PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (144-164)
The level of the problem of violence on the juveniles and the forms of support on the example of some institutions in Stalowa Wola
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Unfortunately, family home isn’t a place a full of love and safety for every kid. A lot of kids experience pain and harm from their beloved parents and family. Parents can’t deal with their problems and the bully their children, moreover they can exploit sexual them. It is proper behavior, because it is parents who must ensure their children safety and support them in difficult time. Using violence on juveniles adversely affects on their development. Types and symptoms of violence has been shown in this article. Moreover the problematic affects the level of violence on juveniles based on institutions like District Police Headquarters, Centre for Support and Crisis Intervention, The Court and Court probation, Addiction Treatment facility and community center. The attempt to define the forms of support for child victims and their families has been shown
 
REFERENCES (20)
1.
Brągiel, J. (1996). Zrozumieć dziecko skrzywdzone. Opole: Wydawnictwo Uniwersytet Opolski.
 
2.
Choromańska, A. Mocarska, D. (2009). Dewiacje i przestępstwa seksualneklasyfikacja. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
3.
Dziurzyński, K., Miziołek, A. (2011). Przyczyny narkomanii u osób zarażonych wirusem HIV (w:) Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka. S. Ćmiel (red.), Józefów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.
 
4.
Dziurzyński, K. (2012). Zachowania agresywne uczniów mieszkających w aglomeracji wielkomiejskiej. Warszawa, Wydawnictwo Universum.
 
5.
Czyż, E., Szymańczak, J. (1995). Dziecko krzywdzone. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
 
6.
Kałka, I. (2007). Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie. Poradnik dla nauczycieli pedagogów i pracowników socjalnych. Sosnowiec: Projekt-Kom.
 
7.
Klimek, Z. (2008). Profilaktyka zagrożeń w praktyce. Jelenia Góra: Wydawnictwo A.
 
8.
Łobocki, M. (2006). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
9.
Makara-Studzińska, M. (2010). Dziecko jako ofiara przemocy domowej. Lublin:Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.
 
10.
Michalska, K. (2007). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Państwowa agencja rozwiązywania problemów w rodzinie. Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne.
 
11.
Migała, P. (2011). Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań. Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi.
 
12.
Pilch, T. (1995). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: „Żak”.
 
13.
Podgajna-Kuśmierek, M. (2003). Pedofilia. Kraków: Uniwersytet Jagieloński.
 
14.
Pospiszyl, I. ( 1999). Razem przeciw przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie”Żak”.
 
15.
Raport z badań, (2011). Diagnoza Zjawiska Przemocy Domowej w Gminie Stalowa Wola. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „Tarcza”.
 
16.
Sasal, H. (1999). Niebieskie karty. Przewodnik do procedury interwencji policji wobec przemocy w rodzinie. Warszawa: PARPA.
 
17.
Szpringer,M. (2004) Profilaktyka społeczna. Rodzina Szkoła Środowisko Lokalne. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 
18.
Szpringer, M. Laurman-Jarząbek, E. Drapała, A. (2005). Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie. Kielce: Wydawnictwo „Stachurski”.
 
19.
Sztumski, J. (1999). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: "Śląsk”. Zarządzenie Nr 21/2002 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie sposobu przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy.
 
20.
w rodzinie pod nazwą „Niebieskie Karty”(D.Urz.KGPNr14,poz.111).
 
Journals System - logo
Scroll to top