PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (274-297)
THE RISK OF DYSLEXIA IN CHILDREN SIX-YEARS-OLD. DIAGNOSIS OF THE PHENOMENON AND METHODS OF ALIGNMENT
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
At kindergartens and schools intelligent children are seen, facing problems with learning of reading and writing. They are called the children of a risk of dyslexia. An important thing is a quick and effective diagnosing of such children to enable an early introduction of the required therapy so that the continued problems at school are counteracted. Help of experts is required, such as: teacher-therapist, psychologist, educator or doctor. Non-disregarding of the early symptoms of dyslexia prevents huge problems faced by children of good and very good intellectual capabilities. Diagnostic research should be started as early as possible because dyslectic children are characterized by some specific educational needs while not being able to adapt themselves on their own to the curriculum requirements. Their development is harmonious, frequently being of a stepwise character, and this is why they experience more significant problems in learning than their peers who do not have the dyslexia problem. Different forms of didactic-educational influence are required to be adapted in the course of the everyday teaching. Dyslectic child needs a proper selection of the teaching material, longer time for mastering of the new questions, and individualization both in appraisal and in examination. Positive results of work with children who suffer such a problem can be achieved through the correctly chosen exercises, regularity and the earliest possible realization of the same. We think that the early diagnosis facilitates prevention of the school failures, and this is why it was decided that the problem is analyzed in this paper. In our opinion in spite of the fact that the dyslexia is much heard about and discussed it is still seen as the problem of school children. Many parents and regrettably many teachers of children in the kindergarten age have a minute knowledge of the problem. The purpose of this paper is at one hand description of the dyslexia risk symptoms, and at other hand analysis of the level of consciousness of the dyslexia risk symptoms seen in parents and teachers of six-year-olds who attend kindergarten.
 
REFERENCES (22)
1.
Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo Popularnonaukowe Linea, Lublin 1994.
 
2.
Bogdanowicz M., Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci – nowa definicja i miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych, [w:] Psychologia Wychowawcza nr 1, 1996.
 
3.
Bogdanowicz M., Psychometryczna czy kliniczna diagnoza dysleksji?; [w:] „Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego PTD” nr 6, OW-P „Adam”, Warszawa 1996.
 
4.
Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie; Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2005.
 
5.
Brejnak W., Zabłocki K. J., Dysleksja w teorii i praktyce, OW-P „Adam”, Warszawa 1999.
 
6.
Cowley J., Trudności w czytaniu, [w:] Haring N. (red.), Metody pedagogiki specjalnej, Richarda Schefeluscha, PWN Warszawa 1973.
 
7.
Frostig M, Horne D., Wzory i obrazki – Program Rozwijający Percepcję Wzrokową. PTP, Warszawa 1989.
 
8.
Jastrząb J., Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania, [w:] „Wychowanie na co dzień”, nr 1–2 , 2003.
 
9.
Jurewicz M., Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, „Nowa Szkoła”, nr 5, 2008.
 
10.
Jurewicz M., Miejsce ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole, (w:) Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej, E. Arciszewska,.
 
11.
K. Dziurzynski, M. Jurewicz (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Józefów 2011.
 
12.
Kaja B., Zarys terapii dziecka. Metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka, Wydawnictwo Uczelniane WSP,Bydgoszcz 1995.
 
13.
Kupisiewicz Cz., Niepowodzenia dydaktyczne, PWN, Warszawa 1963.
 
14.
Mauer A., Dysleksja a trudności w nauce czytania i pisania spowodowane różnymi przyczynami – implikacje dla organizacji procesu terapeutycznego, [w:] „Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego PTD” nr 6; OW-P „Adam”, 1996.
 
15.
Mickiewicz J., Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym, TONiK „Dom Organizatora”, Toruń 1996.
 
16.
Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.
 
17.
Petersen W., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, [w:] Haring N., Schefelusch R. (red.), Metody pedagogiki specjalnej, PWN, Warszawa 1973.
 
18.
Selikowitz M., Dysleksja i inne trudności w uczeniu się, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996.
 
19.
Spionek H., Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, PWN, Warszawa 1965.
 
20.
Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, PWN, Warszawa 1973.
 
21.
Tyszkowa M., Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka, PWN, Warszawa 1964.
 
22.
Zakrzewska B., Koncepcje reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, WSRP, Siedlce 1994.
 
Journals System - logo
Scroll to top