PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (275-298)
Psychosocial determinants of crime and juvenile social maladjustment directed to the Youth Educational Center by the District Court in Żory
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The authors have analyzed 28 cases of minors between the ages of 13 to 17 for which the family court applied the educational center in the form of referrals to a youth educational center. The aim of the study, carried out on the basis of personal files generated by the City Department of Education Żory, was to answer the following questions: • What is the nature, type and intensity of expression of the symptoms of social maladjustment resulted in targeting of minors by family court to YEC (Youth Educational Center) • Which of the individual factors of personality and individual characteristics of its tendency have reinforced the anti-social behavior? • What components of the social environment microsystem have shown its association with social maladjustment and juvenile delinquency? • Is it possible to extract the characteristic band of individual circumstances and characteristics of the social environment of minors responsible for their antisocial behavior? The summary of the research shows that abnormalities of minors are identified in both the intrapsychic (emotional) and interpersonal (social) area without a specific unified pattern characteristic for each case.
 
REFERENCES (15)
1.
Bochniarz A. (2010), Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków, Lublin, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej.
 
2.
Braun-Gałkowska M. (2007), Poznawanie systemu rodzinnego, Lublin, wydawnictwo KUL.
 
3.
Graniewska D. (1980), Rodziny wielodzietne w Polsce. Sytuacja społeczno-demograficzna, „Problemy rodziny”, Nr 1.
 
4.
Jarosz M. (1992), Dewiacyjne zachowania młodzieży i ich determinanty. środowiskowe, [w:] Prawne i pedagogiczne aspekty resocjalizacji nieletnich. Red. B. Kowalska-Ehrlich, S. Walczak, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
5.
Kromolicka B. (2004), Dekalog życia w rodzinie zrekonstruowanej, [w:] Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Red. A.W. Janke, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
6.
Kunikowski J. (2005), Trudności wychowawcze we współczesnej rzeczywistości społecznej, [w:] Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania. Red. T. Sołtysiak, Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej Im. Kazimierza Wielkiego.
 
7.
Nowak J. (2008), Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich dziewcząt, Elbląg, Elbląska Uczelnia. Humanistyczno-Ekonomiczna.
 
8.
Pielkowa A. (2001), Zmiany w pełnieniu funkcji socjalizacyjnej w rodzinie, [w:] Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian. Red. Z. Tyszka, Poznań, Wydawnicywo Naukowe UAM.
 
9.
Skorny Z. (1987), Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, Warszawa, Wydawnictwo WSiP.
 
10.
Spionek H. (1970), Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 
11.
Stankowski A. (1991), Negatywizm szkolny młodzieży niedostosowanej społecznie. Przyczyny, profilaktyka, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
12.
Stanik J. M. (1986), Ekspertyza psychologiczna w sprawach nieletnich, [w:] Wybrane zagadnienia psychologii dla prawników. Red. M. J. Lubeski, J. M. Stanik, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze.
 
13.
Szymański A. (2010), Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Wybrane problemy, Warszawa, Wydawnictwo WSP TWP.
 
14.
Urban B. (2001), Osobowościowe i społeczne predykatory zachowań przestępczych, [w:] Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka. Red, B. Urban, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
15.
Zedler F. (1986), Postępowanie opiekuńczo-wychowawcze, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze.
 
Journals System - logo
Scroll to top