PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (385-410)
Sexual crimes – adolescent offender, adolescent victim
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to present issues related to sexual offences committed by or against minors, with particular emphasis on those that are not characterized by violence, threat or deception. At the same time, nonlegal factors will be analyzed – such as social development of a person, the consciousness of committing criminal offenses, education level and above all, the ability to assign blame, but not in terms of legal or criminal liability, but socio-cultural one. Special attention will be paid to the impact of information technologies and their means (Internet, mobile phones, tablets) on the intensity of juvenile delinquency (like sexting, stalking, cyberbullying). The main question is whether it is possible to regulate by law the behavior of young people in terms of their sexual activity in a way which protects them sufficiently from harm. It is also of interest what factors determine the consistency of criminal law (and, in the case of minors, the law of juvenile justice) and the reality. Analysis of the most important criminal law provisions will be conducted in the socio-cultural context, supported by historical and contemporary examples of the functioning of minors in their peer groups, as well as the context of evolving guarantees of moral standards set by the society. Special emphasis will be placed on sexual education (performed at home or at school) as a factor facilitating the identification of behavior not compliant with norms.
 
REFERENCES (69)
1.
Ariès P., Historia dzieciństwa, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk, 1995.
 
2.
Boucek S. G., Dealing with the nightmare of ‘sexting’, www.eddigest.com, lipiec 2009.
 
3.
Christie N., Dogodna ilość przestępstw, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa, 2004.
 
4.
Delimata M., Dziecko w Polsce średniowiecznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2004.
 
5.
DeMause L., The history of child abuse, The Journal of Psychohistory 25/3, 1998 .
 
6.
DeMause L., The history of Childhood, New York 1974.
 
7.
Duby G. Historia życia prywatnego, tom I-V, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
8.
Eckmann A., Dziecko w Biblii, w: J. Jundziłł (red.), Rodzina w starożytnym Rzymie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy – Wydawnictwo Uczelniane, Bydgoszcz, 1993.
 
9.
Filar M., Seksualne wykorzystywanie dzieci w świetle polskiego kodeksu karnego (na tle prawno porównawczym) http://fdn.pl/nr1-1-2002-wykor....
 
10.
Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa, 2009.
 
11.
Freud S., Wstęp do psychoanalizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010.
 
12.
Guerrina B., Mitigating Punishment for Statutory Rape, The Univeristy of Chicago Law Review, 1998.
 
13.
Hudson H. K., Factors affecting sexting behaviors among selected undergraduate students, Eastern Illinois University, 2006.
 
14.
Izdebski Z., Niemiec T., Wąż K., (Zbyt) młodzi rodzice, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2011.
 
15.
Lenhart A., Teens and Sexting, Pew Reaserch Center, 15 grudnia 2009.
 
16.
Lopez J., Has the Internet unleashed digital drama?, Momentum, Grudzień 2011.
 
17.
Mantle C., The roles of children in Roman religion, Greece & Rome, t. 49, nr 1, 2002.
 
18.
Matusitz J. A., Cyberterrorism: a postmodern view of networks of terror and how computer security experts and law enforcement officials fight them, ProQuest, 2006.
 
19.
Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Zakamycze, Kraków, 2006.
 
20.
Sajkowska M., Wykorzystywanie seksualne dzieci. Ustalenia terminologiczne, skala zjawiska, oblicza problemu społecznego http://fdn.pl/nr-1-1-2002-wyko....
 
21.
Sex and Tech. Results from a survey of teens and young adults, The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, 2008.
 
22.
Siewierski M., Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, 1965.
 
23.
Taylor K. R., „Sexting”: fun or felony?, Principal Leadership, kwiecień 2009.
 
24.
Waites M., The age of consent. Young people, Sexuality and Citizenship, Palgrave Macmillan, 2009.
 
25.
Warylewski J., w: A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny cześć szczególna Tom I Duże komentarze Becka, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, 2010.
 
26.
Węglarczyk G., Seksualność uczniów w świetle programów profilaktycznych realizowanych w szkołach, w: M. Babik (red.), Zachowania seksualne uczniów na terenie szkoły, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.
 
27.
Zielona-Jenek M., Chodecka A., Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
 
28.
Żołądź-Strzelczyk D., Dziecko w dawnej Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2002.
 
29.
Kodeks cywilny (Dz.U.1964,nr 16,poz. 93).
 
30.
Kodeks karny (Dz.U.1997,nr 88,poz. 553).
 
31.
Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z roku 1997, nr 89, poz. 555).
 
32.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.1964,nr 9,poz. 59).
 
33.
Kodeks wykroczeń (Dz.U.1971,nr 12,poz. 114).
 
34.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z roku 1997, nr 78, poz.483).
 
35.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z roku 1999, nr 67, poz. 756, Dz. U. z roku 2001, nr 79, poz. 845, Dz. U. z roku 2002, nr 121, poz. 1037, Dz. U. z roku 2009, nr 131, poz. 1079, Dz. U. z roku 2012, nr 0, poz. 300).
 
36.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z roku 2009, nr 4, poz. 17).
 
37.
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2002,nr 197,poz. 1661).
 
38.
Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U.1993,nr 17,poz. 78).
 
39.
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.1982,nr 35,poz. 228).
 
40.
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2009, nr 52,poz. 417).
 
41.
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z roku 2002, nr 21, poz. 204).
 
42.
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2008,nr 136, poz. 857).
 
43.
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z roku 2009, nr 206, poz. 1589).
 
44.
Ustawa prawo farmaceutyczne (Dz.U.2001,nr 126,poz. 1381).
 
53.
http://www.archidiecezja.lodz.... stan na styczeń 2012(kodeks prawa kanonicznego).
 
65.
www.ms.gov.pl.
 
66.
www.policja.gov.pl.
 
67.
Galerianki, reż. K. Rosłaniec, 2009.
 
68.
Nie jesteśmy puszczalskie, reż. A. Sawidis, 2009.
 
69.
Świnki, reż. R. Gliński, 2009.
 
Journals System - logo
Scroll to top