PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (111-124)
Przyszłość związków zawodowych w obliczu globalizacji gospodarki
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszym opracowaniu autorka podejmuje rozważania na temat wpływu procesu globalizacji gospodarki na rynek pracy, a w szczególności na zbiorowe stosunki pracy. Globalizacja gospodarki polega na znoszeniu administracyjnoprawnych barier w przepływie kapitału pomiędzy państwami oraz umożliwia przenoszenie produkcji z uwzględnieniem kryterium jej najniższych kosztów. Globalna konkurencja o inwestycje prowadzi do dumpingu socjalnego oraz uelastyczniania i deregulacji rynków pracy. W ich wyniku stosunki pracy zatracają swoją kolektywną naturę na rzecz zindywidualizowanego charakteru. W konsekwencji, warunki pracy i płacy kształtowane są bezpośrednio przez strony stosunku pracy, a nie partnerów społecznych. Dodatkowo elastyczność form zatrudnienia powoduje odejście od zatrudnienia pracowniczego na rzecz zatrudnienia cywilnoprawnego. Powyższe kwestie stawiają przed związkami zawodowymi wyzwanie stałego dostosowania się do zmieniającego się rynku pracy. Autorka stawia tezę, iż związki zawodowe nie zdołały przystosować się do nowych okoliczności. Analizuje powody osłabionej pozycji związków zawodowych oraz formułuje postulaty de lege ferenda w tym zakresie.
 
REFERENCJE (8)
1.
Baran K.W., O potrzebie nowelizacji prawa związkowego, „Monitor Prawa Pracy” 2013, Nr 11.
 
2.
Bomba K., Union solidarity in Eastern and Central Europe on the example of Poland, artykuł wygłoszony na konferencji: Social Justice 2014, Londyn 1–2 sierpnia 2014 r.
 
3.
Gładoch M., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności DOM ORGANIZATORA, Toruń 2008.
 
4.
Hajn Z., Collective Labour Agreement and Contracts of Employment in Polish Labour Law, w: M. Seweryński (red.), Collective Agreements and Individual Contracts of employement, Haga, Londyn, Nowy Jork 2003.
 
5.
Latos-Miłkowska M., Pozazwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze. Stan obecny i perspektywy rozwoju, w: J. Stelina (red.), Zakładowy dialog społeczny, Wolters Kluwer 2014.
 
6.
Skąpski M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Zakamycze Kantor Wydawniczy 2006.
 
7.
Sobczyk A., Przedstawicielstwa pozazwiązkowe w systemie zbiorowej reprezentacji pracowników – stan obecny i kierunki zmian, w: A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszowska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 
8.
Wratny J., Związki zawodowe i inne formy przedstawicielstwa pracowniczego, „Monitor Prawa Pracy” 2013, Nr 12.
 
Journals System - logo
Scroll to top