PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (147-160)
Proper management of access to public information, as a realization of the needs and rights of citizens
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The right man to the right of access to public information on the activities of the public administration has become a fundamental right which, in accordance with applicable regulations, is assigned to every citizen. Such an approach clearly indicates that the right of access to public information has also become a sign of increasingly pursued social control over the functioning of the public administration. With the possibilities for realization of the right to information, public use for many years both institutions of civil society and individual citizens. There is a growing awareness associated with the use of citizen control over all activities that take public sector institutions.
 
REFERENCES (22)
1.
Bąkiewicz M. (2008), Prawo do informacji w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] Obywatelskie prawo do informacji, T. Gardocka (red.), Warszawa.
 
2.
Górzyńska T. (2005), Dostęp do informacji publicznej w Europie – rozwój czy stagnacja?, [w]: Dostęp obywateli do europejskiego wymiaru sprawiedliwości, H. Izdebski H., Machińska H. (red), Warszawa: Biuro Informacji Rady Europy.
 
3.
Jaśkowska M. (2002), Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń.
 
4.
Jasudowicz T. (1997, Administracja wobec praw człowieka, Toruń, Wydawnictwo „Dom Organizatora” TNOiK.
 
5.
Koniuszewska E. (2009), Środki ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
6.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zmianami).
 
7.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dziennik Ustaw z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późniejszymi zmianami).
 
8.
Kudrycka B. (1995), Dylematy urzędników administracji publicznej, Białystok: Wydawnictwo Temida 2 Lang J. (1996), Zasada jawności w prawie administracyjnym, St. lur. nr 32.
 
9.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1966r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).
 
10.
Niewiadomski Z. (2010), Pojęcie administracji publicznej, [w:] System Prawa Administracyjnego, T. 1, Warszawa.
 
11.
Olejniczak-Szałowska E (1996), Członkostwo wspólnoty samorządowej, Samorząd Terytorialny, nr 5.
 
12.
Orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2000 roku ( sygnatura akt: III RN, 64/00, OSNAP 2001, nr 6, poz. 183).
 
13.
Piskorz-Ryń A. (2003), Jawność działania administracji publicznej, [w:] Prawo do dobrej administracji, H. Machińska (red.), Warszawa.
 
14.
Przyborowska-Klimczak A., Tefelska-Skrzydło E. (red.), Dokumenty europejskie, Tom V, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2004-2006.
 
15.
Sitniewski P. (2006), Bezpłatność, czyli bez kosztowność udostępniania informacji publicznej, [w:] Sprawność działania administracji samorządowej, E. Ura (red.), Rzeszów.
 
16.
Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zmianami).
 
17.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zmianami).
 
18.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami).
 
19.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami).
 
20.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie prawa do informacji publicznej (K 17/05, OTK-A 2006, numer 3, pozycja 30).
 
21.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2004 roku (II SAB 391/03, Wspólnota 2004, numer 19, strona 55).
 
22.
Zaremba M. (2009), Prawo dostępu do informacji. Zagadnienia praktyczne, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top