PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (133-145)
Building lawlessness in protected areas
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article deals with administrative and legal issues connected with building lawlessness in protected areas. It presents some elements of a conflict between public and private interests. There have been presented both aims and forms of nature protecting. Introduction of such forms expresses public interest on the one hand, and on the other hand it causes additional restrictions connected with using properties which belong to the main powers of each owner. In this way the article is related to the issues dealing with restrictions in property. Such restrictions constitute important legal problems that mean interference in owner´s freedom to take decisions, which to a certain extent constrains their behaviour. This article presents only a part of such issues and deals with protected areas and building works in them. Special attention is also devoted to consequences of conducting building works without building licence or notification of building works in protected areas. This presentation is based on an analysis of source texts, mostly – building law act and nature protecting act. There have also been used other materials connected with administrative law, the natural sciences and administrative jurisdiction statements
 
REFERENCES (26)
1.
Baum T. (2011), Opłata legalizacyjna za samowolę budowlaną. „Nieruchomości”, Nr 04 (152).
 
2.
Baum T. (2010), Sprawca samowoli budowlanej zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego. „Nieruchomości”, Nr 02 (138).
 
3.
Boć J. (2007), Obywatel w sytuacjach reżimów specjalnych, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne. Wrocław: Kolonia Limited.
 
4.
Ciechanowicz-McLean J. (2009), Prawo i polityka ochrony środowiska. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 
5.
Cheda J. (2010), Obowiązek uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów ograniczających korzystanie z nieruchomości na obszarach prawnej ochrony przyrody, [w:] P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
6.
Dessoulavy-Śliwiński J. (2011), Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane – komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
7.
Dziobek-Romański J., A. Barczewska-Dziobek (2012), Interes publiczny i interes prywatny w prawie ochrony środowiska (Zagadnienia wybrane). „Prawo i środowisko”, Nr 1 (69)/12.
 
8.
Fijałkowski T. (1994), Prawo budowlane – komentarz, akty wykonawcze. Warszawa:Wydawnictwo SAGAL.
 
9.
Fogel A. (2011), Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym a prawo do zabudowy, [w:] N. Ratajczyk, D. Kopeć (red.), Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne. Łódź: Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej.
 
10.
Gruszecki K. (2010), Uwarunkowania prawne realizacji przedsięwzięć energetycznych na terenie parków narodowych i obszarów Natura 2000, [w:] M. Cherka, F. M. Elbanowski, M. Swora, K. A. Wąsowski (red.), Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 
11.
Jakubowska D. (2009), Formy ochrony przyrody, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 
12.
Korzeniowski P. (2011), Koncepcja teoretyczna instytucji prawnych ochrony przyrody a wolność inwestycyjna, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza. Łódź-Poznań, Polska: Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski.
 
13.
Korzeniowski P. (2013), Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wynikające z ustanowienia użytku ekologicznego. „Prawo i Środowisko”, nr 1 (73)/13.
 
14.
Małysa K. (2002), Proces inwestycyjno-budowlany. Kraków: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE.
 
15.
Okrasiński K. (2010), Karkonosze pod naporem inwestycji. „Dzikie Życie”, Nr 2/188.146.
 
16.
Radecki W. (2005), Wpływ uznania przedsięwzięcia za mogące znacząco oddziaływać na środowisko na możliwość jego realizacji na obszarach przyrodniczo cennych. „Ochrona Środowiska – Prawo i Polityka”, nr 2 (40).
 
17.
Radecki W. (2009), Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
18.
Radecki W. (2009), Odpowiedzialność za bezprawne budownictwo i działalność gospodarczą na terenach chronionych. „Przyroda polska”, Nr 1.
 
19.
Stanicka M. (2011), Przygotowanie organów administracji publicznej do realizacji celów ochrony przyrody (na przykładzie samorządów gminnych województwa lubelskiego), [w:] N. Ratajczyk, D. Kopeć (red.), Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne. Łódź: Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej.
 
20.
Szuma K. (2011), Ochrona przyrody a wolność gospodarcza na przykładzie wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz rozwiązań legislacyjnych, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza. Łódź-Poznań, Polska: Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski.
 
21.
Ślusarczyk R., Bożek G. (2010), Nielegalny wyciąg „Czarny Groń” w prokuraturze. „Dzikie Życie”, Nr 2/188.
 
22.
Walas M. (2011), Ograniczenie wolności działalności gospodarczej w ustawie o ochronie przyrody, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza. ŁódźPoznań, Polska: Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski.
 
23.
Woźniak M. (2012), Interes publiczny jako przesłanka działań organów planistycznych, [w:] I. Niżnik-Dobosz (red.), Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego – Publiczne prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 
24.
Opłata legalizacyjna musi być wniesiona w całości (2013). „Nieruchomości”, Nr 06 (178).
 
25.
Parki narodowe cz. I, kolekcja nasza Polska, Wyd. De Agostini Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 
26.
Zespół autorów (2002), J. Jendrośka, J. Jerzmański (red.), Prawo ochrony środowiska dla praktyków - Część 9, Warszawa: Wyd. VERLAG DASHÖFER Sp. z o.o.
 
Journals System - logo
Scroll to top