PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
 
REFERENCES (193)
1.
Adams C., A choice not to wed? Unmarried women in eighteenth-century France, [w:] „Journal of Social History” 1996, vol. 29(4), s. 883 –894.
 
2.
Anderson M., The Social Position of Spinsters in Mid-Victorian Britain, 1984.
 
3.
Arystoteles, Polityka z dodaniem pseudo-arystotelesowej Ekonomiki, przeł. Piotrowicz L., PWN, Warszawa 1964.
 
4.
Babbie E., Logika doboru próby, [w:] Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003, s. 200–241.
 
5.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.
 
6.
Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków : przemiany, zagrożenia, potrzeba działań, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 
7.
Bałdys P., Wybór czy konieczność? Wizerunek polskiego singla na przełomie XX/XXI wieku. Szkic socjologiczny, [w:] Piątek K., Barabasz A. (red.), Pułapki (po)nowoczesności: Rodzina, płeć i role społeczne w oglądzie socjologicznym, Akademia Techniczno-humanistyczna, Bielsko-Biała 2009, s.104–115.
 
8.
Baker M., Families, Labour and Love, UBC Press, Vancouver 2001.
 
9.
Batorski D., Olcoń M., Zając J.M., Metodologia badań przez internet – Warsztat prezentowany na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Klikasz i znikasz? Psychologia i internet”, Kraków, 17 marca 2006.
 
10.
Bauman Z., Razem, osobno, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
 
11.
Beard M.R., The sex life of the unmarried adult: An inquiry into and an interpretation of current sex practices, Vanguard Press, New York 1934, reprinted, [w:] Beard M.R., and Lane A.J., Mary Ritter Beard: a Sourcebook, 1st Northeastern University Press ed. Boston: Northeastern University Press, 1988.
 
12.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa 2004.
 
13.
Becker G. S., A theory of Marriage: Part 1, „Journal of Political Economy”, vol. 81, nr 4, Chicago 1973.
 
14.
Becker G. S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 
15.
Becker G. S., A treatise on the family, Harvard University Press, Cambridge 1991.
 
16.
Becker G.S., Becker G.N., Ekonomia życia: od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego świata wpływają na nasze codzienne życie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 
17.
Bennett J.M., Froide A.M., Singlewomen in the European past, 1250–1800, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1999.
 
18.
Berg-Cross L., Grzeszczyk E., Long J., Scholz A.-M., Roy A., Single Professional Women: A Global Phenomenon. Challenges and Opportunities, „Journal of International Women’s Studies”, 2004 nr 5, s. 34–59, artykuł dostępny również na stronie internetowej:.
 
19.
Blau P., Wymiana społeczna, [w:] Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M. (red.), Szacki J., Ziółkowski M., Współczesne teorie socjologiczne, T.I, Scholar, Warszawa 2006, s. 82–92.
 
20.
Blau P., Wartości pośredniczące w wymianie w strukturach złożonych, [w:] (red.) Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M., Szacki J., Ziółkowski M., Współczesne teorie socjologiczne, T.I, Scholar, Warszawa 2006b, s. 93–106.
 
21.
Blau P., Exchange and Power in Social Life, Publisher: Wiley and Sons, Bobio N., New York 1964.
 
22.
Blau P., Wymiana społeczna, [w:] Derczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J. (red.), Elementy teorii socjologicznych, PWN, Warszawa 1975, s. 120–134.
 
23.
Blau P., Comment, [w:] Borger R., Cioffi F. (red.), Explanation in the Behavioural Science The University Press, Cambridge 1970.
 
24.
Bokszański Z., Indywidualizm a zmiana społeczna, Polacy wobec nowoczesności – raport z badań, PWN, Warszawa 2007.
 
25.
Budzyńska E., Model małżeństwa i rodziny u młodzieży wielkomiejskiej (na przykładzie Katowic), [w:] Tyszka Z. (red.), Współczesne rodziny polskie ich stan i kierunek przemian, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001, s. 303–314.
 
26.
Bourdieu P., La distinction. Critique sociale du jugement, Les Editions de Minuit, Paris 1979.
 
27.
Bulatao R.A., Values and Disvalues of Children in Successive Childbearing Decisions, „Demography” 1981, vol. 18, nr 1, s. 1–25.
 
28.
Bulatao R.A., The transition in the value of children and the fertility transitions, [w:] Hohn C., Mackensen R. (red.), Determinants of fertility trends: theories re-examined, Ordina Editions, Liege, Belgium 1982, s. 95–122.
 
29.
Buunk B.P., Van Driel B., Variant lifestyle and relationships, Newbury Park, CA: Sage 1989.
 
30.
Bukowska M., Zagadnienia samotności we współczesnej polskiej literaturze naukowej, Wydawnictwo MCDN, Kraków 2008.
 
31.
Bylok F., Sikora J., Sztumska B., Wybrane aspekty socjologii rynku, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.
 
32.
Cagen S., Quirkyalone: A Manifesto for Uncompromising Romantic, New York 2004.
 
33.
Cargan L., Stereotypes of singles: A cross-cultural comparison, „International Journal of Comparative Sociology”, no 27/1986, s. 200–208.
 
34.
Chambers-Schiller L.V., Liberty, a better husband. Single women in America: The generations of 1780–1840, Yale University Press, New Haven 1984.
 
35.
Cnota M., Czego pragną samotni, [w:] „Dzień dobry” 2005, nr 9, s. 4–6.
 
36.
Coleman J., Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.
 
37.
Coleman J., Podstawy decyzji zbiorowych, [w:] (red.) Kempny M., Szmatka J. , Współczesne Teorie Wymiany Społecznej, PWN Warszawa 1992, s. 343–362.
 
38.
Coleman J., Perspektywa racjonalnego wyboru w socjologii ekonomicznej, [w:] Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M., Szacki J., Ziółkowski M. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, T.I, Scholar, Warszawa 2006 s. 145–163.
 
39.
Crompton S., Always the bridesmaid: People who don’t expect to marry, „Canadian Social Trends” 2005. Artykuł dostępny na stronie internetowej:.
 
40.
Czernecka J. (2008a), Polski singiel: obraz mediach a autowizerunek, [w:] Malinowska E. (red.), Stereotypy a rzeczywistość na przykładzie kategorii społecznych, Łódź, 2008, s. 110–137.
 
41.
Czernecka J. (2008b), Singiel i singielka o życiu w pojedynkę, „Kultura i społeczeństwo” 2008 nr 3, s. 153–178.
 
42.
Czernecka J., Wielkomiejscy single, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.
 
43.
Darity W.A., International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition, Detroit: Macmillan Reference, USA 2008.
 
44.
Dąbrowska Z., Małżeństwo jako wartość. Studium empiryczne, [w:] Małżeństwo i Rodzina., nr 1/2003, s. 3–11.
 
45.
DePaulo B.M., Morris W., Singles in society and in science, rękopis 2005.
 
46.
DePaulo B.M., Morris W., Hertel J., Ritter L.C., Perceptions of people who are single, rękopis 2005.
 
47.
DePaulo B.M., Hertel J., Schutz A., Social perceptions of single people, rękopis 2005.
 
48.
Dołęga Z., Samotność młodzieży – analiza teoretyczna i studia empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.
 
49.
Domeracki P., Z dziejów filozoficznych zamyśleń nad samotnością, „Kultura i edukacja” 2004 nr 3, s. 35–47.
 
50.
Duch-Krzysztofek D., Relacje między pracą domową a zawodową, [w:] Sikorska J. (red.), Kobiety i ich mężowie. Studium porównawcze, IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 85–100.
 
51.
Dyczewski L., Rodzina, karty praw rodziny w kontekście społeczeństwa polskiego, [w:] Kryczka P. (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo Znak, Lublin 1997, s. 137–177.
 
52.
Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1995.
 
53.
Easterlin R., Birth and Fortune: The Impact of Numbers on Personal Welfare, Publisher: University of Chicago Press, Chicago 1987.
 
54.
Elias N., Społeczeństwo jednostek, PWN, Warszawa 2008.
 
55.
Firlit-Fesnak G., Rodziny polskie i polityka rodzinna; stan i kierunek przemian”, [w:] Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), PWN, Warszawa 2007, s. 187–200.
 
56.
Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tł. Śliwa A. i L., PWN, Warszawa 1997.
 
57.
Fuszara M., Kobiety w Polsce na przełomie wieków: nowy kontrakt płci?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 
58.
Gadacz T., O umiejętności życia, Wydawnictwo Naukowe Żak, Kraków 2002.
 
59.
Gaetano A., Single Women In Urban China and the „Unmarried Crisis”. Gender Resilience and gender Transformation, Working Paper No 31, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, Sweden, 2009 (ISBN 978–91–978082-1–7).
 
60.
Gajda J., Samotność i kultura, PWN, Warszawa 1987.
 
61.
Gajda J., Trzy aspekty samotności jako determinanta stylu życia i uczestnictwa w kulturze, [w:] Domeracki P., Tyburski W. (red.), Zrozumieć samotność, studium interdyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 179–188.
 
62.
Geiger T., Die Legende von der Massengesellschaft, [w:] Geiger T. (red.), Arbeitenzur Soziologie, Neuwied 1962.
 
63.
Giddens A., Poza lewicą i prawicą. Przyszłość polityki radykalnej, tł. Serwański J., Zysk i S-ka., Poznań 2001.
 
64.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, przekł. Szulżycka A., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
65.
Giza-Poleszczuk A., Być kobietą, być mężczyzną – czyli o przemianach tożsamości, [w:] Marody M. (red.), Między rynkiem a etatem, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2000, s. 45–70.
 
66.
Giza-Poleszczuk A., Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 
67.
Giza-Poleszczuk A., Rodzina i system społeczny, „Studia socjologiczne” 1993 nr 2.
 
68.
Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej: studium ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 
69.
Grzeszczyk E., Pojedyncze profesjonalistki, „Single Proffesional Women” w Polsce i na świecie, „Kultura i społeczeństwo” 2005 nr 2, s. 199–226.
 
70.
Hechter M., Kanazawa S., Teoria racjonalnego wyboru a socjologia, [w:] Jasińska-Kania A. i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006, s. 164–180.
 
71.
Hindmoor A., Rational Choice. Political analysis, Palgrave Macmillan, New York 2006.
 
72.
Hoffman L.W., & Hoffman M.L., The Value of Children to Parents, [w:] Fawcett, James T. (red.) Psychological Perspectives on Population. New York, 1973, Basic Books, s. 19–76.
 
73.
Homans G., Podstawowe procesy społeczne, [w:] Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M., Szacki J., Ziółkowski M. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, T.I, Scholar, Warszawa 2006 s. 72-81.
 
74.
Homans G., Zachowania społeczne jako wymiana dóbr, [w:] Derczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J., Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zach(red.) odniej, PWN, Warszawa 1975, s. 103–119.
 
75.
Homans G., Social Behavior: Its Elementary Forms, Publisher: Taylor & Francis, London 1961.
 
76.
Kempy M., Szmatka J., Współczesne teorie wymiany społecznej, PWN, Warszawa 1992.
 
77.
Hoorn van W.D., Glad to Live Alone or Happier Together, Maandstatistiek Bevolking, jrg. 48, nr 2, s. 16–23.
 
78.
Jaguś I., Postawy lubelskich studentów wobec małżeństwa i alternatywnych form życia małżeńsko – rodzinnego, Sekcja analiz demograficznych nr 18, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Warszawa 2008, s.7 –31.
 
79.
Janiszewska D., Single, „W drodze” 2006 nr 3.
 
80.
Jucewicz A., Quirkyalone, czyli życie w pojedynkę, „Wysokie obcasy” 2004, nr 29.
 
81.
Kamińska-Szmaj I. (red), Słownik wyrazów obcych, cz. 2 – Sentencje, Powiedzenia, Zwroty, Wydawnictwo „Europa”, Wrocław 2001.
 
82.
Kasprzak T., Macierzyństwo – konieczność czy luksus?, „Niebieska linia” 2004, nr 2.
 
83.
Kawula S., Samotność, [w:] Lalak D., Plich T. (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1999, s. 260–262.
 
84.
Keane M.V., „Ourselves alone”? The work of single women in South Australia 1911–1961: The institutions which they shaped and which shaped them, University of Adelaide, Adelaide 2005.
 
85.
Kostro K., Koncepcja sprawiedliwości F.A. von Hayeka, [w:] (red) Wilkin J., Efektywność a sprawiedliwość, Key-Text, Warszawa 1997, s. 73–100.
 
86.
Kotlarska-Michalska A., Przemiany rodzinnych ról kobiecych w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Tyszka Z. (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001, s. 93–103.
 
87.
Kotowska I.E., Zmiany procesu zastępowalności pokoleń i ich uwarunkowania, [w:] Strzelecki Z. (red.), Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 66–86.
 
88.
Kowalska I., Zmiany stanu i struktury rodzin w kontekście przemian procesów demograficznych w Polsce w latach 1988–2000, [w:] (red.) Strzelecki Z., Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 181–204.
 
89.
Kozielecki J., Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1996.
 
90.
Kozłowski W., Samotność i osamotnienie, „Nowa szkoła” 1996 nr 5.
 
91.
Kruczyński W., Wirus samotności, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005.
 
92.
Krzysztofek K., Skonsumowany konsument czyli samokonsumujące się społeczeństwo, [w:] Muszyński W., Sokołowski M. (red), Homo Creator czy Homo Lunens. Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu, Wydawnictwo Adama Marszałek, Toruń 2008, s. 191–207.
 
93.
Kuklińska K., Polskie singielki wielkomiejskie, Rozdział IV Płeć kulturowa polskiej singielki wielkomiejskiej , praca doktorska rękopis, Warszawa 2011.
 
94.
Kurzynowski A., Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet: bariery i stymulatory ich aktywizacji zawodowej. Ogólnopolskie badania zrealizowane na zlecenie Krajowego Urzędu Pracy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
 
95.
Kwak A., Rodzina w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2005.
 
96.
Lake T., Samotność: jak sobie z nią radzić, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1993.
 
97.
Leibenstein H., Beyond Economic Man, Cambridge Harvard University Press, Cambridge 1976.
 
98.
Linton R., The Study of Man. An Introduction, Appleton-Century-Crofts, New York 1936.
 
99.
Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, PWN, Warszawa 2000.
 
100.
Lovaglia M.J., Sieciowa teoria wymiany, [w:] Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M., Szacki J., Ziółkowski M. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. I, Scholar, Warszawa 2006, s. 107–129.
 
101.
Lovaglia M.J., Negotoated Exchange In social networks, „Social Forces”, nr 74/1995.
 
102.
Luhmann N., Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, [w:] Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives, edited by Gambetta D., Basil Blackwell, New York 1988, s. 94–107.
 
103.
Łoś M., „Role społeczne” w nowej roli, [w:] Mokrzycki E., Ofierska M., Szacki J. (red.), O społeczeństwie i teorii społecznej, PWN, Warszawa 1985, s. 123–144.
 
104.
Majkowski W., Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 1997.
 
105.
Majkowski W., Wielkomiejska rodzina polska, [w:] Bejma U. (red), Społeczeństwo Polskie w Procesie Zmian, Wydawnicwto UKSW, Warszawa 2008, s. 276–293.
 
106.
Mariański J., Mieć czy być – konsumpcjonizm jako styl życia – wyzwaniem dla Koscioła, Wydawnicwto Unum, Kraków 1996.
 
107.
Marshall G., Słownik socjologii i nauk społecznych, red. nauk. polskiego wydania Marek Tabin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 
108.
Masahiro Y., The Growing Crop of Spoiled Singles, Japan Echo, vol. 7/2000, s. 49.
 
109.
Matlin M., The Psychology of Women, 3rd edition, Publisher: Holt Rinahart & Winston, New York 1996.
 
110.
Matlin M., The Psychology of Women, 7th edition, Publisher: Cengage Learning, New York 2011.
 
111.
Mikołajczyk-Lerman G., Wybór czy konieczność – współczesne dylematy decyzji prokreacyjnych, [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska G., Szukalski P. (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 207–234.
 
112.
Michalczyk T., Rodzina jako sfera racjonalnego wyboru, [w:] Cudak H. (red.), Rodzina polska u progu XXI wieku, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, Łowicz 1997, s. 34–42.
 
113.
McDonald P., The Toolbox of Public Policies to Impact on Fertility, Paper prepared for the Annual Seminar 2000 of the European Observatory on Family Matters, Low Fertility, Families and Public Policies, Sevilla (Spain), 15–16 September 2000.
 
114.
 
115.
McDonald P., [2000a], Gender equity, social institutions and the future of fertility, „Journal of Population Research”, 2000, nr 17.
 
116.
McDonald P. [2000b], Gender equity in theories of fertility, „Population and Development Review”, 2000 nr 26.
 
117.
Merton R.K., The Role-set Problems In Sociological Theory, „The British Journal of Sociology”, 1957 nr 2.
 
118.
Michna W., Wiejskie gospodarstwa domowe, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1989.
 
119.
Mounier E., Manifeste au service du personnalisme, [w:] Oeuvres, t. I, Paris 1961.
 
120.
Mounier E., Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac, Wydawnictwo Znak, Kraków 1964.
 
121.
Morawski W., Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 
122.
Nachmias Ch.F., Nachmis D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 
123.
Nisbet R., Indywidualizm, [w:] Przesądy: słownik filozoficzny. Eseje filozoficzno-społeczne, tł. Szczubiałka M., Fundacja Aletheia, Warszawa 1998.
 
124.
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 
125.
Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2004.
 
126.
Okółski M., Demografia, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2005.
 
127.
Olechnicki K., Załecki P., Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń 1998.
 
128.
Osho, Miłość, wolność, samotność. Nowe spojrzenie na związki między ludźmi, Czarna Owca, Warszawa 2011.
 
129.
Ogryzko-Wiewiórowska M., Rodzina polska u progu nowego wieku, [w:] Tyszka Z. (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001, s. 37–46.
 
130.
Palus K., Wybrane psychologiczne uwarunkowania braku partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 
131.
Paprzycka E., Kobiety żyjące w pojedynkę. Między wyborem a przymusem, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2008.
 
132.
Piekut M., Polskie gospodarstwa domowe – dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 
133.
Plaga R., Zawadzka M.K., Wielkomiejski singiel, MillwardBrown SMG/KRC, materiał niepublikowany – prezentacja multimedialna 2005.
 
134.
Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, tł. Szacki J., Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 
135.
Rekłajtis E., Różnorodność kultur w erze globalizacji, [w:] Bejma U. (red.), Społeczeństwo Polskie w Procesie Zmian, Wydawnicwto UKSW, Warszawa 2008, s. 21–35.
 
136.
Rembowski J., Samotność, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992.
 
137.
Rokicka J., Bezdzietni z wyboru, „Dzień dobry” 2006, nr 19.
 
138.
Rydzewski P., Praca zawodowa kobiet a życie rodzinne, [w:] Kryczka P. (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo Znak, Lublin 1997, s. 253–264.
 
139.
Ruszkiewicz D., Życie w pojedynkę – ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów?, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2008.
 
140.
Sapieja E., Pokolenie singli, Raport z badań sympatia.onet.pl., materiał niepublikowany, prezentacja multimedialna prezentowana na wykładzie w Collegium Civitas W Warszawie 15.11.2011.
 
141.
Sawiński Z., Sztabiński P., Sztablińsi F., Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, Warszawa, IFiS PAN, 2004.
 
142.
Schutz A., Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt: eine Einleitung in die verstehende Soziologie, Frankfurt am Main, Suhrkamp 1974.
 
143.
Schutz A., Luckmann T., The Structures of the Lifeworld, Northwestern University Press, 1983.
 
144.
Siciński A., Styl życia: Koncepcja i propozycje, PWN, Warszawa 1976.
 
145.
Siciński A., Styl życia, kultura, wybór szkice, IFiS PAN. Warszawa 2002.
 
146.
Slany K. [2002a], Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie Wydawnictwo Nomos, Kraków 2002.
 
147.
Slany K. [2002b], Życie w samotności, „Res Publica” 2002, nr 12.
 
148.
Slany K., Główne czynniki przemian dotychczasowego wzoru małżeństwa i rodziny, Rozdział II/4 w: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2006, s. 86–115.
 
149.
Słaboń A., Zmiany obyczajowości jako typ przewartościowań, [w:] Jawłowska A., Woroniecka G. (red.), Kultura w procesie zmiany: z badań nad kulturą w Polsce lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003, s. 19–35.
 
150.
Słomczyński K., Polska metodologia socjologicznych badań empirycznych na tle międzynarodowym, [w:] (red.) Sztabiński P., Sztabiński F., Sawiński Z., Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, Warszawa, IFiS PAN, 2004, s. 13–22.
 
151.
Smolski R., Smolski M., Stadtmüller E.H., Edukacja Obywatelska: Słownik Encyklopedyczny, Wydawnictwo Europa, Wrocław 1999.
 
152.
Stein P., Singlehood: An alternative to marriage, “The family coordinator” 1975 nr 10.
 
153.
Stein P., Single, Englewood Cliffs, New Jersey 1976.
 
154.
Stein P., The life-styles and life chances of the never-married, „Marriage and Family Review” 1978, nr 1.
 
155.
Stein P., Być singlem – próba zrozumienia życia singli, [w:] (red.) Sztompka P., Bogunia-Borowska M., Socjologia codzienności, Znak, Kraków 2008, s. 142–159.
 
156.
Stelmachowicz-Pawyza D., Świezowska-Ambroziak K., Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce. System aktywizacji zawodowej kobiet, „Kobieta pracująca”, Kutno 2006.
 
157.
Such M., Fenomen singli we współczesnym społeczeństwie polskim po 1989 roku, praca magisterska, Warszawa 2005.
 
158.
Such-Pyrgiel M, Bezpieczeństwo demograficzne społeczeństwa polskiego w kontekście zjawiska singli. Zarys problematyki w: Małgorzata Such-Pyrgiel red; Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2013, s. 33-52.
 
159.
Such-Pyrgiel M, Rodzina i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Zarys problematyki w: Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium interdyscyplinarne, Magdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel, Daniel Przastek red; Wydawnictwo WSGE, Józefów 2015, s. 13-33.
 
160.
Such-Pyrgiel, M., The Socio-Demographic Changes in Contemporary Polish Society - Selected Issues. In Politické vedy. [online]. Vol. 21, No. 4, 2018. ISSN 1335 – 2741, pp. 162 177. Available at: http://doi.org/10.24040/politi....
 
161.
Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.
 
162.
Szczepański J., Sprawy ludzkie, Czytelnik, Warszawa 1980.
 
163.
Szlęzak A., Stosunki majątkowe między konkubentami: zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Naukowe UAM , Poznań 1992.
 
164.
Szpakowska M., Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, WAB, Warszawa 2003.
 
165.
Sztompka P., Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, ISP PAN, Warszawa 2002.
 
166.
Szukalski P., Kohabitacja w Polsce, [w:] Warzywoda-Kruszyńska W., Szukalski P. (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 49–74.
 
167.
Timberber K., Nowa singielka, WAB, Warszawa 2008.
 
168.
Tönnies F., Wspólnota i społeczeństwo jako typy więzi międzyludzkich, [w:] Derczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J. (red.), Elementy teorii socjologicznych, PWN, Warszawa 1975, s. 46–66.
 
169.
Turner R.H., Role-taking: Process versus Conformity, [w:] Rose A.M. (red.), Human Behaviour and Socjological processes, Houghton-Mifflin, Boston 1962.
 
170.
Tymicki K., Starokawalerstwo i staropanieństwo. Analiza zjawiska, ”Studia socjologiczne” 2001 nr 163, s. 77–106.
 
171.
Tyszka Z., Uczestnictwa w kulturze. O różnorodności stylów życia, PWN, Warszawa 1971.
 
172.
Tyszka Z., Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian, [w:] Ziemska M. (red.), Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999, s. 193–200.
 
173.
Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002.
 
174.
Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.
 
175.
Van de Kaa D.J., Europe’s seceond demographic transition, „Population Bulletin” 42(1), Washington D.C. 1987.
 
176.
Varian H., Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2003.
 
177.
Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa 1971.
 
178.
Wach K., Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych, „Horyzonty Wychowania”, Kraków 2010, vol. 9(17), s. 95–105.
 
179.
Wachowiak A., Współczesne problemy socjologii rodziny, Wydawnicwto Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań 2001.
 
180.
Walczewska S., Damy, rycerze i feministki, Wydawnictwo eFKa, Kraków 2000.
 
181.
Ward H., Rational choice, [w:] Marsh D., Stoker G. (red.), Theory and methods in political science, Palgrave Macmillan 2002.
 
182.
Warzywoda-Kruszyńska W., Szukalski P., Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie Polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 
183.
Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu; Protestanckie „sekty” a duch kapitalizmu, Aletheia, Warszawa 2010.
 
184.
Wellman B., Structural Analysis: From Method and Metaphor to Theory and Substance, (red.) Wellman B., Berkowitz S.D., Social Structures a Network Approach, Cambridge University Press, Cambridge 1988.
 
185.
Więcławek M., Górnikowska-Zwolak E., Rajca K., Jaki jest współczesny stereotyp „starej panny”?, „Małżeństwo i rodzina” 2005 nr 4, s. 22–26.
 
186.
Zaręba S.H., Kultura religijna w przestrzeni prywatnej. Internalizacja czy bagaż kulturowy?, [w:] Zaręba S.H. (red.), Lokalna wspólnota wyobrażona. Warszawa i jej mieszkańcy 2010, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa 2012, s. 101–125.
 
187.
Zielińska G., Bezrobocie kobiet w Polsce, „Ośka” 1999, nr 2.
 
188.
Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, PWN, Warszawa 1974.
 
189.
Żurek A., Osoby samotne życiowo jako zjawisko społeczne, [wTyszka Z. :] (red.), Blaski i cenie życia rodzinnego, „Rocznik Socjologii Rodziny”, Poznań 2003, s. 123–136.
 
190.
Żurek A., Relacje łączące młodych singli z ich rodzicami, [w:] Wrzesień W., Żurek A., Przybył I. (red.), Rodzice i ich dzieci w tańcu pokoleń, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, s. 71–122.
 
191.
Żurek A., Single. Żyjąc w pojedynkę, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2008.
 
192.
Żurek A., (2008a), Wartość czasu wolnego dla osób żyjących w pojedynkę, [w:] Muszyński W. (red.), Czas ukoi nas? Jakość życia i czas wolny ze współczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 172–187.
 
193.
Żmijewska-Jędrzejczyk T., Badania internetowe, [w:] Sztabiński P., Sztabiński F., Sawiński Z. (red.), Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 241–260.
 
Journals System - logo
Scroll to top