PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (385-410)
Przestępstwa seksualne – małoletni sprawcy, małoletnie ofiary
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest omówienie zagadnień dotyczących przestępstw seksualnych popełnianych przez i na szkodę osób małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które nie charakteryzują się przemocą, groźbą czy użyciem podstępu. Jednocześnie analizie podlegać będą czynniki pozaprawne, takie jak rozwój społeczny jednostki, świadomość popełniania czynów zabronionych, poziom wychowania i przede wszystkim możliwość przypisania winy, lecz nie w ujęciu prawno-karnym, a społeczno-kulturowym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wpływowi technologii teleinformacyjnych i ich nośnikom (Internet, telefony komórkowe, tablety) na rozwój przestępczości wśród nieletnich (sexting, stalking, cyberbullying). Podstawową kwestią staje się to, czy istnieje możliwość prawnej regulacji zachowań młodzieży w zakresie praktyk seksualnych, która w sposób wystarczający chroniłaby małoletnich przed poszkodowaniem oraz jakie czynniki warunkują spójność prawa karnego (a także, w przypadku osób małoletnich, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) i rzeczywistości. Analiza najistotniejszych przepisów karnych zostanie przeprowadzona w kontekście społeczno-kulturowym, poparta historycznymi i współczesnymi przykładami funkcjonowania osób małoletnich w grupie rówieśniczej i ewoluującymi gwarancjami przestrzegania norm moralnych nakreślanych przez społeczeństwo. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniu edukacji seksualnej, prowadzonej w warunkach domowych lub szkolnych, jako czynnikowi ułatwiającemu identyfikację zachowań niezgodnych z normami.
 
REFERENCJE (69)
1.
Ariès P., Historia dzieciństwa, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk, 1995.
 
2.
Boucek S. G., Dealing with the nightmare of ‘sexting’, www.eddigest.com, lipiec 2009.
 
3.
Christie N., Dogodna ilość przestępstw, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa, 2004.
 
4.
Delimata M., Dziecko w Polsce średniowiecznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2004.
 
5.
DeMause L., The history of child abuse, The Journal of Psychohistory 25/3, 1998 .
 
6.
DeMause L., The history of Childhood, New York 1974.
 
7.
Duby G. Historia życia prywatnego, tom I-V, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
8.
Eckmann A., Dziecko w Biblii, w: J. Jundziłł (red.), Rodzina w starożytnym Rzymie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy – Wydawnictwo Uczelniane, Bydgoszcz, 1993.
 
9.
Filar M., Seksualne wykorzystywanie dzieci w świetle polskiego kodeksu karnego (na tle prawno porównawczym) http://fdn.pl/nr1-1-2002-wykor....
 
10.
Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa, 2009.
 
11.
Freud S., Wstęp do psychoanalizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010.
 
12.
Guerrina B., Mitigating Punishment for Statutory Rape, The Univeristy of Chicago Law Review, 1998.
 
13.
Hudson H. K., Factors affecting sexting behaviors among selected undergraduate students, Eastern Illinois University, 2006.
 
14.
Izdebski Z., Niemiec T., Wąż K., (Zbyt) młodzi rodzice, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2011.
 
15.
Lenhart A., Teens and Sexting, Pew Reaserch Center, 15 grudnia 2009.
 
16.
Lopez J., Has the Internet unleashed digital drama?, Momentum, Grudzień 2011.
 
17.
Mantle C., The roles of children in Roman religion, Greece & Rome, t. 49, nr 1, 2002.
 
18.
Matusitz J. A., Cyberterrorism: a postmodern view of networks of terror and how computer security experts and law enforcement officials fight them, ProQuest, 2006.
 
19.
Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Zakamycze, Kraków, 2006.
 
20.
Sajkowska M., Wykorzystywanie seksualne dzieci. Ustalenia terminologiczne, skala zjawiska, oblicza problemu społecznego http://fdn.pl/nr-1-1-2002-wyko....
 
21.
Sex and Tech. Results from a survey of teens and young adults, The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, 2008.
 
22.
Siewierski M., Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, 1965.
 
23.
Taylor K. R., „Sexting”: fun or felony?, Principal Leadership, kwiecień 2009.
 
24.
Waites M., The age of consent. Young people, Sexuality and Citizenship, Palgrave Macmillan, 2009.
 
25.
Warylewski J., w: A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny cześć szczególna Tom I Duże komentarze Becka, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, 2010.
 
26.
Węglarczyk G., Seksualność uczniów w świetle programów profilaktycznych realizowanych w szkołach, w: M. Babik (red.), Zachowania seksualne uczniów na terenie szkoły, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.
 
27.
Zielona-Jenek M., Chodecka A., Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
 
28.
Żołądź-Strzelczyk D., Dziecko w dawnej Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2002.
 
29.
Kodeks cywilny (Dz.U.1964,nr 16,poz. 93).
 
30.
Kodeks karny (Dz.U.1997,nr 88,poz. 553).
 
31.
Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z roku 1997, nr 89, poz. 555).
 
32.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.1964,nr 9,poz. 59).
 
33.
Kodeks wykroczeń (Dz.U.1971,nr 12,poz. 114).
 
34.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z roku 1997, nr 78, poz.483).
 
35.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z roku 1999, nr 67, poz. 756, Dz. U. z roku 2001, nr 79, poz. 845, Dz. U. z roku 2002, nr 121, poz. 1037, Dz. U. z roku 2009, nr 131, poz. 1079, Dz. U. z roku 2012, nr 0, poz. 300).
 
36.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z roku 2009, nr 4, poz. 17).
 
37.
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2002,nr 197,poz. 1661).
 
38.
Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U.1993,nr 17,poz. 78).
 
39.
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.1982,nr 35,poz. 228).
 
40.
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2009, nr 52,poz. 417).
 
41.
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z roku 2002, nr 21, poz. 204).
 
42.
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2008,nr 136, poz. 857).
 
43.
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z roku 2009, nr 206, poz. 1589).
 
44.
Ustawa prawo farmaceutyczne (Dz.U.2001,nr 126,poz. 1381).
 
53.
http://www.archidiecezja.lodz.... stan na styczeń 2012(kodeks prawa kanonicznego).
 
65.
www.ms.gov.pl.
 
66.
www.policja.gov.pl.
 
67.
Galerianki, reż. K. Rosłaniec, 2009.
 
68.
Nie jesteśmy puszczalskie, reż. A. Sawidis, 2009.
 
69.
Świnki, reż. R. Gliński, 2009.
 
Journals System - logo
Scroll to top