PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (7-22)
The role of selfgovernment in managing the security of citizens
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Socjologii
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Security is a basic need of every society is the fundamental task of government. However, where there are two entities, in this case the government administration can and should reasonably determine to what extent these entities should be involved in ensuring the safety of the community that should be in this regard, the relationship between them. How should they be organized, managed, financed, assessed. The discussion should include many aspects - both theoretical (refer to the latest developments of the humanities, social, technical, legal] as well as practical taking into account existing and future possibilities for action, historical knowledge, and solutions in this regard in other countries are considered leaders in the creation of law, public administration. In particular, use the achievements of 8 management science developed in Poland in the framework of economic sciences and the humanities.
 
REFERENCES (10)
1.
Fehler W. (2002), O pojęciu bezpieczeństwa państwa, [w:] W. Śmiałek, J. Tymanowski (red.),Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
2.
Kieżun W. (2001), Społeczne skutki transformacji administracji. Warszawa: VII Kongres Ekonomistów Polskich.
 
3.
Kosowski B. (2007), Wieloaspektowość zagrożeń determinantem bezpieczeństwa cywilnego, [w:] B. Kosowski, A. Włodarski (red.), Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku – inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki. Warszawa: Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa we współpracy z SGSP.
 
4.
Kuc B. R. (2008), Rola systemów wczesnego ostrzegania w tworzeniu warunków bezpieczeństwa, [w:] M. Lisiecki (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa.
 
5.
Lisiecki M. (2001, red.), Bezpieczeństwo obywateli w świetle reformy administracji rządowej i samorządowej - co dalej? Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
 
6.
Lisiecki M. (2013), Jakość funkcjonowania władz publicznych w Polsce na tle innych państw europejskich, [w:] W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (red.) Public management 2013. Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, T. II. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
7.
Lisiecki M. (2009), Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
8.
Lisiecki M. (2008), Pożądania ewolucja struktur organizacyjnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa Nr 1 (28)”.
 
9.
Lisiecki M. (2011), Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ŁOŚGRAF.
 
10.
Szymczak M. (1978, red.), Słownik języka polskiego, T. I. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
Journals System - logo
Scroll to top