PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (111-124)
The future of trade unions in the light of economy globalization
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper, the author reflects on the impact of economic globalization on the labour market, in particular collective labour relations. Globalization of the economy is based on the lifting of administrative and legal barriers to the movement of capital between countries, which allows the transfer of production according to the criterion of the lowest production costs. Global competition for investment leads to social dumping and increasing both the flexibility as well as the deregulation of labour markets. As a result, labour relations have changed their collective nature into an individualized nature, according to which working conditions are directly negotiated by the parties to the employment relationship, rather than by the social partners. Moreover, the flexibility of forms of employment shifts from labour employment to civil employment. These issues pose for the unions the challenge to adapt to the changing labour market. The author argues that trade unions have not been able to adapt to these new circumstances. She analyses the reasons for the weakened position of trade unions and formulates postulates de lege ferenda in this regard.
 
REFERENCES (8)
1.
Baran K.W., O potrzebie nowelizacji prawa związkowego, „Monitor Prawa Pracy” 2013, Nr 11.
 
2.
Bomba K., Union solidarity in Eastern and Central Europe on the example of Poland, artykuł wygłoszony na konferencji: Social Justice 2014, Londyn 1–2 sierpnia 2014 r.
 
3.
Gładoch M., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności DOM ORGANIZATORA, Toruń 2008.
 
4.
Hajn Z., Collective Labour Agreement and Contracts of Employment in Polish Labour Law, w: M. Seweryński (red.), Collective Agreements and Individual Contracts of employement, Haga, Londyn, Nowy Jork 2003.
 
5.
Latos-Miłkowska M., Pozazwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze. Stan obecny i perspektywy rozwoju, w: J. Stelina (red.), Zakładowy dialog społeczny, Wolters Kluwer 2014.
 
6.
Skąpski M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Zakamycze Kantor Wydawniczy 2006.
 
7.
Sobczyk A., Przedstawicielstwa pozazwiązkowe w systemie zbiorowej reprezentacji pracowników – stan obecny i kierunki zmian, w: A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszowska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 
8.
Wratny J., Związki zawodowe i inne formy przedstawicielstwa pracowniczego, „Monitor Prawa Pracy” 2013, Nr 12.
 
Journals System - logo
Scroll to top