PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (116-132)
Corporate social responsibility and power of the state
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Corporate social responsibility is an important issue not only among European countries, but also Polish. All companies should meet this requirement while their task is to take care for environment and social welfare. States provide legal regulations identifying obligations of the business sector in the field of CSR activities. CSR is an object of public authorities interest. Their task is to promote best practices for the benefit of society and environment. The relationship between economy and public administration is an important element of social responsibility. It should be emphasized that social responsibility is a set of obligations that must fulfilled by an organization to the benefit of local communities. Thus, the relationship between business and public administration should be constantly monitored in order to create the best possible relationship between them. Organizations exchange experience not only in the field of social problems solving. They are liable for job losses in the community they operate. They are also responsible for observing ethical standards. These activities guarantee increase of added value for all entities operating in the environment. The way of experience use and its transfer to other organizations is a condition of their success.
 
REFERENCES (38)
1.
Adamska-Chudzíńska, M. (2012). Uwarunkowania sprawności zawodowej w organizacji. Aspekt prospołeczny. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
2.
Barbachowska, B. (2012). Bezpieczeństwo informacji w firmie. „Journal of Modern Science”, 2/13/2013.
 
3.
Bartkowiak, G. (2010). Psychologia w zarządzaniu. Nowe spojrzenie. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
4.
Bernatt, M. (2009). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 
5.
Blanke, M., Gorynia-Pfeffer, N. (2008). CRS – Kompendium – Organizacje w Polsce i Niemczech oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialność biznesu przedsiębiorstw. RKW.
 
6.
Borkowska, S. (2003). O równowadze między pracą i życiem: Unia Europejska – Polska, [w:] Borkowska, S. (red.), Programy praca – życie a efektywność firm, Warszawa: IPiSS.
 
7.
Brzęk,W. (2013). Ocena skutków regulacji /OSR/jako element rządowego procesu legislacyjnego. „Journal of Modern Science”, I/16/2013.
 
8.
Cichowski, E. (1999). Identyfikacja zagrożenia w górnictwie węgla kamiennego. Gliwice: Wyd. Politechnika Śląskiej.
 
9.
Clutterbuck, D. (2005). Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 
10.
Cobaugh, H.M., Schwordtfeger, S. (2003). Work – Life – balance. Munchen: Verlag Moderne Industrie.
 
11.
Daszkiewicz, M. (2007). Wpływ relacji społecznych na pozycję rynkową polskich przedsiębiorstw, [w:] Pozycja polskich podmiotów rynkowych – pierwsze doświadczenia procesu integracji, Prace Naukowe AE nr 1170, Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
 
12.
Freeman, E., Moutchnik, A. (2013). Stakeholder management and CSR questions and ans wers, [w:] Umwelt Wirtschafts Forum, Springer Verlag, Bd 21 nr 1, Pozyskano (21.01.2014) z http://link.springer.com/conte....
 
13.
Gablota, M. (2003). Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wrocław: Wyd. A.E.
 
14.
Gasparski, W., Lewicka-Strzelecka, A., Rak, B., Szulczewski, G. (2004). Zasady etyki i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm, [w:] L. Kolarska-Bobińska (red.), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
15.
Griffin, R.W. (2007). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 
16.
Kordecka, D. (2001). Zadania nauki w systemie ochrony pracy. „Bezpieczeństwo Pracy”, 9/2001.
 
17.
Korpus, J. (2006). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska. Warszawa: PWE.
 
18.
Mesiak, D.M., Bazerman, M. H. (1996). Ethical leadership and the Psychology of Decision making. „MIT Sloan Management Review”.
 
19.
Mikuła, B. (2001). W kierunku organizacji inteligentnych. Kraków: Antykwa.
 
20.
Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
 
21.
Pyszka, A. (2012). Społecznie odpowiedzialne innowacje – konieczność czy moda?, Pozyskano (21.01.2014) z http://www.ptzp.org.pl/files/k....
 
22.
Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 
23.
Rybak, M. (2004). Etyka menedżerska – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 
24.
Schuler, R. S. (2003). Managing Human Resources. Minneapolis: West Publishing Company.
 
25.
Schultz, D. P., Schultz, S.E. (2002). Psychologia dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN.
 
26.
Sitek, B. (2013). Własność municypalna a mienie komunalne. Wpływ doktryny politycznej na koncepcję własności komunalnej w perspektywie historyczno-porównawczej. „Journal of Modern Science”, I/16/2013.
 
27.
Sitek, M. (2013). Organizacja i zadania Europejskiej Szkoły Administracji. „Journal of Modern Science”, I/16/2013.
 
28.
Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza. Raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). (2007). Warszawa: Global Compact.
 
29.
Szaban, J. (2003). Przedsiębiorstwo inteligentne, [w:] Wawrzyniak, B. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wyd. WSPiZ.
 
30.
Szczepańska, K. (2011). Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 
31.
Szejniuk, A. (2013). Warunki pracy a efektywność przedsiębiorstwa. „Journal of Modern Science” (przyjęte do druku).
 
32.
Urbaniak, B., Bochosiewicz, P. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi – kreowanie nowoczesności. Raport 2008. Warszawa: IPiSS.
 
33.
Walkowiak, J. (1998). Misja firmy a etyka biznesu. Warszawa: Wyd. Centrum Informacji Menedżera.
 
34.
Wartick, S.L, Cochran P.L. (2001). The Evaluation of the Corporate Social Performance Model. „ ACAD MANAGE REV”, 10/4.
 
35.
Witkowski, S.A., Chwalibóg, E. (2010). Zachowania etosowe pracowników – możliwości i potrzeba badań, [w:] Stankiewicz J. (red.), Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Ludzie. Kultura organizacji. Społeczna odpowiedzialność, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.
 
36.
Wojtasiewicz, L. (2008). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Poznań: PWN.
 
37.
Zawisza, J. (2011). Kształtowanie procesów personalnych. „Journal of Modern Science”, IV/11/2011.
 
38.
Zbiegień-Maciąg, L. (1996). Etyka w zarządzaniu. Warszawa: Wyd. Centrum Informacji Menedżera.
 
Journals System - logo
Scroll to top