PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (221-256)
Violence among secondary school students in terms of safety issues in schools. Continuity and changes based on research conducted in secondary schools of Minsk Mazowiecki
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The process of brutalization of behavior of young people means also presence of negative phenomenon in the school environment. It is true that violence in schools is not a new phenomenon, it was there for many generations, but the scary fact is that nowadays aggression and violence are inseparable elements of school life. The school educates, but also shapes the positive attributes of personality of the young generation. In the school environment, young people gain knowledge in many fields, learn about themselves, shape their own beliefs and values, through participation in the life of the school students satisfy the essential social needs of safety, belonging, recognition and acceptance. It is school where young people learn rules and principles that govern society. The phenomenon of school violence often remain in relations with problems in school education. Researchers often point to the phenomenon that “(...) problems at school give rise to crime and crime causes failures at school (...)”. Experience of school violence also causes numerous negative consequences starting from insecurity ending at internalization of abusive models of social relations.
 
REFERENCES (22)
1.
Górski S., Narkomania wśród dzieci i młodzieży. W: Encyklopedia Pedagogiczna. Red. W. Pomykało. Wyd. Fundacja Innowacyjna. Warszawa 1997.
 
2.
Guerin S., Hennessy E. Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2004.
 
3.
A.Izdebski, Przemoc wśród młodzieży gimnazjalnej: w świetle badań uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Mińska Mazowieckiego; w: Społeczno-kulturowe oddziaływania mediów w dobie społeczeństwa sieciowego, Red. T. Kanash, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Społecznych. Mińsk Mazowiecki 2009.
 
4.
Jędrzejewski M., Młodzież a subkultury: Problematyka edukacyjna. Wyd. Żak. Warszawa 1999.
 
5.
Kameduła E., Przemoc w szkole i próby jej ograniczenia. W: Edukacja XXI wieku nr 12. Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość. Red. M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wołejszko,. A. Zduniak. Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2007.
 
6.
Karkowska M., Czarnecka W., Przemoc w szkole. Wyd. Impuls. Kraków 1998.
 
7.
Kmiecik-Baran K. Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologicznopsychologiczne. PWN. Warszawa 2000.
 
8.
Komorowska B., Zjawisko trudności wychowawczych w gimnazjum. W: „Dyrektor szkoły” nr 5. Wyd. Wolters Kluwer Polska – ABC. Warszawa 2003.
 
9.
Kozubska A., Agresja młodzieży gimnazjalnej – w poszukiwaniu źródeł. W: Edukacja XXI wieku nr 10. Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość. Red. M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak. Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2006.
 
10.
Kuźma J. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży. W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T 1. Red. J. Kuźma, Z. Szarota. Wyd. Text. Kraków 1998.
 
11.
Leszczyńska A., Drugie życie szkoły – przemoc czy szkolny rytuał? Uwagi pedagoga. W: Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. Red. J. Papież,A.Płukis.Wyd.Adam Marszałek. Toruń 1998.
 
12.
Miłkowska D., Wychowanie w świecie przemocy. W: Edukacja XXI wieku nr 12. Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość. Red. M. Gwoździcka-Piotrowska,J.Wołejszko, A. Zduniak. Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2007.
 
13.
Miłkowska-Olejniczak G., Charakterystyka gimnazjalnego agresora. W: Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży. Red. A. Doliński. KCH ZHP. Zielona Góra 2002.
 
14.
Misztal B., Grupy rówieśnicze młodzieży. PAN. Wrocław 1974.
 
15.
Passowicz P., Wysocka-Pleczyk M. Przemoc – problemy definicyjne. W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. I. Red. J. Kuźma, Z. Szarota. Wyd. Text. Kraków 1998.
 
16.
Portmann R. Przemoc wśród dzieci i młodzieży. Uchwycić sedno. Wyd. Jedność. Kielce 2006.
 
17.
Pospiszyl I., Agresja wewnątrz rówieśnicza jako sposób rozwiązania problemu własnej tożsamości. W: przemoc w instytucjach opiekuńczowychowawczych. Red. I. Pospiszyl. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 1997.
 
18.
Rudniański J., Klasyfikacja, źródła i ocena przemocy w stosunkach. międzyludzkich. W: Przemoc w życiu codziennym. Red. B. Hołtys. Wyd. Cinderella Books. Warszawa 1997.
 
19.
Sack B., Przemoc i agresja w publicznych szkołach ponad gimnazjalnych, Wydawnictwo: Ossolineum, Szczecin 2003.
 
20.
Szymańczak J., Przemoc w szkole. W: „Biuro Studiów i Ekspertyz” nr 999. Grudzień 2003 20. Turner J.S., D. B. Helms. Rozwój człowieka. Wyd. WSiP. Warszawa 1999.
 
21.
Urban B. Dewiacje wśród młodzieży. Kraków 2001.
 
22.
Witkowski L., Rozwój tożsamość w cyklu życia, Wydawnictwo WITGRAF, Toruń 2000.
 
Journals System - logo
Scroll to top