PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (79-99)
Różne aspekty wychowania młodego pokolenia w dobie globalizacji
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rodzina stanowi podstawową płaszczyznę wychowania dzieci i młodzieży, zapewnia bezpieczeństwo, daje możliwość kształcenia, stwarza warunki rozwoju. Warto zatem przytoczyć wachlarz podstawowych definicji i treści związanych z funkcjonowaniem rodziny autorstwa wielu wybitnych socjologów, psychologów i pedagogów. Uwzględniając aktualne warunki społeczno-ekonomiczne, prezentowany dorobek naukowy może stanowić podstawę do licznych rozważań w kwestiach różnych aspektów wychowania w dobie globalizacji.
 
REFERENCJE (31)
1.
Adamski F. (2002). Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
2.
Adamski F. (1982). Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa.
 
3.
Adamski F. (1984). Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa.
 
4.
Bauman Z. (1962). Zarys socjologii, Warszawa, PWN.
 
5.
Cudak H. (2000). Funkcje rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, Warszawa, WSP TWP.
 
6.
Dąbrowski Z. (1998). Olsztyn, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, cz. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
7.
Dyczewski L. (1994). Rodzina, społeczeństwo, państwo, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL. Encyklopedia pedagogiczna 1993.
 
8.
Frąckiewicz L. (1993). Polityka społeczna, Katowice, Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki.
 
9.
Frąckiewicz-Wronka A., Zrałek M. (1998). Katowice, Polityka społeczna. Kopaliński W. (1983). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 
10.
Kosiński S. (1989). Socjologia ogólna: zagadnienia podstawowe, Warszawa, PWN.
 
11.
Kowalski S. (1976). Socjologia wychowania w zarysie, Warszawa, PWN.
 
12.
Kukołowicz T. (1973). Rodzina w procesie uspołecznienia dziecka, Lublin.
 
13.
Linton R. (1975), Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa, PWN.
 
14.
Maciaszkowa J. (1980). O współżyciu w rodzinie, Warszawa.
 
15.
Maciaszkowa J. (1991), Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, Warszawa.
 
16.
Ochmański M. (1995). Wybrane poznawcze i środowiskowe uwarunkowania osiągnięć szkolnych dzieci rozpoczynających naukę, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 
17.
Okoń W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa.
 
18.
Rembowski J. (1979). Więzi uczuciowe w rodzinie, Warszawa, PWN.
 
19.
Rostowska T., Jarmołowska A. (red. nauk.) (2010). Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego, Warszawa.
 
20.
Szczepański J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa, PWN.
 
21.
Szczepański J. (1975). Refleksje nad oświatą, Warszawa.
 
22.
Tchorzewski A. M. (1991). Funkcje edukacyjne rodziny, Bydgoszcz.
 
23.
Tyszka Z., Socjologia rodziny, Warszawa 1979.
 
24.
Tyszka Z. (1997). System metodologiczny poznańskiej szkoły socjologicznych badań nad rodziną (stan aktualny), Poznań.
 
25.
Tyszkowa M. (1974). Charakterystyka typowych środowisk wychowawczych: rodzinnego, szkolnego i pozaszkolnego, „Problemy OpiekuńczoWychowawcze” 23, nr 3.
 
26.
Tyszkowa M. (1985). Przedmowa, (w): Rozwój dziecka w rodzinie i poza nią, (red.:) M. Tyszkowa, Poznań, Wyd. UAM.
 
27.
Waszczak S. (1995). Polityka rodzinna, (w:) Polityka ludnościowa i rodzinna, (red.:) L. Frąckiewicz, S. Waszczak, Katowice.
 
28.
Zaborowski Z. (1980), O rodzinie. Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa, NK.
 
29.
Zaborowski Z. (1980). Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa, NK.
 
30.
Ziemska M. (1977), Rodzina a osobowość, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 
31.
Znaniecki F. (1973). Socjologia wychowania, T. I. Wychowujące społeczeństwo, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top