PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (147-160)
Proper management of access to public information, as a realization of the needs and rights of citizens
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (22)
1.
Bąkiewicz M. (2008), Prawo do informacji w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] Obywatelskie prawo do informacji, T. Gardocka (red.), Warszawa.
 
2.
Górzyńska T. (2005), Dostęp do informacji publicznej w Europie – rozwój czy stagnacja?, [w]: Dostęp obywateli do europejskiego wymiaru sprawiedliwości, H. Izdebski H., Machińska H. (red), Warszawa: Biuro Informacji Rady Europy.
 
3.
Jaśkowska M. (2002), Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń.
 
4.
Jasudowicz T. (1997, Administracja wobec praw człowieka, Toruń, Wydawnictwo „Dom Organizatora” TNOiK.
 
5.
Koniuszewska E. (2009), Środki ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
6.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zmianami).
 
7.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dziennik Ustaw z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późniejszymi zmianami).
 
8.
Kudrycka B. (1995), Dylematy urzędników administracji publicznej, Białystok: Wydawnictwo Temida 2 Lang J. (1996), Zasada jawności w prawie administracyjnym, St. lur. nr 32.
 
9.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1966r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).
 
10.
Niewiadomski Z. (2010), Pojęcie administracji publicznej, [w:] System Prawa Administracyjnego, T. 1, Warszawa.
 
11.
Olejniczak-Szałowska E (1996), Członkostwo wspólnoty samorządowej, Samorząd Terytorialny, nr 5.
 
12.
Orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2000 roku ( sygnatura akt: III RN, 64/00, OSNAP 2001, nr 6, poz. 183).
 
13.
Piskorz-Ryń A. (2003), Jawność działania administracji publicznej, [w:] Prawo do dobrej administracji, H. Machińska (red.), Warszawa.
 
14.
Przyborowska-Klimczak A., Tefelska-Skrzydło E. (red.), Dokumenty europejskie, Tom V, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2004-2006.
 
15.
Sitniewski P. (2006), Bezpłatność, czyli bez kosztowność udostępniania informacji publicznej, [w:] Sprawność działania administracji samorządowej, E. Ura (red.), Rzeszów.
 
16.
Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zmianami).
 
17.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zmianami).
 
18.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami).
 
19.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami).
 
20.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie prawa do informacji publicznej (K 17/05, OTK-A 2006, numer 3, pozycja 30).
 
21.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2004 roku (II SAB 391/03, Wspólnota 2004, numer 19, strona 55).
 
22.
Zaremba M. (2009), Prawo dostępu do informacji. Zagadnienia praktyczne, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top