PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (77-93)
The civil service in terms of the Human Resource Management Strategy in the Civil Service until 2020
 
More details
Hide details
 
 
ABSTRACT
The subject of this study is the issue of modern human resource management in the civil service in government administration offices. The basis of government administration human resources management are public service motivation (PSM) supported by the Human Resource Management Strategy in the Civil Service until 2020. The aim of the study was to investigate how the Strategy supports the development of government administration staff based on the methodology of human resource management. The methods of motivation of administration staff are training courses, individual professional development programs, and the remuneration and promotion system. These activities support the institutional efficiency of the state by improving the quality of services in government administration offices and the competences of civil service corps members. The strategy also finds its justification in the implementation of the systemic assumptions of the Civil Service, according to which the civil service corps acts to ensure professional, reliable, impartial and politically neutral performance of the state’s tasks (Article 153).
 
REFERENCES (10)
1.
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 
2.
Czapiński J., Panek T., Stan społeczeństwa obywatelskiego. Diagnoza Społeczna 2015, Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport, „Contemporary Economics” 2015, No. 9/4.
 
3.
Firlej K., Modele systemów zarządzania – model Leavitta i Wattermana w ujęciu holistycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, https://depot.ceon.pl/bitstrea... systemów zarządzania – model Levitta i Wattermana.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 12.05.2021).
 
4.
Krok E., Zarządzanie wiedzą – zestawienie elementów koncepcji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2009, nr 23(541).
 
5.
Limański A., Drabik I., Ewolucja roli i znaczenia czynnika ludzkiego w zarządzaniu publicznym, [w:] M. Ćwikliński, M. Jabłoński, S. Mazur (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2016.
 
6.
Łukaszczuk A., Kształtowanie się modelu ustrojowego służby cywilnej w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.
 
7.
Sajkiewicz A., Kapitał ludzki jako źródło wartości organizacji, [w:] A. Lipka i S. Waszczak (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 
8.
Sidor-Rządkowska M., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach komercyjnych i w administracji publicznej: Czego biznes może się uczyć od służby cywilnej?, „Zarządzanie Publiczne” 2018, nr 43(1).
 
9.
Sobocka-Szczapa H., Dobór pracowników – decyzja strategiczna firmy, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2014, z. 68, nr kol. 1905.
 
10.
Zieliński W., Efektywność ZZL w sektorze publicznym, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2011, nr 3–4.
 
Journals System - logo
Scroll to top