PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (144-164)
Skala zjawiska problemu przemocy wobec nieletnich oraz formy wsparcia na przykładzie wybranych instytucji w Stalowej Woli
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dom rodzinny niestety nie dla każdego dziecka jest miejscem pełnym ciepła, miłości i bezpieczeństwa. Wiele z pośród nich doświadcza w nim chłodu, obojętności, a nawet krzywdzenia przez tych, których najbardziej kochają – przez własnych rodziców. Często rodzice nie potrafią poradzić sobie ze swoimi problemami i odreagowują swoje stresy na dzieciach, znęcając się nad nimi fizycznie, psychicznie – chociażby poprzez zaniedbanie – niekiedy dopuszczają się wykorzystania seksualnego dziecka. Jest to postępowanie niewłaściwe i okrutne, ponieważ to właśnie oni zobowiązani są do zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa i wsparcia we wszystkich jego trudnych chwilach. Stosowana przemoc wobec nieletnich, jak każde znaczące doświadczenie, odciska swój ślad w psychospołecznym funkcjonowaniu dzieci wpływając niekorzystnie na proces ich rozwoju. Z uwagi na znaczącą rangę problemu w artykule zostały ukazane rodzaje i objawy stosowanej przemocy wobec dzieci. Ponadto podjęto problematykę, która dotyczy skali zjawiska przemocy wobec nieletnich na przykładzie wybranych instytucji, którymi były Powiatowa Komenda Policji, Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, Sąd Rejonowy i kuratorzy sądowi, placówki leczenia uzależnień oraz świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe. Została także dokonana próba określenia form wsparcia dla pokrzywdzonych nieletnich oraz ich rodzin.
 
REFERENCJE (20)
1.
Brągiel, J. (1996). Zrozumieć dziecko skrzywdzone. Opole: Wydawnictwo Uniwersytet Opolski.
 
2.
Choromańska, A. Mocarska, D. (2009). Dewiacje i przestępstwa seksualneklasyfikacja. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
3.
Dziurzyński, K., Miziołek, A. (2011). Przyczyny narkomanii u osób zarażonych wirusem HIV (w:) Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka. S. Ćmiel (red.), Józefów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.
 
4.
Dziurzyński, K. (2012). Zachowania agresywne uczniów mieszkających w aglomeracji wielkomiejskiej. Warszawa, Wydawnictwo Universum.
 
5.
Czyż, E., Szymańczak, J. (1995). Dziecko krzywdzone. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
 
6.
Kałka, I. (2007). Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie. Poradnik dla nauczycieli pedagogów i pracowników socjalnych. Sosnowiec: Projekt-Kom.
 
7.
Klimek, Z. (2008). Profilaktyka zagrożeń w praktyce. Jelenia Góra: Wydawnictwo A.
 
8.
Łobocki, M. (2006). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
9.
Makara-Studzińska, M. (2010). Dziecko jako ofiara przemocy domowej. Lublin:Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.
 
10.
Michalska, K. (2007). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Państwowa agencja rozwiązywania problemów w rodzinie. Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne.
 
11.
Migała, P. (2011). Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań. Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi.
 
12.
Pilch, T. (1995). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: „Żak”.
 
13.
Podgajna-Kuśmierek, M. (2003). Pedofilia. Kraków: Uniwersytet Jagieloński.
 
14.
Pospiszyl, I. ( 1999). Razem przeciw przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie”Żak”.
 
15.
Raport z badań, (2011). Diagnoza Zjawiska Przemocy Domowej w Gminie Stalowa Wola. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „Tarcza”.
 
16.
Sasal, H. (1999). Niebieskie karty. Przewodnik do procedury interwencji policji wobec przemocy w rodzinie. Warszawa: PARPA.
 
17.
Szpringer,M. (2004) Profilaktyka społeczna. Rodzina Szkoła Środowisko Lokalne. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 
18.
Szpringer, M. Laurman-Jarząbek, E. Drapała, A. (2005). Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie. Kielce: Wydawnictwo „Stachurski”.
 
19.
Sztumski, J. (1999). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: "Śląsk”. Zarządzenie Nr 21/2002 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie sposobu przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy.
 
20.
w rodzinie pod nazwą „Niebieskie Karty”(D.Urz.KGPNr14,poz.111).
 
Journals System - logo
Scroll to top