PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (133-145)
Samowola budowlana na obszarach chronionych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom administracyjno-prawnym związanym z samowolą budowlaną na obszarach chronionych. Pokazuje on pewne elementy konfliktu interesu publicznego z interesem prywatnym. Zaprezentowane zostały w nim cele, jak również formy ochrony przyrody, których ustanawianie realizuje z jednej strony interes ogółu, z drugiej zaś wprowadza dodatkowe ograniczenia w zakresie korzystania z nieruchomości stanowiącego jedno z kluczowych uprawnień właściciela składających się na prawo własności. Tym samym artykuł ten odnosi się w pewien sposób do zagadnień związanych z ograniczeniami prawa własności. Ograniczenia te stanowią poważną problematykę prawną polegającą na ingerencji w swobodę podejmowanych przez właściciela działań, krępując przy tym jego zachowania. Przedmiotowy artykuł pokazuje jedynie fragment tej problematyki, skupiony wokół obszarów chronionych i prowadzonych w ich obrębie inwestycji budowlanych. Szczególną uwagę w niniejszym artykule zwrócono na konsekwencje prowadzenia w obrębie tych obszarów robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Artykuł ten powstał w oparciu o analizę tekstów źródłowych, głównie ustawy - Prawo budowlane i ustawy o ochronie przyrody. Oprócz tego w artykule tym wykorzystano literaturę z zakresu prawa administracyjnego, nauk przyrodniczych i orzecznictwo sądów administracyjnych.
 
REFERENCJE (26)
1.
Baum T. (2011), Opłata legalizacyjna za samowolę budowlaną. „Nieruchomości”, Nr 04 (152).
 
2.
Baum T. (2010), Sprawca samowoli budowlanej zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego. „Nieruchomości”, Nr 02 (138).
 
3.
Boć J. (2007), Obywatel w sytuacjach reżimów specjalnych, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne. Wrocław: Kolonia Limited.
 
4.
Ciechanowicz-McLean J. (2009), Prawo i polityka ochrony środowiska. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 
5.
Cheda J. (2010), Obowiązek uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów ograniczających korzystanie z nieruchomości na obszarach prawnej ochrony przyrody, [w:] P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
6.
Dessoulavy-Śliwiński J. (2011), Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane – komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
7.
Dziobek-Romański J., A. Barczewska-Dziobek (2012), Interes publiczny i interes prywatny w prawie ochrony środowiska (Zagadnienia wybrane). „Prawo i środowisko”, Nr 1 (69)/12.
 
8.
Fijałkowski T. (1994), Prawo budowlane – komentarz, akty wykonawcze. Warszawa:Wydawnictwo SAGAL.
 
9.
Fogel A. (2011), Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym a prawo do zabudowy, [w:] N. Ratajczyk, D. Kopeć (red.), Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne. Łódź: Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej.
 
10.
Gruszecki K. (2010), Uwarunkowania prawne realizacji przedsięwzięć energetycznych na terenie parków narodowych i obszarów Natura 2000, [w:] M. Cherka, F. M. Elbanowski, M. Swora, K. A. Wąsowski (red.), Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 
11.
Jakubowska D. (2009), Formy ochrony przyrody, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 
12.
Korzeniowski P. (2011), Koncepcja teoretyczna instytucji prawnych ochrony przyrody a wolność inwestycyjna, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza. Łódź-Poznań, Polska: Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski.
 
13.
Korzeniowski P. (2013), Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wynikające z ustanowienia użytku ekologicznego. „Prawo i Środowisko”, nr 1 (73)/13.
 
14.
Małysa K. (2002), Proces inwestycyjno-budowlany. Kraków: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE.
 
15.
Okrasiński K. (2010), Karkonosze pod naporem inwestycji. „Dzikie Życie”, Nr 2/188.146.
 
16.
Radecki W. (2005), Wpływ uznania przedsięwzięcia za mogące znacząco oddziaływać na środowisko na możliwość jego realizacji na obszarach przyrodniczo cennych. „Ochrona Środowiska – Prawo i Polityka”, nr 2 (40).
 
17.
Radecki W. (2009), Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
18.
Radecki W. (2009), Odpowiedzialność za bezprawne budownictwo i działalność gospodarczą na terenach chronionych. „Przyroda polska”, Nr 1.
 
19.
Stanicka M. (2011), Przygotowanie organów administracji publicznej do realizacji celów ochrony przyrody (na przykładzie samorządów gminnych województwa lubelskiego), [w:] N. Ratajczyk, D. Kopeć (red.), Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne. Łódź: Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej.
 
20.
Szuma K. (2011), Ochrona przyrody a wolność gospodarcza na przykładzie wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz rozwiązań legislacyjnych, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza. Łódź-Poznań, Polska: Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski.
 
21.
Ślusarczyk R., Bożek G. (2010), Nielegalny wyciąg „Czarny Groń” w prokuraturze. „Dzikie Życie”, Nr 2/188.
 
22.
Walas M. (2011), Ograniczenie wolności działalności gospodarczej w ustawie o ochronie przyrody, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza. ŁódźPoznań, Polska: Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski.
 
23.
Woźniak M. (2012), Interes publiczny jako przesłanka działań organów planistycznych, [w:] I. Niżnik-Dobosz (red.), Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego – Publiczne prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 
24.
Opłata legalizacyjna musi być wniesiona w całości (2013). „Nieruchomości”, Nr 06 (178).
 
25.
Parki narodowe cz. I, kolekcja nasza Polska, Wyd. De Agostini Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 
26.
Zespół autorów (2002), J. Jendrośka, J. Jerzmański (red.), Prawo ochrony środowiska dla praktyków - Część 9, Warszawa: Wyd. VERLAG DASHÖFER Sp. z o.o.