PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (9-34)
Securing the rights of refugees in international (universal) approach
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main scope of the problem is contained in the title of the article – Legal and institutional protection of refugees’ rights in terms of a universal system of international protection of human rights. Protection of human rights, in the modern sense, has a global nature and it has significant importance for the democratic process. It should be noted that no system of human rights protection, including the universal system, is full and complete, because it must pass two levels, it means: external – international and internal – national. The universalism of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant provides the Constitution of Human Rights, which contain fundamental norms of human rights. In the sphere of universal international law related to refugees there are also the Geneva Convention and the New York Protocol. These acts paved the framework of the universal system of protection of refugees. In terms of institutional guarantees, we presented the organisations and institutions aimed at ensuring or securing specific and recognized rights or interests. They are of a general nature as well as specialized nature and together make up the protective potential of this system (the UN). There are also the independent non-governmental organizations. Exodus refugee provides one of the major challenges for human rights protection system in the twenty-first century and reveals the weakness of the universal refugee law and policies related to migration and refugee. New challenges are mainly of a practical nature which should be due to the realization of human and security needs.
 
REFERENCES (44)
1.
Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2015.
 
2.
Brownlie I., Goodwin-Gill G.S., Brownlie’s, Documents on Human Rights, New York 2010.
 
3.
Brownlie I., Princyples of Public Internationale Law, New York, 2008.
 
4.
Chlebny J., Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, Warszawa 2011.
 
5.
Czapliński W., Skutki prawne nielegalnego użycia siły w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1993.
 
6.
Dreier H., Gilt das Grundgesetz ewig? Fünf Kapitel zum modernen Verfassungsstaat, München 2009, s. 9.
 
7.
Fitzpatrick J., The International Dimension of U.S. Refugee Law, „Berkley Journal of International Law” 1997, nr 15, s. 1-10.
 
8.
Florczak A., ONZ–owski system praw człowieka, [w:] B. Bolechów, A. Florcz (red.), Prawa Człowieka a stosunki praw człowieka, Toruń 2006.
 
9.
Goodwin-Gill G.S., The Language of Protection, International Journal of Refugee Law, 1/1989, s. 6-19.
 
10.
Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2001.
 
11.
Hathaway J.C., The Evolution of Refugee Status in International Law: 1920-1950, „International and Coparative Law Quarterly” 1984, vol. 33, s.348-380.
 
12.
Hathaway J.C., The Rights of Refugees under International Law, Cambridge 2005.
 
13.
Helton A.C., What is Refugee Protection?, International Journal of Refugee Law, 1990, Special Issus, s. 119-125.
 
14.
Klafkowski A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1979.
 
15.
Kowalski M., Pomiędzy uznaniowością a zobowiązaniem: podstawy prwnomiędzynarodowej ochrony uchodzców, Politeja 1(5)/2006, s. 430-444.
 
16.
McGoldrick D., The Human Rights Committee: Its Role the Development of the International Covenant on Civil and Political Rights, Oxford 1991.
 
17.
Noll G., Vedsted-Hansen J., Non-Communitarians: Refugee and Asylum Policies, [w:] P. Alson (red.), The EU and Human Rights, Oxford 1999.
 
18.
Potyrała A., Współczesne uchodźstwo, Poznań 2005, s.69.
 
19.
Runiewicz – Jasińska R., Prawa cudzoziemców we współczesnym prawie międzynarodowycm [w:] Prawa Człowieka, wybrane zagadnienia i problemy, [w:] L. Koba, W. Wacławczyk (red.), Warszawa 2009.
 
20.
Sosonowski L., Azyl dyplomatyczny we współczesnym prawie międzynarodowym, Kraków 1980.
 
21.
Wierzbicki B., O azylach i ekstradycji przestępców, Warszawa 1982, s. 89.
 
22.
Wierzbicki B., Sytuacja prawna uchodźcy w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka, Białystok 2003.
 
23.
Wierzbicki B., Uchodźca w prawie międzynarodowym, Warszawa 1993.
 
24.
Additional Protocol to the Provisional Arrangement and to the Convention concerning the Status of Refugees Coming from Germany, 14 września 1939, League of Nations Treaty Series, vol. 198, nr 4634, s. 141.
 
25.
Arrangement Concerning the Extension to Other Categories of Certain Measures Taken in Favour of Russion and Armenian Refugees, 30 czerwca 1928, LN Treaty Series vol. 89, nr 2006, s. 63.
 
26.
Arrangement Relating to the Issue of Identify Certificates to Russion and Armenian Refugees, 12 maja 1926, LN Treaty Series, vol. 89, nr 2004, s. 47.
 
27.
Constitution of the International Refugee Organization, 15 grudnia 1946, UN Treaty Series, vol. 18, s. 3, A/RES/62 (I).
 
28.
Convention concerning the Status of Refugees Coming From Germany, 10 lutego 1938, League of Nations Treaty Series vol. 192, nr 4461.
 
29.
Convention Relating to the International Status of Refugees, 28października 1933, LN Treaty Series vol. 159, nr 2663.
 
30.
Deklaracja Wiedeńska i program Działania, Światowej Konferencji Praw Człowieka, Wiedeń 1993, Poznań 1998, INP PAN.
 
31.
Draft Convention Relation to the Status of Refugees, 1951, UN Treaty Series, vol. 189, s. 137; A/RES/429 (V).
 
32.
ECOSOC Res.248 (IX)B Study of Statelessness, 1949.
 
33.
Field Ophelia, Alternatives to Detention of Asylum Seekers and Refugees. Protection, Operation and Legal advice Section (POLAS) Division of International Protection Services UNHCR.
 
34.
Informacja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2014 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 r. nr 128, poz. 1176 z późn. zm.) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji.
 
35.
Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu Nowojorskiego dotyczącego statusu uchodźcy [w:] http://udsc.gov.pl/sprawozdani...: 30.04.2015].
 
36.
Komentarz Ogólny Komitetu Praw Dziecka nr 14/2013, dotyczący praw dziecka do zabezpieczenia jego najlepiej pojętego interesu jako sprawy nadrzędnej (art. 3 ust. 1), CRC/C/GC/2013/14.
 
37.
Komentarz Ogólny Komitetu Praw Dziecka nr 6/2005, w sprawie traktowania dzieci pozbawionych opieki i odseparowanych, przebywających poza swoim krajem pochodzenia /CRC/GC/2005/6.
 
38.
Komentarz Ogólny Nr 6/2005 z 01.09.2005 r. w sprawie traktowania dzieci bez opieki znajdujących się poza krajem pochodzenia.
 
39.
Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 roku (Dz.U. 1991, nr 119, poz. 515).
 
40.
Recommendation 787 (1976) on Harmonisation of Eligibility Practice under 1951 Genewa Convention on the Status of Refugees and the 1967 Protocol, Adopted by the Parliamentary Assembly.
 
41.
UNHCR, Collection of International Instrument and Legal Texts Concerning Refugees, 12 maja 1926 roku, LN Treaty Series, vol. 89, nr 2004.
 
42.
Uwagi Ogólne Komitetu Praw Człowieka nr 15, Pozycja cudzoziemców według Paktu, 27 sesja, 11.04.1986.
 
43.
Uwagi Ogólne Komitetu Praw Człowieka nr 3 (art. 2), Implementacja na poziomie krajowym, 13 sesja, 29.07.1981.
 
44.
Uwagi Ogólne Komitetu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych nr 3, Natura obowiązków Państw-Stron, art. 2 ust. 1, 1990, 5 sesja.
 
Journals System - logo
Scroll to top