PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (221-256)
Przemoc wśród młodzieży gimnazjalnej w aspekcie problematyki bezpieczeństwa w szkołach. Kontynuacja i zmiany na podstawie badań przeprowadzonych w szkołach gimnazjalnych Mińska Mazowieckiego
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Proces brutalizacji zachowań młodzieży oznacza także występowania negatywnych zjawisk w środowisku szkolnym. Co prawda przemoc w szkole nie jest zjawiskiem nowym, występuje od wielu pokoleń, jednak przerażające jest to, że współcześnie agresja i przemoc stają się nieodłącznymi elementami życia szkoły. Szkoła edukuje, ale także kształtuje pozytywne cechy osobowości młodego pokolenia. W środowisku szkolnym młodzi ludzie zdobywają wiedzę z zakresu wielu dziedzin, poznają siebie, kształtująwłasne przekonania i wartości, dzięki uczestnictwu w życiu szkoły uczniowie zaspakajają kluczowe potrzeby społeczne: bezpieczeństwa, przynależności, uznania i akceptacji. To właśnie w szkole młodzież uczy się reguł i zasad, które obowiązują w społeczeństwie. Zjawisko przemocy w szkole często pozostaje w związkach z problemami w szkolnej edukacji. Badacze zjawiska często podkreślają to, że „(…) problemy w szkole dają początek przestępczości, a przestępczość powoduje niepowodzenia w szkole (…)”3. Doświadczenia szkolnej przemocy także rodzą szereg negatywnych konsekwencji, począwszy od poczucia zagrożenia, kończąc na internalizacji niewłaściwych wzorców relacji społecznych.
 
REFERENCJE (22)
1.
Górski S., Narkomania wśród dzieci i młodzieży. W: Encyklopedia Pedagogiczna. Red. W. Pomykało. Wyd. Fundacja Innowacyjna. Warszawa 1997.
 
2.
Guerin S., Hennessy E. Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2004.
 
3.
A.Izdebski, Przemoc wśród młodzieży gimnazjalnej: w świetle badań uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Mińska Mazowieckiego; w: Społeczno-kulturowe oddziaływania mediów w dobie społeczeństwa sieciowego, Red. T. Kanash, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Społecznych. Mińsk Mazowiecki 2009.
 
4.
Jędrzejewski M., Młodzież a subkultury: Problematyka edukacyjna. Wyd. Żak. Warszawa 1999.
 
5.
Kameduła E., Przemoc w szkole i próby jej ograniczenia. W: Edukacja XXI wieku nr 12. Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość. Red. M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wołejszko,. A. Zduniak. Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2007.
 
6.
Karkowska M., Czarnecka W., Przemoc w szkole. Wyd. Impuls. Kraków 1998.
 
7.
Kmiecik-Baran K. Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologicznopsychologiczne. PWN. Warszawa 2000.
 
8.
Komorowska B., Zjawisko trudności wychowawczych w gimnazjum. W: „Dyrektor szkoły” nr 5. Wyd. Wolters Kluwer Polska – ABC. Warszawa 2003.
 
9.
Kozubska A., Agresja młodzieży gimnazjalnej – w poszukiwaniu źródeł. W: Edukacja XXI wieku nr 10. Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość. Red. M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak. Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2006.
 
10.
Kuźma J. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży. W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T 1. Red. J. Kuźma, Z. Szarota. Wyd. Text. Kraków 1998.
 
11.
Leszczyńska A., Drugie życie szkoły – przemoc czy szkolny rytuał? Uwagi pedagoga. W: Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. Red. J. Papież,A.Płukis.Wyd.Adam Marszałek. Toruń 1998.
 
12.
Miłkowska D., Wychowanie w świecie przemocy. W: Edukacja XXI wieku nr 12. Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość. Red. M. Gwoździcka-Piotrowska,J.Wołejszko, A. Zduniak. Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań 2007.
 
13.
Miłkowska-Olejniczak G., Charakterystyka gimnazjalnego agresora. W: Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży. Red. A. Doliński. KCH ZHP. Zielona Góra 2002.
 
14.
Misztal B., Grupy rówieśnicze młodzieży. PAN. Wrocław 1974.
 
15.
Passowicz P., Wysocka-Pleczyk M. Przemoc – problemy definicyjne. W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. I. Red. J. Kuźma, Z. Szarota. Wyd. Text. Kraków 1998.
 
16.
Portmann R. Przemoc wśród dzieci i młodzieży. Uchwycić sedno. Wyd. Jedność. Kielce 2006.
 
17.
Pospiszyl I., Agresja wewnątrz rówieśnicza jako sposób rozwiązania problemu własnej tożsamości. W: przemoc w instytucjach opiekuńczowychowawczych. Red. I. Pospiszyl. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 1997.
 
18.
Rudniański J., Klasyfikacja, źródła i ocena przemocy w stosunkach. międzyludzkich. W: Przemoc w życiu codziennym. Red. B. Hołtys. Wyd. Cinderella Books. Warszawa 1997.
 
19.
Sack B., Przemoc i agresja w publicznych szkołach ponad gimnazjalnych, Wydawnictwo: Ossolineum, Szczecin 2003.
 
20.
Szymańczak J., Przemoc w szkole. W: „Biuro Studiów i Ekspertyz” nr 999. Grudzień 2003 20. Turner J.S., D. B. Helms. Rozwój człowieka. Wyd. WSiP. Warszawa 1999.
 
21.
Urban B. Dewiacje wśród młodzieży. Kraków 2001.
 
22.
Witkowski L., Rozwój tożsamość w cyklu życia, Wydawnictwo WITGRAF, Toruń 2000.