PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (79-99)
Various aspects of the young generations upbringing in the age of globalization
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The family is a fundamental plane of children’s and young people’s upbringing, it provides security, gives the opportunity of education, creates conditions for development. Therefore, a range of basic definitions and contents related to the family’s functioning, created by many eminent sociologists, psychologists and educators, is worth quoting. Taking into consideration the current socio-economic conditions, the presented scientific achievements may give rise to a number of considerations on the question of various aspects of upbringing in the era of globalization.
 
REFERENCES (31)
1.
Adamski F. (2002). Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
2.
Adamski F. (1982). Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa.
 
3.
Adamski F. (1984). Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa.
 
4.
Bauman Z. (1962). Zarys socjologii, Warszawa, PWN.
 
5.
Cudak H. (2000). Funkcje rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, Warszawa, WSP TWP.
 
6.
Dąbrowski Z. (1998). Olsztyn, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, cz. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
7.
Dyczewski L. (1994). Rodzina, społeczeństwo, państwo, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL. Encyklopedia pedagogiczna 1993.
 
8.
Frąckiewicz L. (1993). Polityka społeczna, Katowice, Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki.
 
9.
Frąckiewicz-Wronka A., Zrałek M. (1998). Katowice, Polityka społeczna. Kopaliński W. (1983). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 
10.
Kosiński S. (1989). Socjologia ogólna: zagadnienia podstawowe, Warszawa, PWN.
 
11.
Kowalski S. (1976). Socjologia wychowania w zarysie, Warszawa, PWN.
 
12.
Kukołowicz T. (1973). Rodzina w procesie uspołecznienia dziecka, Lublin.
 
13.
Linton R. (1975), Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa, PWN.
 
14.
Maciaszkowa J. (1980). O współżyciu w rodzinie, Warszawa.
 
15.
Maciaszkowa J. (1991), Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, Warszawa.
 
16.
Ochmański M. (1995). Wybrane poznawcze i środowiskowe uwarunkowania osiągnięć szkolnych dzieci rozpoczynających naukę, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 
17.
Okoń W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa.
 
18.
Rembowski J. (1979). Więzi uczuciowe w rodzinie, Warszawa, PWN.
 
19.
Rostowska T., Jarmołowska A. (red. nauk.) (2010). Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego, Warszawa.
 
20.
Szczepański J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa, PWN.
 
21.
Szczepański J. (1975). Refleksje nad oświatą, Warszawa.
 
22.
Tchorzewski A. M. (1991). Funkcje edukacyjne rodziny, Bydgoszcz.
 
23.
Tyszka Z., Socjologia rodziny, Warszawa 1979.
 
24.
Tyszka Z. (1997). System metodologiczny poznańskiej szkoły socjologicznych badań nad rodziną (stan aktualny), Poznań.
 
25.
Tyszkowa M. (1974). Charakterystyka typowych środowisk wychowawczych: rodzinnego, szkolnego i pozaszkolnego, „Problemy OpiekuńczoWychowawcze” 23, nr 3.
 
26.
Tyszkowa M. (1985). Przedmowa, (w): Rozwój dziecka w rodzinie i poza nią, (red.:) M. Tyszkowa, Poznań, Wyd. UAM.
 
27.
Waszczak S. (1995). Polityka rodzinna, (w:) Polityka ludnościowa i rodzinna, (red.:) L. Frąckiewicz, S. Waszczak, Katowice.
 
28.
Zaborowski Z. (1980), O rodzinie. Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa, NK.
 
29.
Zaborowski Z. (1980). Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa, NK.
 
30.
Ziemska M. (1977), Rodzina a osobowość, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 
31.
Znaniecki F. (1973). Socjologia wychowania, T. I. Wychowujące społeczeństwo, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top