) 442 final.
 
5.
Kołodziejczyk Ł. (2014). Prywatność w Internecie. Warszawa.
 
6.
Leszczyński L., Liżewski B. (2008). Ochrona praw człowieka w Europie – szkic zagadnień podstawowych. Lublin.
 
7.
Mednis A. (2006). Prawo do prywatności a interes publiczny. Warszawa.
 
8.
Piątek S. (2013). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa.
 
9.
Pryciak M. (2010). Prawo do prywatności. „Studia Erasmiana Wratislaviensia”, nr 4.
 
10.
Pułka L. (2010). Utracona prywatność: u progu XX-wiecznej ekspansji mediów: studia antropologiczne. Wrocław.
 
11.
Puwalski M. (2003). Prawo do prywatności osób publicznych. Toruń.
 
12.
Pyżalski J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków.
 
13.
Safjan M. (2006). Prawo do ochrony życia prywatnego, [w:] Szkoła Praw Człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Warszawa, s. 211 i nast.
 
14.
Sitek M. (2016). Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności. Warszawa.
 
15.
Warren S.D., Brandeis L. (December 1890). The Right to Privacy. Harvard Law Review, vol. IV.
 
16.
Zawisza J., Cyberprzestrzeń jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa, JoMS 4/27/2015.
 
17.
http://www.auto-swiat.pl/ekspl... [data dostępu: 29 11 2016].
 
18.
Oto najpopularniejsze serwisy randkowe w Europie, http://interaktywnie.com/bizne... [data dostępu: 29.11.2016].
 
19.
Unijny plan bezpieczeństwa cybernetycznego na rzecz ochrony otwartego Internetu oraz wolności i możliwości w Internecie, http://europa.eu/rapid/press-r... [data dostępu: 2.12.2016].
 
20.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2016 poz. 1489).
 
21.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. 2016 poz. 1318).
 
22.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2016 poz. 1167).
 
Journals System - logo
Scroll to top