PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (153-174)
The Meaning of Sublime Values (Hypsos) in Literary Education in the Context of the Meaning of Adolescence and Youth
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Sublime values (hypsos) take a peculiar place among aesthetic values. Experiencing (feeling) them leads to the discovery of over-aesthetic values: truth, goodness, and beauty. This is possible because diverse values condition and influence one another. Over-aesthetic values, achieved through sublime values (hypsos), develop the character, train the will, and shape the feelings. This signifies the development of a virtuous character. Thanks to sublime values (hypsos) humanity is ontically „stronger”. The art of literature is a place inspired by the aesthetics of the sublime. Thus, literature has a specific power of developing virtues and, hence, character. Longinus, Kant and Lyotard made a special contribution to the understanding of sublime values (hypsos). Sublime values give meaning to youth.
 
REFERENCES (66)
1.
Bocheński J.M. (1993). Sens życia i inne eseje. Kraków: Wydawnictwo Philed. ISBN 8386238054.
 
2.
Breczko J. (2015). Zanik uczuć metafizycznych jako przyczyna kryzysu kultury. Kultura i Wartości, Nr 13. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISSN 2299-7806.
 
3.
Breczko J. (2010). Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu „Kultury” paryskiej. Przezwyciężenie katastrofizmu, odrzucenie mesjanizmu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 978-8 -2273-184-0.
 
4.
Balcerzan E. (2004). Niewyrażalne czy nie wyrażone w: W. Bolecki i E. Kuźma (red.), Literatura wobec niewyrażalnego. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN. ISBN 838745608X.
 
5.
Barańczak S. (1994). Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej. ISBN 8370910130.
 
6.
Bortnowski S. (2013). Czy uczenie literatury w szkole współczesnej może jeszcze umacniać wartości?. w: M. Marzec-Jóźwicka (red.), Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej. Towarzystwo Naukowe KUL JP II, Lublin 2013. ISBN 9788373066434.
 
7.
Burke E. (1968). Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna, tłum. P. Graff. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. bez ISBN.
 
8.
Burzyńska A. (2001). Dekonstrukcja i interpretacja. Kraków: Universitas. ISBN 8370526292.
 
9.
Chrząstowska B. (2005). Wartości w szkolnej edukacji polonistycznej. w: M. Czermińska (red.), Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo, wiedza o języku, wiedza o kulturze, edukacja, T. 2. Kraków: Universitas. ISBN 8324205454.
 
10.
Cieślikowscy S. i T . (1983). Sacrum i maska czyli o wypowiadaniu niewypowiedzianego. w: J. Gotfryd (red.), Sacrum w literaturze. Lublin: TWKUL. bez ISBN.
 
11.
Demkowicz-Dobrzańska K. (2012). Wzniosłość w XVII w. na przykładzie refleksji o sztuce we Francji – Nikolasa Boileau – Despreaux recepcja traktatu Pseudo-Longinusa Peri Hypsous. Filo-Sofija nr 17/2. ISSN 1642-3267.
 
12.
Dębowski J. (2006). Fenomenologia – program i metoda filozofowania. w: L. Gawor, Z. Stachowski (red.), Filozofia współczesna. Lublin: Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin. ISBN 8360186286.
 
13.
Furmanek W. (2015). Niektóre problemy związane z procesami urzeczywistniania wartości. w: W. Furmanek, A. Długosz (red.), Urzeczywistnianie wartości. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
14.
Gilson E. (1998). Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tłum. J. Rybałt. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. ISBN 8321115861.
 
15.
Gogacz M. (1996). Platonizm i arystotelizm: (dwie drogi do metafizyki). Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej. ISBN: 8370720668.
 
16.
Gogacz M. (1997). Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Navo. ISBN 83-906242-3-0.
 
17.
Gogacz M. (1985). Szkice o kulturze. Kraków, Warszawa/Struga: Wydawnictwo Michalineum. ISBN 8370190073.
 
18.
Gołaszewska M. (1994). Fascynacja złem. Eseje z teorii wartości Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301112786.
 
19.
Gołaszewska M. (1990). Istota i istnienie wartości. Studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej. Warszawa: PWN. ISBN 8301096241.
 
20.
Gołaszewska M. (1986). Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, PWN, Warszawa 1986. ISBN 830104795X.
 
21.
Hume D. (1955). Eseje z dziedziny moralności i literatury, tłum. W. Tatarkiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. bez ISBN.
 
22.
Ingarden R. (1966). Przeżycie, dzieło, wartość. Kraków: Wydawnictwo Literackie. bez ISBN.
 
23.
Janus-Sitarz A. (2008). Nauczanie literatury w „czasie marnym” czyli jak kształcić wrażliwość aksjologiczną wobec tekstu kultury. w: A. Janus-Sitarz (red.), Wartościowanie a edukacja polonistyczna. Universitas, Kraków 2008. ISBN 9788324209934.
 
24.
Jaskółowa E. (2005). Interpretacja – czyli o możliwościach pokazania poezji i manipulacji reklamą. w: M. Karwatowska, B. Myrdzik, (red.), Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji. Lublin: Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej. ISBN 8322724632.
 
25.
Jazownik L. (2007). Uwagi o nauce wartościowania i oceny dzieła literackiego. w: T. Świętosławska (red.), Problemy wartości i wartościowania dzieła literackiego w szkole. Etyka, estetyka, język aksjologii. Łódź: Uniwersytet Łódzki. ISBN 9788375250435.
 
26.
Jedliński R. (2012). Edukacja polonistyczna w ujęciu aksjologicznym. w: E. Mazur, D. Hejda, (red.), Problemy integracji i zagadnienia aksjologiczne w edukacji polonistycznej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 9788373388093.
 
27.
Kant I. (1999). Rozważania o uczuciu piękna i wzniosłości. w: Pisma przedkrytyczne. Toruń: Wydawnictwo Rolewski. ISBN 8387479071.
 
28.
Karwatowska M. (2010). Uczeń w świecie wartości. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 9788322731000.
 
29.
Kieszkowska A. (2012). Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN 9788378501251.
 
30.
Kołodziej P. i Waligóra J. i Waligóra J. (2016). Szkolny teatr interakcji. Od pomysłu do przedstawienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN 9788378509844.
 
31.
Kościesza I. (2012). Sublime (w) historii. Wzniosłość jako narzędzie i przedmiot badań „Pamięć i Sprawiedliwość”11/2(20). ISSN 1427-7476.
 
32.
Kowalikowa J. i Synowiec H. (2012). Wiązanie treści językowych z literacko-kulturowymi. w: R. Mazur, D. Hejda (red.), Problemy integracji i zagadnienia aksjologiczne w edukacji polonistycznej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
33.
Kwiek M. (1994). Lyotardowskiej wzniosłości motywy estetyczne, etyczne i polityczne. w: M. Zeidler-Janiszewska (red.), Sztuka i estetyka po awangardzie a filozofia postmodernistyczna. Warszawa: Instytut Kultury. ISBN 838532383X.
 
34.
Krąpiec M. A. (1994). Z teorii i metodologii metafizyki. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. ISBN 8322803206.
 
35.
Kunowski S. (2003). Wartości w procesie wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN 8373082050.
 
36.
Kupisiewicz Cz. (1976). Podstawy dydaktyki ogólnej, wydanie trzecie. Warszawa: Państwowe. Wydawnictwo Naukowe. ISBN 8373082050.
 
37.
Lendzion A. (2012). Młodzież a wartości charakterologiczne. Lublin: Wydawnictwo KUL JP II. ISBN 9788377024669.
 
38.
Lyotard J. F. (1996). Wzniosłość i awangarda. Teksty drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 2/3 (38/39). ISSN 0867-0633.
 
39.
Łobocki M. (1993). Pedagogika wobec wartości. w: B. Śliwerski (red.), Kontestacje pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN 8385543198.
 
40.
Marzec-Jóźwicka M. (2013). O trudnej sztuce wychowania do wartości przez polonistykę we współczesnej szkole w: M. Marzec-Jóźwicka (red.), Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL JP II.
 
41.
Michalski J. (2013). Konstruowanie tożsamości podmiotowej w kontekście kategorii sensu w pedagogice. Paedagogia Christiana. 2/32. ISSN 1505-6872.
 
42.
Michałowska D. (2013). Wartości w świecie edukacji na początku XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. ISBN 97862243617.
 
43.
Michułka D. (2013). Ad usum Delphini. O szkolnej edukacji literackiej – dawniej i dziś. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 9788322933497.
 
44.
Mikołajczuk A. (2013). Możliwość i ograniczenia kształtowania postaw poprzez język w szkolnej edukacji polonistycznej. w: M. Marzec-Jóźwicka (red.), Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL JP II. ISBN 9788373066434.
 
45.
Pasterniak W. (1991). Wprowadzenie do dydaktyki wartości. Edukacja literacka w szkole podstawowej. Goleniów: Oficyna Wydawnicza Bios. bez ISBN.
 
46.
Pasterniak W. (1991). O dydaktycznej teorii wartości. Goleniów: Oficyna Wydawnicza Bios. bez ISBN.
 
47.
Pieniążek M. (2013). Uczeń jako aktor kulturowy. Polonistyka szkolna w warunkach ponowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. ISBN 9788372717764.
 
48.
Płuciennik J. (2002). Figury niewyobrażalnego. Notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej. Kraków: Universitas. ISBN 8370525121.
 
49.
Pseudo-Longinus (1951). w: Trzy poetyki klasyczne. Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinus, tłum. T. Sinko. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. bez ISBN.
 
50.
Puzynina J. (1992). Język wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301103507.
 
51.
Reale G. (1994). Historia filozofii starożytnej. T. I. Od początków do Sokratesa. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. ISBN 88-343-2571-0.
 
52.
Ruciński S. (1988). Wychowanie jako wprowadzanie w życie wartościowe. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 8323005257.
 
53.
Rusek M. (2013). Szkoła jako miejsce antropologiczne. Świadectwa literackie. w: A. Pilch, M. Trysińska (red.), Nowoczesność w polonistycznej eduk@cji. Pytania, problemy, perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 9788323335337.
 
54.
Szpecht R. (2013). Koncepcja wzniosłości Pseudo-Longinosa. Studia z H istorii Filozofii, 1(4). ISSN 2083-1978.
 
55.
Szuman S. (2014). Osobowość i charakter. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-011-7985-4.
 
56.
Śnieżyński K. (2008). Filozofia sensu jako odpowiedź na kryzys metafizyki. W stronę nowej „filozofii pierwszej”. Poznańskie Studia Teologiczne, Tom 22, ss. 215-234. ISSN 0209-3472.
 
57.
Świętosławska T. (2007). Interdyscyplinarne aspekty dydaktyki wartości. w: T. Świętosławska (red.), Problemy wartości i wartościowania dzieła literackiego w szkole. Etyka, estetyka, język aksjologii. Łódź: Uniwersytet Łódzki. ISBN 9788375250435.
 
58.
Świętosławska T. (2005). Sensy i wartości. W kręgu literatury i dydaktyki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 8371718330.
 
59.
Tatarkiewicz W. (1988). Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 8301087358.
 
60.
Trysińska M. (2012). Kształcenie językowe w szkole ponadgimnazjalnej – dlaczego jest konieczne?. „Poradnik Językowy”. z. 2. Uniwersytet Warszawski. ISSN 0551-5343.
 
61.
Uniwersalny słownik języka polskiego (2003). S. Dubisz (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13868-8.
 
62.
Wiśniewska H. (2016). Wartościowanie w kształceniu językowym (dla licealistów). w: M. Karwatowska, L. Tymiakin (red.), Wokół edukacji polonistycznej w szkole. Teoria i praktyka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 9788377848067.
 
63.
Wodziński C. (2000). Filozofia jako sztuka myślenia. Zachęta do licealistów. Warszawa: Prószyński i S-ka. ISBN 8372551138.
 
64.
Woźniak-Łabieniec M. (2017). Rymkiewicz. Metafizyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 978-83-8088-386-4.
 
65.
Wóycicki K. (1921). Rozbiór literacki w szkole. Podręcznik dla nauczyciela. Warszawa: nakładem Gebethnera i Wolffa. bez ISBN.
 
66.
Żurek S.J. (2009). Koncepcja podstawy programowej z języka polskiego. w: S.J. Żurek (red.), Podstawa programowa z komentarzami. T. 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Warszawa: Wydawnictwo MEN. bez ISBN.
 
Journals System - logo
Scroll to top