PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (7-22)
Rola samorządu w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Socjologii
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zapewnienie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą każdego społeczeństwa, podstawowym zadaniem dla administracji rządowej i samorządowej. Jednak tam, gdzie są dwa podmioty, w tym wypadku administracja rządowa i samorządowa, można i należy racjonalnie określić, w jakim stopniu podmioty te powinny uczestniczyć w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej, jakie powinny być w tym względzie relacje między nimi. Jak powinny być zorganizowane, zarządzane, finansowane, oceniane. Dyskusja powinna obejmować wiele aspektów zarówno teoretycznych (odwoływać się do najnowszych osiągnięć nauk humanistycznych, społecznych, technicznych, prawnych), jak i praktycznych, uwzględniających istniejące i przyszłe możliwości działania, wiedzę historyczną, a także rozwiązania w tym względzie w innych państwach uznawanych za liderów w zakresie tworzenia prawa, funkcjonowania administracji publicznej. Szczególnie należy wykorzystać dorobek nauk o zarządzaniu rozwijanych w Polsce w ramach nauk ekonomicznych i humanistycznych.
 
REFERENCJE (10)
1.
Fehler W. (2002), O pojęciu bezpieczeństwa państwa, [w:] W. Śmiałek, J. Tymanowski (red.),Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
2.
Kieżun W. (2001), Społeczne skutki transformacji administracji. Warszawa: VII Kongres Ekonomistów Polskich.
 
3.
Kosowski B. (2007), Wieloaspektowość zagrożeń determinantem bezpieczeństwa cywilnego, [w:] B. Kosowski, A. Włodarski (red.), Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku – inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki. Warszawa: Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa we współpracy z SGSP.
 
4.
Kuc B. R. (2008), Rola systemów wczesnego ostrzegania w tworzeniu warunków bezpieczeństwa, [w:] M. Lisiecki (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa.
 
5.
Lisiecki M. (2001, red.), Bezpieczeństwo obywateli w świetle reformy administracji rządowej i samorządowej - co dalej? Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
 
6.
Lisiecki M. (2013), Jakość funkcjonowania władz publicznych w Polsce na tle innych państw europejskich, [w:] W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (red.) Public management 2013. Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, T. II. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
7.
Lisiecki M. (2009), Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
8.
Lisiecki M. (2008), Pożądania ewolucja struktur organizacyjnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa Nr 1 (28)”.
 
9.
Lisiecki M. (2011), Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ŁOŚGRAF.
 
10.
Szymczak M. (1978, red.), Słownik języka polskiego, T. I. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
Journals System - logo
Scroll to top