PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (275-298)
Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości i niedostosowania społecznego nieletnich kierowanych do MOW przez Sąd Rejonowy w Żorach
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autorzy artykułu przeprowadzili analizę 28 przypadków osób nieletnich w wieku od 13 do 17 lat, wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci skierowania do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Celem prowadzonych badań, realizowanych na podstawie akt osobowych wytworzonych w Wydziale Edukacji Miasta Żory, było udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: • Jaki charakter, rodzaj i nasilenie przejawianych symptomów niedostosowania społecznego skutkował kierowaniem nieletnich przez sąd rodzinny do MOW (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy)? • Które z indywidualnych czynników osobowościowych i właściwości jednostki wzmacniały jej skłonność do antyspołecznego zachowania? • Jakie składniki mikrosystemu środowiska społecznego wykazywały swój związek z niedostosowaniem społecznym i przestępczością nieletnich? • Czy istnieje możliwość wyodrębnienia charakterystycznego zespołu indywidualnych uwarunkowań i cech środowiska społecznego nieletnich, odpowiedzialnego za ich antyspołeczne zachowanie? Z podsumowania badań wynika, że nieprawidłowości w funkcjonowaniu nieletnich identyfikowano zarówno w obszarze intrapsychicznym (emocjonalnym), jak i interpersonalnym (społecznym) bez szczególnego, jednolitego wzorca charakterystycznego dla każdego z przypadków.
 
REFERENCJE (15)
1.
Bochniarz A. (2010), Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków, Lublin, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej.
 
2.
Braun-Gałkowska M. (2007), Poznawanie systemu rodzinnego, Lublin, wydawnictwo KUL.
 
3.
Graniewska D. (1980), Rodziny wielodzietne w Polsce. Sytuacja społeczno-demograficzna, „Problemy rodziny”, Nr 1.
 
4.
Jarosz M. (1992), Dewiacyjne zachowania młodzieży i ich determinanty. środowiskowe, [w:] Prawne i pedagogiczne aspekty resocjalizacji nieletnich. Red. B. Kowalska-Ehrlich, S. Walczak, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
5.
Kromolicka B. (2004), Dekalog życia w rodzinie zrekonstruowanej, [w:] Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Red. A.W. Janke, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
6.
Kunikowski J. (2005), Trudności wychowawcze we współczesnej rzeczywistości społecznej, [w:] Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania. Red. T. Sołtysiak, Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej Im. Kazimierza Wielkiego.
 
7.
Nowak J. (2008), Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich dziewcząt, Elbląg, Elbląska Uczelnia. Humanistyczno-Ekonomiczna.
 
8.
Pielkowa A. (2001), Zmiany w pełnieniu funkcji socjalizacyjnej w rodzinie, [w:] Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian. Red. Z. Tyszka, Poznań, Wydawnicywo Naukowe UAM.
 
9.
Skorny Z. (1987), Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, Warszawa, Wydawnictwo WSiP.
 
10.
Spionek H. (1970), Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 
11.
Stankowski A. (1991), Negatywizm szkolny młodzieży niedostosowanej społecznie. Przyczyny, profilaktyka, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
12.
Stanik J. M. (1986), Ekspertyza psychologiczna w sprawach nieletnich, [w:] Wybrane zagadnienia psychologii dla prawników. Red. M. J. Lubeski, J. M. Stanik, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze.
 
13.
Szymański A. (2010), Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Wybrane problemy, Warszawa, Wydawnictwo WSP TWP.
 
14.
Urban B. (2001), Osobowościowe i społeczne predykatory zachowań przestępczych, [w:] Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka. Red, B. Urban, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
15.
Zedler F. (1986), Postępowanie opiekuńczo-wychowawcze, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze.
 
Journals System - logo
Scroll to top